Rodyklė 
Protokolas
PDF 276kWORD 81k
Pirmadienis, 2019 m. vasario 11 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimai
 4.Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas
 5.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 6.Mėnesinių sesijų kalendorius – 2020 m.
 7.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)
 8.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 9.Gauti dokumentai
 10.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 11.Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)
 12.Darbų programa
 13.ES kovos su sukčiavimu programa ***I (diskusijos)
 14.Daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas (diskusijos)
 15.ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) *** - ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (diskusijos)
 16.Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas - Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas - Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje (diskusijos)
 17.Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) (diskusijos)
 18.Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (diskusijos)
 19.Didieji plėšrūnai (diskusijos)
 20.Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (trumpas pristatymas)
 21.Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (trumpas pristatymas)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Atnaujinta 2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienį, atidėta sesija.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.08 val.


3. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą, informuodamas, kad pakeistas Parlamento radijo studijos Strasbūre „Radio 1“ pavadinimas: jis pavadintas šių metų gruodžio mėnesį Strasbūre per teroristinį išpuolį nužudytų dviejų jaunų žurnalistų – Antonio Megalizzi ir Bartosz Piotr Orent-Niedzielski – vardu. Pirmininkas taip pat pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčias aukų šeimas ir patvirtino Parlamento įsipareigojimą ginti spaudos laisvę.

Paskui Pirmininkas kalbėjo apie Venesueloje sulaikytų žurnalistų padėtį ir Parlamento vardu pareikalavo juos išlaisvinti.

Pirmininkas pasakė, kad buvo informuotas apie buvusios Europos Parlamento narės Feleknas Uca padėtį Turkijoje, ir įsipareigojo susisiekti su Turkijos valdžios institucijomis.

Pirmininkas padarė pareiškimą apie dalyvavimą Giorno del ricordo“ („Atminimo dienos“) renginyje Italijoje foibe žudynių aukų atminimo dienos proga.

Kalbėjo Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos) ir Ruža Tomašić (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos).

Kalbėjo Ramón Jáuregui Atondo dėl padėties Nikaragvoje (Pirmininkas atsakė, kad susisieks su kompetentingomis institucijomis), Steven Woolfe, Gabriel Mato – jis pritarė Ramón Jáuregui Atondo, Jean-Marie Cavada dėl Steven Woolfe žodžių, Peter van Dalen dėl Asia Bibi atvejo Pakistane (Pirmininkas pateikė papildomos informacijos) ir Salvatore Cicu.


4. Ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas

2019 m. sausio 30 ir 31 d. posėdžių protokolai patvirtinti.


5. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnį 6 dalį Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkas informavo Parlamento pirmininką, kad dėl šių rekomendacijų nepareikšta prieštaravimų:

- INTA komiteto rekomendacija neprieštarauti 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 dėl geografinio skirstymo lygmenų, I priedas (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatos dėl tarpuskaitos prievolės techninių reguliavimo standartų, siekiant nukelti atidėtas tarpuskaitos prievolės taikymo tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims pradžios datas (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA))(B8-0088/2019);

- ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl tam tikrų rūšių sutarčių tarpuskaitos prievolės įsigaliojimo datos iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2205, Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/592 ir Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1178, kuriais papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- ECON komiteto rekomendacija neprieštarauti 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl datos, iki kurios sandorio šalys gali toliau taikyti savo rizikos valdymo procedūras tam tikroms ne biržos išvestinių finansinių priemonių sutartims, kurių tarpuskaitos pagrindinė sandorio šalis neatlieka, iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2251, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Jei per dvidešimt keturias valandas frakcija arba žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprieštaraus rekomendacijoms, jos bus priimtos. Kitu atveju dėl jų bus balsuojama.

Per visą šią sesiją rekomendacijas galima rasti Parlamento interneto svetainėje.


6. Mėnesinių sesijų kalendorius – 2020 m.

2019 m. vasario 7 d. posėdyje Pirmininkų sueiga priėmė 2020 Parlamento metų sesijų kalendoriaus projektą.

Numatytos tokios datos:

- sausio 13–16 d.

- sausio 29–30 d.

- vasario 10–13 d.

- kovo 09–12 d.

- kovo 30–balandžio 2 d.

- balandžio 22–23 d.

- gegužės 11–14 d.

- birželio 3–4 d.

- birželio 15–18 d.

- liepos 6–9 d.

- rugsėjo 14–17 d.

- spalio 5–8 d.

- spalio 19–22 d.

- lapkričio 11–12 d.

- lapkričio 23–26 d.

- gruodžio 14–17 d.

Šios datos buvo paskelbtos Parlamento interneto svetainėje.

Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. vasario 11 d., pirmadienis, 19.00 val.

Balsavimas vyks 2019 m. vasario 13 d., trečiadienį, 12.00 val. (2019 02 13 protokolo 8.1 punktas).


7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis) (tolesni veiksmai)

Pirmininkas pranešė, kad negavo ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiančio Parlamento narių skaičiaus arba frakcijos ar frakcijų prašymų dėl sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, apie kurias buvo paskelbta 2019 m. sausio 30 d., trečiadienio, protokole (2019 01 30 protokolo 11 punktas).

Taigi, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje numatytam terminui, __[A225382]__ ir __[A227554]__ komitetai galėjo pradėti derybas.


8. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m. (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo įgyvendinamos dvišalės apsaugos sąlygos ir kiti mechanizmai, suteikiantys galimybę laikinai panaikinti tam tikruose Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių sudarytuose prekybos susitarimuose numatytas lengvatas (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

REGI

Nuomonė :

BUDG, EMPL, CULT

- Pasiūlymas dėl Bendros pertvarkymo valdybos nario ir direktoriaus, atsakingo už pertvarkymo planavimą ir sprendimus, skyrimo (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757 (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

Nuomonė :

ITRE, TRAN

2) Parlamento komitetų:

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos reguliuojamame rajone, ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2115/2005 ir (EB) Nr. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Pranešimas dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (2018/2088(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sudaromos sąlygos toliau vykdyti teritorinio bendradarbiavimo programas – programą PEACE IV (Airija ir Jungtinė Karalystė) ir Jungtinės Karalystės ir Airijos programą (Airija, Šiaurės Airija ir Škotija) – Jungtinei Karalystei išstojus iš Europos Sąjungos (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Transporto bendrijos steigimo sutarties sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (2018/0403M(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Pranešimas dėl 2018 m. Peticijų komiteto svarstymų rezultatų (2018/2280(INI)) - PETI komitetas - Pranešėja: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM sistemos veikimui skirtų išsamių techninių priemonių nustatymo (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl veiksmų, kurių ėmėsi EIVT, praėjus dvejiems metams po to, kai buvo priimtas EP pranešimas dėl ES strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą, apžvalgos (2018/2115(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimo (2018/2113(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto (2018/0267M(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėjas: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/103/EB dėl motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo ir privalomojo tokios atsakomybės draudimo patikrinimo (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (kodifikuota redakcija) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimo (2018/2112(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo (2018/2111(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio ir migracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų priemonės finansinės taisyklės (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI komitetas - Pranešėjos: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Pranešimas dėl Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo (2017/2284(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Pranešimas dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo (2018/2108(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto (2018/0093M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Martin (A8-0048/2019)

- Pranešimas su ne teisėkūros pasiūlymu dėl rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (2018/0095M(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Martin (A8-0049/2019)

- Pranešimas dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto (2018/2080(INL)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje (2017/2089(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėja: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažąsias ir vidutines įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: David Martin (A8-0054/2019)

- Pranešimas dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimo (2018/2114(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis bei tarptautiniu vaikų grobimu, pripažinimo ir vykdymo projekto (nauja redakcija) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Pranešimas dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ES viduje ir už jos ribų įgyvendinimo ataskaitos (2018/2110(INI)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Pranešimas dėl vidaus rinkos konkurencingumo stiprinimo tobulinant Europos Sąjungos muitų sąjungą ir jos valdymą (2018/2109(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų aviacijos saugos aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis oro susisiekimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei išstojus iš Sąjungos (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų taisyklių, kuriomis užtikrinamas bazinis susisiekimas krovinių vežimo keliais sektoriuje, atsižvelgiant į Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimą iš Sąjungos (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT komitetas - Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama tam, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Gruzijos bendradarbiavimo susitarimą, projekto (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą projekto (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl reikiamų susitarimų pagal Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis XXI straipsnį sudarymo su Argentina, Australija, Brazilija, Ekvadoru, Filipinais, YAR Honkongu, Indija, Japonija, Kanada, Kinija, Atskirąja Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorija (Kinijos Taipėjumi), Kolumbija, Korėja, Kuba, Naująja Zelandija, Jungtinėmis Valstijomis ir Šveicarija dėl kompensacinių priemonių, kurios būtinos dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Austrijos, Lenkijos, Slovėnijos, Slovakijos, Suomijos ir Švedijos įstojimo į Europos Sąjungą, projekto (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. mainų, pagalbos ir mokymo programa, skirta euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programa „Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Pranešimas dėl asmeninės pensijos produktų, tarp jų ir visos Europos asmeninės pensijos produkto, apmokestinimo tvarkos (2018/2002(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Į darbotvarkę įtraukti šie klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

—   O-000122/2019, kurį pateikė Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu Komisijai: Kanapių naudojimas gydymo tikslais (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019, kurį pateikė João Pimenta Lopes, FEMM komiteto vardu Komisijai: Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019, kurį pateikė Daniela Aiuto FEMM komiteto vardu Komisijai: Moterų vėžinių susirgimų ir gretutinių sutrikimų įveikimo politikos iššūkiai ir strategijos (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019, kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Tarybai: Interseksualių asmenų teisės (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019, kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Interseksualių asmenų teisės (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019, kurį pateikė Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp ir Eleonora Evi ENVI komiteto vardu Komisijai: Sauganti Europa: švarus oras visiems (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019, kurį pateikė Miroslav Mikolášik ir Peter Liese PPE frakcijos vardu Tarybai: Žmogaus embriono genomo modifikavimas (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019, kurį pateikė Miroslav Mikolášik ir Peter Liese PPE frakcijos vardu Komisijai: Žmogaus embriono genomo modifikavimas (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019, kurį pateikė Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Roberta Metsola PPE frakcijos vardu ir Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019-2023 m.) (B8-0014/2019).


11. Platesnės apimties klausimai (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis) (pateikimas)

Platesnės apimties klausimai, į kuriuos atsakoma raštu ir dėl kurių diskutuojama (Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis)

—   (G-000008/2018), kurį pateikė Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică ir Dan Nica Komisijai (Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei): Pastarojo laikotarpio Irano valstybės lygmens teroristiniai veiksmai ES (B8-0013/2019).


12. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis 2019 vasario mėn. plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 634.303/PDOJ), kurį buvo pasiūlyta pakeisti taip (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

S&D frakcija paprašė klausimą, į kurią atsakoma žodžiu, „Didieji plėšrūnai“, ( punktas 125 PDOJ ) pakeisti Komisijos pareiškimu. Diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama per 2019 m. pirmąją kovo mėn. sesiją.

Kalbėjo Maria Noichl S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (162 balsavo už, 132 – prieš, 7 susilaikė) pritarė prašymui.

Antradienis

S&D ir Verts/ALE frakcijos paprašė į darbotvarkę įrašyti klausimą Komisijai, į kurį atsakoma žodžiu, dėl veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateities (2019–2023 m.), kuris būtų įtrauktas į bendras diskusijas dėl LGBTI asmenų teisių kartu su klausimu, į kurį atsakoma žodžiu, „Interseksualių asmenų teisės“ (punktas 126 PDOJ). Diskusijos dėl naujo klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Po vardinio balsavimo (164 balsavo už, 118 – prieš, 11 susilaikė) Parlamentas pritarė prašymui.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

Pasiūlymų dėl rezoliucijų: 2019 m. vasario 12 d., antradienis, 12.00 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų ir bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 12.00 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai dėl balsavimo atskirai ir balsavimo dalimis: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 19.00 val.

Trečiadienis

S&D frakcija paprašė kaip pirmą punktą vakare tarp 18.00 val. ir 24.00 val. įrašyti Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą „INF sutarties ateitis ir poveikis ES“. Diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama ketvirtadienį.

Kalbėjo Clare Moody S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Nustatyti tokie pateikimo terminai:

Pasiūlymų dėl rezoliucijų: 2019 m. vasario 12 d., antradienis, 12.00 val.
Pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimų ir bendro pasiūlymo dėl rezoliucijos: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 12.00 val.
Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 13.00 val.
Prašymai dėl balsavimo atskirai ir balsavimo dalimis: 2019 m. vasario 13 d., trečiadienis, 19.00 val.

S&D frakcija paprašė diskusijas dėl Roberts Zīle pranešimo „Bendrosios patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklės“ (A8-0032/2019) (punktas 106 PDOJ) atidėti vėlesnei sesijai.

Kalbėjo Kathleen Van Brempt S&D frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Peter van Dalen – jis nepritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (118 balsavo už, 147 – prieš, 25 susilaikė) atmetė prašymą.

Kalbėjo Lucy Anderson ir Kathleen Van Brempt paprašė pratęsti pateikimo terminą.

Pirmininkas nustatė pakeitimų pateikimo terminą: 2019 m. vasario 12 d., antradienis, 13.00 val.

PPE frakcija paprašė į darbotvarkę po pietų arba vakare įtraukti Tarybos ir Komisijos pareiškimą „Grėsmės saugumui, susijusios su kiniškų technologijų plitimu ES , ir galimi ES lygmens veiksmai siekiant jas mažinti“. Diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų, dėl kurių būtų balsuojama per 2019 m. kovo mėn. pirmąją sesiją.

Kalbėjo Luděk Niedermayer PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, ir Bruno Gollnisch, prieš prašymą.

Parlamentas pritarė prašymui.

Ketvirtadienis

ALDE frakcija paprašė pakeisti diskusijų dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų „Padėtis Čečėnijoje ir Oyubo Titievo atvejis“ (punktas 19 PDOJ) į „Padėtis Čėčėnijoje“ (išbraukti žodžius Oyoubo Titievo atvejis).

Kalbėjo Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Cristian Dan Preda prieš prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (91 balsavo už, 144 – prieš, 17 susilaikė) atmetė prašymą.

Darbų programa patvirtinta.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas


13. ES kovos su sukčiavimu programa ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos [2018/0211(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo Ingeborg Gräßle PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici ir Notis Marias.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Karmenu Vella ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.7 punktas


14. Daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Mike Hookem, nepriklausomas Parlamento narys, Seán Kelly ir James Nicholson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias ir Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Kalbėjo Karmenu Vella ir Alain Cadec.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.8 punktas


15. ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) *** - ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto [2018/0267(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0030/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto [2018/0267M(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira pristatė rekomendaciją ir pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo Gabriel Mato PPE frakcijos vardu, Richard Corbett S&D frakcijos vardu, Czesław Hoc ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Linnéa Engström Verts/ALE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos ir Jarosław Wałęsa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Notis Marias.

Kalbėjo Karmenu Vella ir João Ferreira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.1 punktas ir 2019 02 12 protokolo 9.2 punktas


16. Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas - Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas - Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas - Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje (diskusijos)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo [2018/2111(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su tvirtesniu bendradarbiavimu, įgyvendinimo [2018/2112(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimo [2018/2113(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje [2017/2089(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso ir Barbara Spinelli pristatė pranešimus.

PIRMININKAVO: Fabio Massimo CASTALDO
Pirmininko pavaduotojas


Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo Eduard Kukan (EMPL komiteto nuomonės referentas), Martina Anderson (LIBE komiteto nuomonės referentė), Angelika Mlinar (FEMM komiteto nuomonės referentė), Notis Marias (PETI komiteto nuomonės referentas), Josep-Maria Terricabras (PETI komiteto nuomonės referentas), Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Pedro Silva Pereira S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Pascal Durand Verts/ALE frakcijos vardu, Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, Gerolf Annemans ENF frakcijos vardu, Georgios Epitideios, nepriklausomas Parlamento narys, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni ir Ramón Jáuregui Atondo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo ir Juan Fernando López Aguilar.

Kalbėjo Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso ir Barbara Spinelli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.15 punktas, 2019 02 12 protokolo 9.16 punktas, 2019 02 12 protokolo 9.17 punktas ir 2019 02 12 protokolo 9.18 punktas


17. Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) (diskusijos)

Pranešimas dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto [2018/2080(INL)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Kalbėjo Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas).

Kalbėjo Margrete Auken (PETI komiteto nuomonės referentė), György Schöpflin PPE frakcijos vardu, Enrique Guerrero Salom S&D frakcijos vardu, Notis Marias ECR frakcijos vardu, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE frakcijos vardu, Kostadinka Kuneva GUE/NGL frakcijos vardu, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE frakcijos vardu ir Virginie Rozière.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Caterina Chinnici.

Kalbėjo Frans Timmermans ir Paulo Rangel (pranešėjas).

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.19 punktas


18. Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Teisė į taikų protestą ir proporcingas jėgos naudojimas (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Renaud Muselier PPE frakcijos vardu, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Marek Jurek ECR frakcijos vardu, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Marek Jurek), Florian Philippot EFDD frakcijos vardu, Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár ir Barbara Spinelli.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel ir Notis Marias.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.13 punktas


19. Didieji plėšrūnai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Didieji plėšrūnai (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo Esther Herranz García PPE frakcijos vardu, Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Ulrike Müller ALDE frakcijos vardu, Maria Heubuch Verts/ALE frakcijos vardu, Eleonora Evi EFDD frakcijos vardu ir Annie Schreijer-Pierik.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Paolo De Castro, Franc Bogovič ir Herbert Dorfmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias.

Kalbėjo Karmenu Vella.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija


20. Diskusijų dėl Europos ateities padėtis (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl diskusijų dėl Europos ateities padėties [2018/2094(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira ir Georgios Epitideios.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 02 13 protokolo 8.16 punktas


21. Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje [2018/2088(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal ir João Ferreira.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.20 punktas


22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy ir Dobromir Sośnierz.


23. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 634.303/OJMA).


24. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.16 val.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Atnaujinta: 2019 m. liepos 2 d.Teisinė informacija - Privatumo politika