Indekss 
Protokols
PDF 273kWORD 79k
Pirmdiena, 2019. gada 11. februāris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojumi
 4.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 5.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 6.Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs
 7.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)
 8.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 9.Dokumentu iesniegšana
 10.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 11.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 12.Darba kārtība
 13.ES krāpšanas apkarošanas programma ***I (debates)
 14.Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (debates)
 15.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) *** - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija) (debates)
 16.Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana - Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana - Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana - Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (debates)
 17.Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti) (debates)
 18.Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (debates)
 19.Lielie plēsēji (debates)
 20.Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (īss izklāsts)
 21.Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (īss izklāsts)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta ceturtdien, 2019. gada 31. janvārī, pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.08.


3. Priekšsēdētāja paziņojumi

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu, darot zināmu, ka Parlamenta 1. radio studija Strasbūrā ir nosaukta divu pagājušā gada decembrī Strasbūrā īstenotā terorisma akta laikā nogalināto žurnālistu Antonio Megalizzi un Bartosz Piotr Orent-Niedzielski vārdā. Priekšsēdētājs arī sveica abu upuru ģimenes, kas bija ieņēmušas vietu oficiālajiem viesiem paredzētajā balkonā, un apstiprināja Parlamenta apņemšanos cīnīties par preses brīvību.

Pēc tam priekšsēdētājs pieminēja Venecuēlā aizturēto žurnālistu stāvokli un Parlamenta vārdā pieprasīja viņus atbrīvot.

Priekšsēdētājs paziņoja, ka ir informēts par bijušās EP deputātes Feleknas Uca situāciju Turcijā, un apņēmās sazināties ar Turcijas varas iestādēm.

Priekšsēdētājs sniedza paziņojumu saistībā ar savu dalību Itālijā atzīmētajā atceres dienā, pieminot foibu slaktiņa upurus.

Uzstājās Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (priekšsēdētājs sniedza precizējumus) un Ruža Tomašić (priekšsēdētājs sniedza precizējumus).

Uzstājās Ramón Jáuregui Atondo par stāvokli Nikaragvā (priekšsēdētājs atbildēja, ka sazināsies ar kompetentajām iestādēm), Steven Woolfe, Gabriel Mato, pievienojoties Ramón Jáuregui Atondo sacītajam, Jean-Marie Cavada par Steven Woolfe sacīto, Peter van Dalen par Asia Bibi lietu Pakistānā (priekšsēdētājs sniedza precizējumus) un Salvatore Cicu.


4. Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana

2019. gada 30. un 31. janvāra sēžu protokoli tika apstiprināti.


5. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Saskaņā ar Reglamenta 105. panta 6. punktu Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs ir paziņojis Parlamenta priekšsēdētājam, ka nav izteikti iebildumi pret turpmāk minētajiem ieteikumiem:

- INTA komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz ģeogrāfiskā iedalījuma līmeņiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 184/2005 I pielikumu (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par tīrvērtes pienākumu, groza nolūkā noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem pagarināt tīrvērtes pienākuma atliktās piemērošanas datumus (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu, ar kuru Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2205, Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/592 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/1178, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, kad tīrvērtes pienākums stājas spēkā noteiktiem līgumu veidiem (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- ECON komitejas ieteikums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2018. gada 19. decembra Deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) 2016/2251, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012, groza attiecībā uz datumu, līdz kuram darījumu partneri var turpināt piemērot savas riska pārvaldības procedūras noteiktiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījumu partneris (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Ja kāda politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, 24 stundu laikā nebūs iebilduši pret šiem ieteikumiem, tos uzskatīs par apstiprinātiem. Pretējā gadījumā tos iesniegs balsošanai.

Ieteikumi ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgās sesijas laikā.


6. Parlamenta 2020. gada sesiju kalendārs

Priekšsēdētāju konference ceturtdienas, 2019. gada 7. februāra, sanāksmē pieņēma Parlamenta 2020. gada sesiju kalendāra projektu.

Tajā ierosināti šādi sesiju datumi:

- 13.–16. janvāris,

- 29. un 30. janvāris,

- 10.–13. februāris,

- 9.–12. marts,

- 30. marts–2. aprīlis,

- 22. un 23. aprīlis,

- 11.–14. maijs,

- 3. un 4. jūnijs,

- 15.–18. jūnijs,

- 6.–9. jūlijs,

- 14.–17. septembris,

- 5.–8. oktobris,

- 19.–22. oktobris,

- 11. un 12. novembris,

- 23.–26. novembris,

- 14.–17. decembris.

Šie datumi ir publicēti Parlamenta tīmekļa vietnē.

Par grozījumu iesniegšanas termiņu ir noteikta pirmdiena, 2019. gada 11. februāris, plkst. 19.00.

Balsošana notiks trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 12.00 (13.2.2019. protokola 8.1. punkts).


7. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants) (veiktie pasākumi)

Sēdes vadītājs paziņoja, ka attiecībā uz lēmumiem sākt iestāžu sarunas, par kuriem bija paziņots trešdienas, 2019. gada 30. janvāra, sēdes protokolā (30.1.2019. protokola 11. punkts), nav saņemts neviens pieprasījums no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām.

Līdz ar to PECH, IMCO, TRAN, JURI un LIBE komitejas pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām varēja sākt sarunas.


8. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos tiesību aktus, kas pieņemti saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 groza attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par tiešajiem maksājumiem un atbalstu lauku attīstībai 2019. un 2020. gadā (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD));

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno divpusējas aizsardzības pasākumu klauzulas un citus mehānismus, kuri ļauj pagaidu kārtā atcelt preferences konkrētos tirdzniecības nolīgumos, kas noslēgti starp Eiropas Savienību un trešām valstīm (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD)).


9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 – 2019/0027(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

REGI

atzinums:

BUDG, EMPL, CULT

- Priekšlikums vienotā noregulējuma valdes locekļa un noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktora iecelšanai amatā (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 – 2019/0901(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) 2015/757, lai pienācīgi ņemtu vērā kuģu degvieleļļas patēriņa datu vākšanas globālo sistēmu (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 – 2019/0017(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, TRAN

2. Parlamenta komitejas

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - PECH komiteja - Referente: Norica Nicolai (A8-0016/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru nosaka saglabāšanas un kontroles pasākumus, kas piemērojami Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā, un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2115/2005 un Padomes Regulu (EK) Nr. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - PECH komiteja - Referents: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019).

- Ziņojums par visaptverošu Eiropas rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (2018/2088(INI)) - ITRE komiteja - Referents: Ashley Fox (A8-0019/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai nolūkā turpināt teritoriālās sadarbības programmas “PEACE IV (Īrija–Apvienotā Karaliste)” un “Apvienotā Karaliste–Īrija (Īrija–Ziemeļīrija–Skotija)”, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - REGI komiteja - Referente: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Transporta kopienas dibināšanas līgumu (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - TRAN komiteja - Referente: Karima Delli (A8-0022/2019).

- Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (2018/0403M(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019).

- Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas apspriežu rezultātiem 2018. gadā (2018/2280(INI)) - PETI komiteja - Referente: Cecilia Wikström (A8-0024/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokolu un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - PECH komiteja - Referents: Alain Cadec (A8-0027/2019).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - ECON komiteja - Referents: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0030/2019).

- Ziņojums par Eiropas Parlamenta ieteikumu Padomei un Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos izvērtēt turpmākos pasākumus, ko pieņēmusi EĀDD divus gadus pēc EP ziņojuma par ES stratēģisko paziņojumu pret to vērstas trešo personu propagandas apkarošanai (2018/2115(INI)) - AFET komiteja - Referente: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1073/2009 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Roberts Zīle (A8-0032/2019).

- Ziņojums par Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošanu (2018/2113(INI)) - AFCO komiteja - Referente: Mercedes Bresso (A8-0033/2019).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) (2018/0267M(NLE)) - PECH komiteja - Referents: João Ferreira (A8-0034/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīvu 2009/103/EK par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un par kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Dita Charanzová (A8-0035/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru (kodificēta redakcija) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - JURI komiteja - Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019).

- Ziņojums par Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošanu (2018/2112(INI)) - AFCO komiteja - Referents: Alain Lamassoure (A8-0038/2019).

- Ziņojums par līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu (2018/2111(INI)) - AFCO komiteja - Referente: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - REGI komiteja - Referentes: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Simona Bonafè (A8-0044/2019).

- Ziņojums par Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu (2017/2284(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Jytte Guteland (A8-0045/2019).

- Ziņojums par pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošanu (2018/2108(INI)) - ENVI komiteja - Referents: Ivo Belet (A8-0046/2019).

- Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (2018/0093M(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Martin (A8-0048/2019).

- Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (2018/0095M(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Martin (A8-0049/2019).

- Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom (2018/2080(INL)) - AFCO komiteja - Referents: Paulo Rangel (A8-0050/2019).

- Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā (2017/2089(INI)) - AFCO komiteja - Referente: Barbara Spinelli (A8-0051/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Nicola Danti (A8-0052/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Martin (A8-0053/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - INTA komiteja - Referents: David Martin (A8-0054/2019).

- Ziņojums par tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošanu (2018/2114(INI)) - AFCO komiteja - Referents: György Schöpflin (A8-0055/2019).

- * Ziņojums par projektu Padomes regulai par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautisko nolaupīšanu (pārstrādāta redakcija) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019).

- Ziņojums par Padomes Regulas Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā Eiropas Savienībā un ārpus tās īstenošanu (2018/2110(INI)) - AGRI komiteja - Referents: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019).

- Ziņojums par iekšējā tirgus konkurētspējas stiprināšanu, pilnveidojot ES muitas savienību un tās pārvaldību (2018/2109(INI)) - IMCO komiteja - Referente: Virginie Rozière (A8-0059/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Kosma Złotowski (A8-0061/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Pavel Telička (A8-0062/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu pamatsavienojamību attiecībā uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Isabella De Monte (A8-0063/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES Krāpšanas apkarošanas programmu (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - CONT komiteja - Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz Nolīgumu par sadarbību starp Eurojust un Gruziju (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - INTA komiteja - Referente: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu attiecīgus nolīgumus saskaņā ar Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XXI pantu ar Argentīnu, Austrāliju, Brazīliju, Kanādu, Ķīnu, Taivānas, Penhu, Kinmenas un Macu atsevišķo muitas teritoriju (Ķīnas Taipeju), Kolumbiju, Kubu, Ekvadoru, Honkongu (Ķīnas īpašo administratīvo rajonu), Indiju, Japānu, Koreju, Jaunzēlandi, Filipīnām, Šveici un Amerikas Savienotajām Valstīm par kompensācijas korekcijām, ko nepieciešams veikt pēc Čehijas, Igaunijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Ungārijas, Maltas, Austrijas, Polijas, Slovēnijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanās Eiropas Savienībai (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - INTA komiteja - Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido apmaiņas, atbalsta un mācību programmu euro aizsardzībai pret viltošanu (programmu “Perikls IV”) laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Dennis de Jong (A8-0069/2019).

- Ziņojums par privāto pensiju produktiem, tostarp Viseiropas privāto pensiju produktam, piemērojamo nodokļu režīmu (2018/2002(INI)) - ECON komiteja - Referente: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018).


10. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Darba kārtībā tika iekļauti turpmāk minētie jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates (Reglamenta 128. pants):

—   O-000122/2019, kuru uzdeva Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Komisijai: Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019, kuru uzdeva João Pimenta Lopes FEMM komitejas vārdā Komisijai: Negatīva reakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019, kuru uzdeva Daniela Aiuto FEMM komitejas vārdā Komisijai: Politikas uzdevumi un stratēģijas sieviešu vēža paveidu un līdzīgu saslimšanu novēršanai (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019, kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Interseksuāļu tiesības (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019, kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Interseksuāļu tiesības (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019, kuru uzdeva Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp un Eleonora Evi ENVI komitejas vārdā Komisijai: Eiropa, kas aizsargā: tīru gaisu visiem (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019, kuru uzdeva Miroslav Mikolášik un Peter Liese PPE grupas vārdā Padomei: Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma pārveidošana (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019, kuru uzdeva Miroslav Mikolášik un Peter Liese PPE grupas vārdā Komisijai: Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma pārveidošana (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019, kuru uzdeva Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Roberta Metsola PPE grupas vārdā un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: LGBTI turpmāko pasākumu saraksts (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)

Bija iesniegta plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates (Reglamenta 130.b pants):

—   (G-000008/2018), kuru uzdeva Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică un Dan Nica Komisijai (Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos): Irānas nesenās valsts terora darbības Eiropas Savienībā (B8-0013/2019).


12. Darba kārtība

Bija izdalīts 2019. gada februāra plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 634.303/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

S&D grupas pieprasījums mutiski atbildamu jautājumu "Lielie plēsēji" (GDKP 125. punkts) pārveidot par Komisijas paziņojumu. Debates tiks slēgtas, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsos 2019. gada marta pirmajā sesijā.

Uzstājās Maria Noichl S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (162 par, 132 pret, 7 atturas).

Otrdiena

S&D un Verts/ALE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā mutiski atbildamu jautājumu Komisijai "LGBTI turpmāko pasākumu saraksts (2019-2023)", kas kopā ar mutiski atbildamu jautājumu "Interseksuāļu tiesības" (GDKP 126. punkts) būtu daļa no kopīgajām debatēm par LGBTI personu tiesībām. Debates par jauno mutiski atbildamo jautājumu tiks slēgtas, iesniedzot rezolūcijas priekšlikumus, par kuriem balsos ceturtdien.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Balsojot PS (164 par, 118 pret, 11 atturas), Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2019. gada 12. februārī, plkst. 12.00;
grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgs rezolūcijas priekšlikums: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 12.00;
grozījumi kopīgās rezolūcijas priekšlikumos: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 13.00;
pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 19.00.

Trešdiena

S&D grupas pieprasījums kā pirmo punktu vakara darba kārtībā laikposmā no plkst. 18.00 līdz plkst. 24.00 iekļaut Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu "INF līguma nākotne un ietekme uz ES". Debates tiks slēgtas, iesniedzot rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsos ceturtdien.

Uzstājās Clare Moody S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Tika noteikti šādi iesniegšanas termiņi:

rezolūciju priekšlikumi: otrdien, 2019. gada 12. februārī, plkst. 12.00;
grozījumi rezolūciju priekšlikumos un kopīgs rezolūcijas priekšlikums: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 12.00;
grozījumi kopīgās rezolūcijas priekšlikumos: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 13.00;
pieprasījumi balsot atsevišķi un pieprasījumi balsot pa daļām: trešdien, 2019. gada 13. februārī, plkst. 19.00.

S&D grupas pieprasījums debates par Roberta Zīles ziņojumu "Kopīgi noteikumi attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum" (A8-0032/2019) (GDKP 106. punkts) pārcelt uz kādu no nākamajām sesijām.

Uzstājās Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Peter van Dalen, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (118 par, 147 pret, 25 atturas).

Uzstājās Lucy Anderson un Kathleen Van Brempt, pieprasot pagarināt iesniegšanas termiņu.

Sēdes vadītājs noteica šādu termiņu grozījumu iesniegšanai: otrdien, 2019. gada 12. februārī, plkst. 13.00.

PPE grupas pieprasījums pēcpusdienas vai vakara darba kārtībā iekļaut Padomes un Komisijas paziņojumus par tēmu "Drošības apdraudējumi saistībā ar aizvien lielāko Ķīnas tehnoloģiju klātbūtni ES un iespējama rīcība ES līmenī to mazināšanai". Debates tiks slēgtas, iesniedzot rezolūciju priekšlikumus, par kuriem balsos 2019. gada marta pirmajā sesijā.

Uzstājās Luděk Niedermayer PPE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Bruno Gollnisch, iebilstot pret to.

Parlaments pieprasījumu apstiprināja.

Ceturtdiena

ALDE grupas pieprasījums debašu par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem nosaukumu "Stāvoklis Čečenijā un Oyub Titiev lieta" (GDKP 119. punkts) nomainīt uz nosaukumu "Stāvoklis Čečenijā", tādējādi svītrojot atsauci uz Oyoub Titiev lietu.

Uzstājās Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu, un Cristian Dan Preda, iebilstot pret to.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (91 par, 144 pret, 17 atturas).

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks


13. ES krāpšanas apkarošanas programma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES Krāpšanas apkarošanas programmu [2018/0211(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019).

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ingeborg Gräßle PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici un Notis Marias.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Karmenu Vella un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.7. punkts.


14. Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0310/2018).

Alain Cadec iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Mike Hookem, pie grupām nepiederošs deputāts, Seán Kelly un James Nicholson.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias un Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Uzstājās Karmenu Vella un Alain Cadec.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.8. punkts.


15. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) *** - Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0030/2019).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0034/2019).

João Ferreira iepazīstināja ar ieteikumu un ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Gabriel Mato PPE grupas vārdā, Richard Corbett S&D grupas vārdā, Czesław Hoc ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos un Jarosław Wałęsa.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski un Notis Marias.

Uzstājās Karmenu Vella un João Ferreira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.1. punkts un 12.2.2019. protokola 9.2. punkts.


16. Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana - Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana - Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana - Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (debates)

Ziņojums par līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu [2018/2111(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019).

Ziņojums par Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošanu [2018/2112(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019).

Ziņojums par Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošanu [2018/2113(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Mercedes Bresso (A8-0033/2019).

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā [2017/2089(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Barbara Spinelli (A8-0051/2019).

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso un Barbara Spinelli iepazīstināja ar ziņojumiem.

SĒDI VADA: Fabio Massimo CASTALDO
Priekšsēdētāja vietnieks


Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Eduard Kukan (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Martina Anderson (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Angelika Mlinar (FEMM komitejas atzinuma sagatavotāja), Notis Marias (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Josep-Maria Terricabras (PETI komitejas atzinuma sagatavotājs), Elmar Brok PPE grupas vārdā, Pedro Silva Pereira S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Pascal Durand Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Gerolf Annemans ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni un Ramón Jáuregui Atondo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo un Juan Fernando López Aguilar.

Uzstājās Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso un Barbara Spinelli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.15. punkts, 12.2.2019. protokola 9.16. punkts, 12.2.2019. protokola 9.17. punkts un 12.2.2019. protokola 9.18. punkts.


17. Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti) (debates)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom [2018/2080(INL)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Paulo Rangel (A8-0050/2019).

Uzstājās Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Margrete Auken (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), György Schöpflin PPE grupas vārdā, Enrique Guerrero Salom S&D grupas vārdā, Notis Marias ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā un Virginie Rozière.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Caterina Chinnici.

Uzstājās Frans Timmermans un Paulo Rangel (referents).

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.19. punkts.


18. Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (debates)

Komisijas paziņojums: Tiesības uz miermīlīgu protestu un samērīga spēka lietošana (2019/2569(RSP)).

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Renaud Muselier PPE grupas vārdā, Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Marek Jurek ECR grupas vārdā, Gérard Deprez ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Florian Philippot EFDD grupas vārdā, Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár un Barbara Spinelli.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel un Notis Marias.

Uzstājās Karmenu Vella.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.13. punkts.


19. Lielie plēsēji (debates)

Komisijas paziņojums: Lielie plēsēji (2018/3006(RSP)).

Karmenu Vella (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Esther Herranz García PPE grupas vārdā, Eric Andrieu S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Ulrike Müller ALDE grupas vārdā, Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā, Eleonora Evi EFDD grupas vārdā un Annie Schreijer-Pierik.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Paolo De Castro, Franc Bogovič un Herbert Dorfmann.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias.

Uzstājās Karmenu Vella.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā.


20. Stāvoklis sarunās par Eiropas nākotni (īss izklāsts)

Ziņojums par stāvokli sarunās par Eiropas nākotni [2018/2094(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018).

Ramón Jáuregui Atondo iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira un Georgios Epitideios.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 13.2.2019. protokola 8.16. punkts.


21. Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (īss izklāsts)

Ziņojums par visaptverošu Eiropas rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku [2018/2088(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Ashley Fox (A8-0019/2019).

Ashley Fox iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal un João Ferreira.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.20. punkts.


22. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy un Dobromir Sośnierz.


23. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 634.303/OJMA).


24. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 2. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika