Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 273kWORD 79k
Maanantai 11. helmikuuta 2019 - Strasbourg
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Puhemiehen julkilausumat
 4.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 5.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 6.Parlamentin istuntokalenteri 2020
 7.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)
 8.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Käsittelyjärjestys
 13.EU:n petostentorjuntaohjelma ***I (keskustelu)
 14.Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)
 15.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) *** - EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma) (keskustelu)
 16.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta - Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (keskustelu)
 17.Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot (keskustelu)
 18.Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (keskustelu)
 19.Suurpedot (keskustelu)
 20.Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne (lyhyt esittely)
 21.Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (lyhyt esittely)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Torstaina 31. tammikuuta 2019 keskeytetty istuntokausi avattiin uudelleen.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 17.08.


3. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman, jossa hän ilmoitti, että parlamentin Strasbourgissa sijaitseva radiostudio 1 oli nimetty uudelleen kahden Strasbourgin terrori-iskussa joulukuussa 2018 menehtyneen journalistin, Antonio Megalizzin ja Bartosz Piotr Orent-Niedzielskin, mukaan. Puhemies tervehti viralliselle lehterille saapuneita uhrin omaisia ja vakuutti, että parlamentti on sitoutunut puolustamaan lehdistön vapautta.

Puhemies otti seuraavaksi esille Venezuelassa pidätettyjen journalistien tilanteen ja vaati parlamentin nimissä heidän vapauttamistaan.

Puhemies ilmoitti parlamentille entisen Euroopan parlamentin jäsenen Feleknas Ucan tilanteesta Turkissa ja lupasi olla yhteydessä Turkin viranomaisiin.

Puhemies antoi julkilausuman osallistumisestaan Italiassa vietettävään muistopäivään foibe-joukkomurhien uhrien muiston kunnioittamiseksi.

Puheenvuorot: Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (puhemies täsmentääkseen asiaa) ja Ruža Tomašić (puhemies täsmentääkseen asiaa).

Puheenvuorot: Ramón Jáuregui Atondo Nicaraguan tilanteesta (puhemies vastasi ottavansa yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin), Steven Woolfe, Gabriel Mato yhtyäkseen Ramón Jáuregui Atondon puheenvuoroon, Jean-Marie Cavada Steven Woolfen puheenvuorosta, Peter van Dalen Asia Bibin tapauksesta Pakistanissa (puhemies täsmentääkseen asiaa) ja Salvatore Cicu.


4. Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen

30. ja 31. tammikuuta 2019 pidettyjen istuntojen pöytäkirjat hyväksyttiin.


5. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtaja on ilmoittanut parlamentin puhemiehelle, että seuraavia suosituksia ei ollut vastustettu:

- INTA-valiokunnan suositus olla vastustamatta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 184/2005 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse maantieteellisen luokittelun tasoista (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019)

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä määritysvelvollisuutta koskevilla teknisillä standardeilla annettujen delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tiettyjen OTC-johdannaissopimusten määritysvelvollisuuden soveltamispäivien lykkäystä koskevien määräaikojen pidentämiseksi (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019)

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä annettujen komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2205, komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/592 ja komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1178 muuttamisesta tietyntyyppisiä sopimuksia koskevan määritysvelvollisuuden voimaantulopäivän osalta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019)

- ECON-valiokunnan suositus olla vastustamatta OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa, sovellettavia riskienpienentämistekniikoita koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 muuttamisesta 19. joulukuuta 2018 annettua komission delegoitua asetusta (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Mikäli poliittinen ryhmä tai vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä ei vastusta tätä suositusta 24 tunnin kuluessa, se katsotaan hyväksytyksi. Muussa tapauksessa suosituksesta äänestetään

Suositus on saatavilla parlamentin sivustolla tämän istuntojakson ajan.


6. Parlamentin istuntokalenteri 2020

Puheenjohtajakokous hyväksyi torstaina 7. helmikuuta 2019 pitämässään kokouksessa ehdotuksen vuoden 2020 istuntokalenteriksi, joka on seuraava:

- 13.–16. tammikuuta

- 29. ja 30. tammikuuta

- 10.–13. helmikuuta

- 9.–12. maaliskuuta

- 30. maaliskuuta–2. huhtikuuta

- 22. ja 23. huhtikuuta

- 11.–14. toukokuuta

- 3. ja 4. kesäkuuta

- 15.–18. kesäkuuta

- 6.–9. heinäkuuta

- 14.–17. syyskuuta

- 5.–8. lokakuuta

- 19.–22. lokakuuta

- 11. ja 12. marraskuuta

- 23.–26. marraskuuta

- 14.–17. joulukuuta.

Päivämäärät on julkaistu parlamentin sivustolla.

Tarkistusten käsiteltäväksi jättämisen määräaika: tänä iltana maanantaina 11. helmikuuta 2019 klo 19.00.

Äänestys: keskiviikkona 13. helmikuuta 2019 klo 12.00 (istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.1).


7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla) (jatkotoimenpiteet)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisten neuvottelujen aloittamista koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin keskiviikkona 30. tammikuuta 2019 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 30.1.2019, 11 kohta).

PECH, IMCO, TRAN, JURI- ja LIBE-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


8. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus asetusten (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1307/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse suoria tukia ja maaseudun kehittämisen tukea koskevista tietyistä säännöistä vuosien 2019 ja 2020 osalta (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus tiettyihin Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisiin kauppasopimuksiin sisältyvien, etuuksien väliaikaisen peruuttamisen mahdollistavien kahdenvälisten suojalausekkeiden ja muiden mekanismien täytäntöönpanosta (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetut määrärahat (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

BUDG, EMPL, CULT

- Ehdotus yhteisen kriisinratkaisuneuvoston jäsenen ja suunnittelusta ja kriisinratkaisupäätöksistä vastaavan johtajan nimittämiseksi (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) 2015/757 muuttamisesta alusten polttoöljynkulutusta koskevien tietojen maailmanlaajuisen tiedonkeruujärjestelmän huomioon ottamiseksi (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

2) parlamentin valiokunnilta

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksesta tekemisestä Euroopan unionin puolesta (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavien säilyttämis- ja valvontatoimenpiteiden toteuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2115/2005 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1386/2007 kumoamisesta (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Mietintö tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta (2018/2088(INI)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla luodaan edellytykset alueellisten yhteistyöohjelmien PEACE IV (Ireland-United Kingdom) ja Yhdistynyt kuningaskunta–Irlanti (Ireland-Northern Ireland-Scotland) jatkamiselle Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijä: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi liikenneyhteisön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta (2018/0403M(NLE)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2018 käsittelemistä asioista (2018/2280(INI)) - PETI-valiokunta - Esittelijä: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekemisestä (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Mietintö Euroopan parlamentin suosituksesta neuvostolle sekä komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle Euroopan ulkosuhdehallinnon toteuttaman seurannan tarkastelusta kahden vuoden kuluttua Euroopan parlamentin mietinnöstä, joka laadittiin EU:n strategisesta viestinnästä kolmansien osapuolten levittämän EU:n vastaisen propagandan torjumiseksi (2018/2115(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1073/2009 muuttamisesta (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta (2018/2113(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä (2018/0267M(NLE)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/103/EY muuttamisesta (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalastuksenvalvontavirastosta (kodifikaatio) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön osalta (2018/2112(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta (2018/2111(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI-valiokunta - Esittelijät: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Mietintö torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanosta (2017/2284(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Mietintö rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta (2018/2108(INI)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (2018/0093M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0048/2019)

- Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (2018/0095M(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0049/2019)

- Mietintö luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta (2018/2080(INL)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä (2017/2089(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: David Martin (A8-0054/2019)

- Mietintö erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta (2018/2114(INI)) - AFCO-valiokunta - Esittelijä: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta (uudelleenlaadittu) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Mietintö eläinten suojelua kuljetuksen aikana EU:ssa ja sen ulkopuolella koskevan asetuksen (EY) N:o 1/2005 täytäntöönpanosta (2018/2110(INI)) - AGRI-valiokunta - Esittelijä: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Mietintö sisämarkkinoiden kilpailukyvyn vahvistamisesta EU:n tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä (2018/2109(INI)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä lentoturvallisuusnäkökohdista (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset lentoyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi perusluonteiset maanteiden tavaraliikenneyhteydet Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen yhteydessä varmistavista yhteisistä säännöistä (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT-valiokunta - Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi hyväksynnän antamisesta Eurojustille Eurojustin ja Georgian välisen yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemiseen (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin, tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Argentiinan, Australian, Brasilian, Kanadan, Kiinan, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen, Kolumbian, Kuuban, Ecuadorin, Hongkongin, Intian, Japanin, Korean, Uuden-Seelannin, Filippiinien, Sveitsin ja Yhdysvaltojen kanssa tehtävien palvelukaupan yleissopimuksen XXI artiklan mukaisten, sellaisia tarvittavia korvaavia muutoksia koskevien asiaankuuluvien sopimusten tekemisestä, jotka johtuvat Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin liittymisestä Euroopan unioniin (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman perustamisesta euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä kaudeksi 2021–2027 (Perikles IV -ohjelma) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Mietintö yksilöllisten eläketuotteiden, mukaan lukien yleiseurooppalaiset yksilölliset eläketuotteet, verokohtelusta (2018/2002(INI)) - ECON-valiokunta - Esittelijä: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset, joista keskustellaan, on otettu esityslistalle (työjärjestyksen 128 artikla):

—   O-000122/2019 Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (B8-0001/2019)

—   O-000135/2019 João Pimenta Lopes FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (B8-0005/2019)

—   O-000134/2019 Daniela Aiuto FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (B8-0006/2019)

—   O-000132/2019 Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (B8-0007/2019)

—   O-000133/2019 Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (B8-0008/2019)

—   O-000138/2019 Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp ja Eleonora Evi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Suojeleva Eurooppa: puhdasta ilmaa kaikille (B8-0009/2019)

—   O-000012/2019 Miroslav Mikolášik ja Peter Liese PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Ihmisen ituradan perimän muuttaminen (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

—   O-000013/2019 Miroslav Mikolášik ja Peter Liese PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Ihmisen ituradan perimän muuttaminen (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

—   O-000006/2019 Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Ensisijaiset tiedustelut (työjärjestyksen 130 b artikla) (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan, on jätetty käsiteltäväksi (työjärjestyksen 130 b artikla):

—   (G-000008/2018) Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică ja Dan Nica komissiolle (komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle): Iranin viime aikoina EU:ssa harjoittama valtionterrori (B8-0013/2019).


12. Käsittelyjärjestys

Helmikuun 2019 istuntojen lopullinen esityslistaluonnos (PE 634.303/PDOJ) on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 149 a artikla):

Maanantai

S&D-ryhmän pyyntö vaihtaa suullisesti vastattava kysymys aiheesta ”Suurpedot” (PDOJ:n kohta 125) komission julkilausumaksi. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin maaliskuun 2019 I istuntojaksolla.

Maria Noichl S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön KÄ:ssä (162 puolesta, 132 vastaan, 7 tyhjää).

Tiistai

S&D- ja Verts/ALE-ryhmien pyyntö ottaa esityslistalle suullisesti vastattava kysymys komissiolle aiheesta ”hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019–2023)” osana yhteiskeskustelua aiheesta ”hlbti-ihmisten oikeudet”, johon kuuluu myös suullisesti vastattava kysymys aiheesta ”intersukupuolisten henkilöiden oikeudet” (PDOJ:n kohta 126). Uudesta suullisesti vastattavasta kysymyksestä käytävän keskustelun päätteeksi jätettäisiin käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin torstaina.

Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön NHÄ:ssä (164 puolesta, 118 vastaan, 11 tyhjää).

Määräajat ovat seuraavat:

Päätöslauselmaesitykset: tiistai 12. helmikuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteinen päätöslauselmaesitys: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 13.00.
Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 19.00.

Keskiviikko

S&D-ryhmän pyyntö ottaa esityslistalle illalla klo 18.00–24.00 käytävien keskustelujen esimmäiseksi kohdaksi komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheesta ”INF-sopimuksen tulevaisuus ja vaikutus Euroopan unioniin”. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin torstaina.

Clare Moody S&D-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron perustellakseen pyynnön.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Määräajat ovat seuraavat:

Päätöslauselmaesitykset: tiistai 12. helmikuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset päätöslauselmaesityksiin ja yhteinen päätöslauselmaesitys: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 12.00.
Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 13.00.
Erillisiä äänestyksiä ja kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt: keskiviikko 13. helmikuuta 2019 klo 19.00.

S&D-ryhmän pyyntö lykätä Roberts Zīlen mietinnöstä ”kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt” (A8-0032/2019) (PDOJ:n 106 kohta) käytävä keskustelu myöhemmälle istuntojaksolle.

Puheenvuorot: Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Peter van Dalen vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (118 puolesta, 147 vastaan, 25 tyhjää).

Puheenvuorot: Lucy Anderson ja Kathleen Van Brempt pyytääkseen määräajan lykkäämistä.

Puhemies vahvisti tarkistuksille seuraavan määräajan: tiistai 12. helmikuuta 2019 klo 13.00.

PPE-ryhmän pyyntö ottaa iltapäivän tai illan esityslistalle neuvoston ja komission julkilausumat aiheesta ”kiinalaisen teknologian lisääntyvään läsnäoloon EU:ssa liittyvät turvallisuusuhat ja EU:n mahdolliset toimet niiden lieventämiseksi”. Keskustelun päätteeksi jätettäisiin käsiteltäväksi päätöslauselmaesityksiä, joista äänestettäisiin maaliskuun 2019 I istuntojakson aikana.

Puheenvuorot: Luděk Niedermayer PPE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Bruno Gollnisch vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

Torstai

ALDE-ryhmän pyyntö muuttaa keskustelussa ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista aiheen ”Tšetšenian tilanne ja Ojub Titijevin tapaus” (PDOJ:n kohta 119) otsikko muotoon ”Tšetšenian tilanne” jättämällä pois maininta ”ja Oyoub Titievin tapaus”.

Puheenvuorot: Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta perustellakseen pyynnön ja Cristian Dan Preda vastustaakseen pyyntöä.

Parlamentti hylkäsi pyynnön KÄ:ssä (91 puolesta, 144 vastaan, 17 tyhjää).

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU


13. EU:n petostentorjuntaohjelma ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta [2018/0211(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ingeborg Gräßle PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici ja Notis Marias.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.7.


14. Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta [2018/0074(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos S&D-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mike Hookem, Seán Kelly ja James Nicholson.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja Alain Cadec.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.8.


15. EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) *** - EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä [2018/0267(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0030/2019)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä [2018/0267M(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira esitteli suosituksen ja mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Gabriel Mato PPE-ryhmän puolesta, Richard Corbett S&D-ryhmän puolesta, Czesław Hoc ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Linnéa Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ricardo Serrão Santos ja Jarosław Wałęsa.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Karmenu Vella ja João Ferreira.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.1 ja istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.2.


16. Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta - Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta - Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (keskustelu)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta [2018/2111(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön osalta [2018/2112(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta [2018/2113(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä [2017/2089(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso ja Barbara Spinelli esittelivät mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies Fabio Massimo CASTALDO


Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Eduard Kukan (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Martina Anderson (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Angelika Mlinar (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Notis Marias (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Josep-Maria Terricabras (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Pedro Silva Pereira S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Pascal Durand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Gerolf Annemans ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni ja Ramón Jáuregui Atondo.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo ja Juan Fernando López Aguilar.

Puheenvuorot: Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso ja Barbara Spinelli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.15, istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.16, istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.17 ja istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.18.


17. Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot (keskustelu)

Mietintö luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta [2018/2080(INL)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Margrete Auken (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), György Schöpflin PPE-ryhmän puolesta, Enrique Guerrero Salom S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa ALDE-ryhmän puolesta, Kostadinka Kuneva GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Virginie Rozière.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Caterina Chinnici.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Paulo Rangel (esittelijä).

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.19.


18. Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (keskustelu)

Komission julkilausuma: Oikeus rauhanomaiseen mielenosoitukseen ja oikeasuhteinen voimankäyttö (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Renaud Muselier PPE-ryhmän puolesta, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Marek Jurek ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaMarek Jurek, Florian Philippot EFDD-ryhmän puolesta, Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár ja Barbara Spinelli.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel ja Notis Marias.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.13.


19. Suurpedot (keskustelu)

Komission julkilausuma: Suurpedot (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Esther Herranz García PPE-ryhmän puolesta, Eric Andrieu S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Ulrike Müller ALDE-ryhmän puolesta, Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta ja Annie Schreijer-Pierik.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Paolo De Castro, Franc Bogovič ja Herbert Dorfmann.

Pyynnöstä myönnettävä puheenvuoro: Notis Marias.

Karmenu Vella käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.


20. Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanne (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun tilanteesta [2018/2094(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo esitteli asian.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira ja Georgios Epitideios.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.16.


21. Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (lyhyt esittely)

Mietintö tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta [2018/2088(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox esitteli asian.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal ja João Ferreira.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.20.


22. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 163 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy ja Dobromir Sośnierz.


23. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 634.303/OJMA).


24. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Päivitetty viimeksi: 2. heinäkuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö