Index 
Notulen
PDF 280kWORD 80k
Maandag 11 februari 2019 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 5.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 6.Vergaderrooster van het Parlement 2020
 7.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 9.Ingekomen stukken
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Fraudebestrijdingsprogramma van de EU ***I (debat)
 14.Meerjarenplan voor de bestanden waarop wordt gevist in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)
 15.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (debat)
 16.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie - Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (debat)
 17.Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (debat)
 18.Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (debat)
 19.Grote roofdieren (debat)
 20.Stand van het debat over de toekomst van Europa (korte presentatie)
 21.Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (korte presentatie)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Agenda van de volgende vergadering
 24.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 31 januari 2019 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.08 uur geopend.


3. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af waarin hij aankondigt dat het radiostation studio 1 van het Parlement in Straatsburg voortaan de naam zal dragen van twee journalisten, Antonio Megalizzi en Bartosz Piotr Orent-Niedzielski, die zijn gedood bij de terroristische aanslag in Straatsburg afgelopen december. De Voorzitter spreekt daarnaast zijn waardering uit voor de aanwezigheid op de publieke tribune van de familieleden van de twee slachtoffers en benadrukt eens te meer dat het Parlement zich inzet voor de vrijheid van de pers.

De Voorzitter stelt vervolgens de situatie van gevangen journalisten in Venezuela aan de orde en dringt in naam van het Parlement aan op hun vrijlating.

De Voorzitter deelt het Parlement mee dat in Turkije vervolging is ingesteld tegen voormalig Europarlementariër Feleknas Uca en belooft contact op te nemen met de Turkse autoriteiten.

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van zijn deelname aan de "Giorno del ricordo" in Italië, ter herdenking van de slachtoffers van de foibe-slachtingen.

Het woord wordt gevoerd door Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (de Voorzitter geeft een toelichting) en Ruža Tomašić (de Voorzitter geeft een toelichting).

Het woord wordt gevoerd door Ramón Jáuregui Atondo over de situatie in Nicaragua, Steven Woolfe, Gabriel Mato, die zich achter de woorden van Ramón Jáuregui Atondo schaart (de Voorzitter neemt dit ter kennis), Jean-Marie Cavada over de uitspraken van Steven Woolfe, Peter van Dalen over de zaak van Asia Bibi in Pakistan (De Voorzitter antwoordt) en Salvatore Cicu.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen

De notulen van de vergaderingen van 30 en 31 januari 2019 worden goedgekeurd.


5. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Overeenkomstig artikel 105, lid 6, van het Reglement, heeft de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters de Voorzitter van het Parlement in kennis gesteld van het feit dat er geen bezwaren zijn geformuleerd met betrekking tot:

- de aanbeveling van de commissie INTA om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad, wat de niveaus van geografische uitsplitsing betreft (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de clearingverplichting teneinde de uitgestelde data van toepassing van de clearingverplichting voor bepaalde otc-derivatencontracten te verschuiven (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- de aanbeveling van de commissie ECON om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 december 2018 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de datum tot wanneer tegenpartijen hun risicobeheerprocedures voor bepaalde niet door een centrale tegenpartij geclearde otc-derivatencontracten mogen blijven toepassen (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Indien tegen deze aanbevelingen binnen vierentwintig uur geen bezwaar wordt gemaakt door een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Indien dit wel het geval is, worden zij in stemming gebracht.

De aanbevelingen zijn beschikbaar op de website van het Parlement gedurende de huidige zittingsperiode.


6. Vergaderrooster van het Parlement 2020

De Conferentie van voorzitters heeft, tijdens haar vergadering van donderdag 7 februari 2019, het ontwerpvergaderrooster voor de plenaire vergaderingen van het parlementaire jaar 2020 vastgesteld.

De volgende data zijn vastgesteld:

- van 13 tot en met 16 januari

- 29 en 30 januari

- van 10 tot en met 13 februari

- van 9 tot en met 12 maart

- van 30 maart tot en met 2 april

- 22 en 23 april

- van 11 tot en met 14 mei

- 3 en 4 juni

- van 15 tot en met 18 juni

- van 6 tot en met 9 juli

- van 14 tot en met 17 september

- van 5 tot en met 8 oktober

- van 19 tot en met 22 oktober

- 11 en 12 november

- van 23 tot en met 26 november

- van 14 tot en met 17 december.

Deze data zijn gepubliceerd op de website van het Parlement.

De termijn voor de indiening van amendementen is vastgesteld op maandagavond 11 februari 2019 om 19.00 uur.

De stemming vindt plaats op woensdag 13 februari 2019 om 12.00 uur (punt 8.1 van de notulen van 13.2.2019).


7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (opvolging)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen van leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van woensdag 30 januari 2019 (punt 11 van de notulen van 30.1.2019).

De Commissies PECH, IMCO, TRAN, JURI en LIBE konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


8. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen te zullen ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausules en andere mechanismen die de tijdelijke intrekking mogelijk maken van preferenties in bepaalde handelsovereenkomsten tussen de Europese Unie en derde landen (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr.1303/2013 wat de middelen voor de specifieke toewijzing voor het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief betreft (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

REGI

advies :

BUDG, EMPL, CULT

- Voorstel inzake de benoeming van een lid van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad en afwikkelingsplanningdirecteur (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

verwezen naar

bevoegd :

ECON

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU)2015/757 om op gepaste wijze rekening te houden met het wereldwijde systeem voor de verzameling van gegevens inzake stookolieverbruik door schepen (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

ENVI

advies :

ITRE, TRAN

2) van de parlementaire commissies

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van instandhoudings- en controlemaatregelen die van toepassing zijn in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2115/2005 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1386/2007 van de Raad (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Verslag inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (2018/2088(INI)) - commissie ITRE - Rapporteur: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad om de voortzetting van de territoriale samenwerkingsprogramma's Peace IV (Ierland-Verenigd Koninkrijk) en Verenigd Koninkrijk-Ierland (Ierland/Noord-Ierland/Schotland) mogelijk te maken in het kader van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - commissie REGI - Rapporteur: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Verdrag tot oprichting van de Vervoersgemeenschap (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - commissie TRAN - Rapporteur: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de ondertekening namens de Europese Unie van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (2018/0403M(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Verslag over het resultaat van de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften tijdens het jaar 2018 (2018/2280(INI)) - commissie PETI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - commissie ECON - Rapporteur: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid bij het opmaken van de balans ten aanzien van de door de EDEO gegeven follow-up twee jaar na het EP-verslag over strategische communicatie van de EU in reactie op negatieve EU-propaganda door derden (2018/2115(INI)) - commissie AFET - Rapporteur: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1073/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie (2018/2113(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Verslag over een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024) (2018/0267M(NLE)) - commissie PECH - Rapporteur: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/103/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven en de controle op de verzekering tegen deze aansprakelijkheid (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Bureau voor visserijcontrole (codificatie) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking (2018/2112(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap (2018/2111(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds Plus, het Cohesiefonds, en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en de financiële regels voor die fondsen en voor het Fonds voor asiel en migratie, het Fonds voor interne veiligheid en het Instrument voor grensbeheer en visa (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - commissie REGI - Rapporteurs: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake minimumeisen voor hergebruik van water (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - commissie ENVI - Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden (2017/2284(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (2018/2108(INI)) - commissie ENVI - Rapporteur: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore (2018/0093M(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A8-0048/2019)

- Verslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds (2018/0095M(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A8-0049/2019)

- Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom (2018/2080(INL)) - commissie AFCO - Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (2017/2089(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Singapore (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Singapore, anderzijds. (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: David Martin (A8-0054/2019)

- Verslag over de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen (2018/2114(INI)) - commissie AFCO - Rapporteur: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende de bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Verslag over de uitvoering van Verordening nr. 1/2005 van de Raad inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer binnen en buiten de EU (2018/2110(INI)) - commissie AGRI - Rapporteur: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Verslag over de verbetering van het concurrentievermogen van de interne markt door de ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (2018/2109(INI)) - commissie IMCO - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het luchtvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging van basisconnectiviteit in het wegvervoer in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Unie (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - commissie CONT - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door Eurojust van de Overeenkomst betreffende samenwerking tussen Eurojust en Georgië (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de relevante Akkoorden in het kader van artikel XXI van de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten met Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, het afzonderlijk douanegebied van Taiwan, Penghu, Kinmen en Matsu (Chinees Taipei), Colombia, Cuba, Ecuador, de Filipijnen, Hongkong (China), India, Japan, Korea, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Zwitserland over de compensaties die noodzakelijk zijn als gevolg van de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Oostenrijk, Polen, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden tot de Europese Unie (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - commissie INTA - Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma inzake uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij voor de periode 2021-2027 (het Pericles IV-programma) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Verslag over de fiscale behandeling van persoonlijke pensioenproducten, inclusief het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (2018/2002(INI)) - commissie ECON - Rapporteur: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

—   O-000122/2019 van Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 van João Pimenta Lopes, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 van Daniela Aiuto, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Raad: De rechten van interseksuele personen (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: De rechten van interseksuele personen (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 van Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp en Eleonora Evi, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Een beschermend Europa: schone lucht voor iedereen (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 van Miroslav Mikolášik en Peter Liese, namens de PPE-Fractie, aan de Raad: Genoommodificatie in de menselijke kiembaan (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 van Miroslav Mikolášik en Peter Liese, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Genoommodificatie in de menselijke kiembaan (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 van Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, en Terry Reintke, namens de Verts/ALE-Fractie, aan de Commissie: De toekomst van de lijst van acties ter bevordering van de gelijkheid van LGBTI-personen (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement) (indiening)

De volgende uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat is ingediend (artikel 130 ter van het Reglement):

—   (G-000008/2018) van Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică en Dan Nica, aan de Commissie (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid): VP/HR - Recente, door Iran ontplooide staatsterroristische activiteiten in de EU (B8-0013/2019).


12. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari 2019 (PE 634.303/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Verzoek van de S&D-Fractie om de vraag voor mondeling antwoord over "Grote roofdieren" (punt 125 van de agenda) om te zetten in een Verklaring van de Commissie. Het debat zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, waarover tijdens de zittingsperiode van maart I 2019 zal worden gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Maria Noichl, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (162 voor, 132 tegen, 7 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Dinsdag

Verzoeken van de S&D-Fractie en de Verts/ALE-Fractie om de vraag voor mondeling antwoord aan de Commissie over "De toekomst van de LGBTI-lijst voor acties (2019-2023)" op de agenda te plaatsen. Deze vraagt maakt deel uit van het gezamenlijke debat over "de rechten van LGBTI-personen" samen met de vraag voor mondeling antwoord over "De rechten van interseksuele personen" (punt126 van de agenda). Het debat over de nieuwe vraag voor mondeling antwoord zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, waarover donderdag zal worden gestemd.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij HS (164 voor, 118 tegen, 11 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 12 februari 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 13 februari 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 13 februari 2019 om 13.00 uur.
Verzoeken om afzonderlijke stemmingen en verzoeken om stemming in onderdelen: woensdag 13 februari 2019 om 19.00 uur.

Woensdag

Verzoek van de S&D-Fractie om een verklaring van de de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid over "De toekomst van het INF-verdrag en de gevolgen voor de EU" als eerste punt op te nemen in het avondgedeelte van de agenda, 18.00 – 24.00 uur. Het debat zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die op donderdag in stemming zullen worden gebracht.

Het woord wordt gevoerd door Clare Moody, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht.

Het Parlement willigt het verzoek in.

De volgende indieningstermijnen zijn vastgesteld:

Ontwerpresoluties: dinsdag 12 februari 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op ontwerpresoluties en gezamenlijke ontwerpresolutie: woensdag 13 februari 2019 om 12.00 uur.
Amendementen op gezamenlijke ontwerpresoluties: woensdag 13 februari 2019 om 13.00 uur.
Verzoeken om afzonderlijke stemmingen en verzoeken om stemming in onderdelen: woensdag 13 februari 2019 om 19.00 uur.

Verzoek van de S&D-Fractie om uitstel van het debat over het verslag Roberts Zīle over "Gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten" (A8-0032/2019) (punt 106 van de agenda) tot een latere vergaderperiode.

Het woord wordt gevoerd door Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, die het verzoek toelicht, en Peter van Dalen, tegen het verzoek.

Bij ES (118 voor, 147 tegen, 25 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

Het woord wordt gevoerd door Lucy Anderson en Kathleen Van Brempt Die om een verlenging van de indieningstermijn vragen.

De Voorzitter stelt de volgende indieningstermijn voor amendementen vast: dinsdag 12 februari 2019 om 13.00 uur.

Verzoek van de PPE-Fractie om in het middag- of avondgedeelte van de agenda verklaringen van de Raad en de Commissie op te nemen over "De veiligheidsdreigingen in verband met de toenemende technologische aanwezigheid van China in de EU en mogelijke maatregelen om deze terug te dringen". Het debat zal worden afgesloten met de indiening van ontwerpresoluties, die in stemming zullen worden gebracht tijdens de zittingsperiode van maart I 2019.

Het woord wordt gevoerd door Luděk Niedermayer, namens de PPE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Bruno Gollnisch, tegen het verzoek

Het Parlement willigt het verzoek in.

Donderdag

Verzoek van de ALDE-Fractie om de titel van het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat "De situatie in Tsjetsjenië en de zaak van Ojoeb Titiev" (punt 119 van de agenda) te veranderen in "De situatie in Tsjetsjenië", en de verwijzing naar "de zaak van Ojoeb Titiev" te schrappen.

Het woord wordt gevoerd door Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, die het verzoek toelicht, en Cristian Dan Preda tegen het verzoek.

Bij ES (91 voor, 144 tegen, 17 onthoudingen) verwerpt het Parlement het verzoek.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter


13. Fraudebestrijdingsprogramma van de EU ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU [2018/0211(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici en Notis Marias.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 12.2.2019.


14. Meerjarenplan voor de bestanden waarop wordt gevist in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Mike Hookem, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly en James Nicholson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Alain Cadec.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 12.2.2019.


15. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) *** - Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (debat)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0030/2019)

Verslag over een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira leidt de aanbeveling en het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Gabriel Mato, namens de PPE-Fractie, Richard Corbett, namens de S&D-Fractie, Czesław Hoc, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Linnéa Engström, namens de Verts/ALE-Fractie, Ricardo Serrão Santos en Jarosław Wałęsa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Andrzej Zdrojewski en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en João Ferreira.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.1 van de notulen van 12.2.2019 en punt 9.2 van de notulen van 12.2.2019.


16. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking - Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie - Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (debat)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap [2018/2111(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking [2018/2112(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie [2018/2113(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU [2017/2089(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso en Barbara Spinelli geven toelichting bij de verslagen.

VOORZITTER: Fabio Massimo CASTALDO
Ondervoorzitter


Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Eduard Kukan (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Martina Anderson (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Angelika Mlinar (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Notis Marias (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Josep-Maria Terricabras (rapporteur voor advies van de CommissiePETI), Elmar Brok, namens de PPE-Fractie, Pedro Silva Pereira, namens de S&D-Fractie, Helga Stevens, namens de ECR-Fractie, Jasenko Selimovic, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni en Ramón Jáuregui Atondo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo en Juan Fernando López Aguilar.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso en Barbara Spinelli.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.15 van de notulen van 12.2.2019, punt 9.16 van de notulen van 12.2.2019, punt 9.17 van de notulen van 12.2.2019 en punt 9.18 van de notulen van 12.2.2019.


17. Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (debat)

Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom [2018/2080(INL)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Margrete Auken (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), György Schöpflin, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa, namens de ALDE-Fractie, Kostadinka Kuneva, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, en Virginie Rozière.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Caterina Chinnici.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Paulo Rangel (rapporteur).

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.19 van de notulen van 12.2.2019.


18. Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (debat)

Verklaring van de Commissie: Het recht op vreedzaam protest en het evenredig gebruik van geweld (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Renaud Muselier, namens de PPE-Fractie, Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Marek Jurek, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Jurek, Florian Philippot, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár en Barbara Spinelli.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.13 van de notulen van 14.2.2019.


19. Grote roofdieren (debat)

Verklaring van de Commissie: Grote roofdieren (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esther Herranz García, namens de PPE-Fractie, Eric Andrieu, namens de S&D-Fractie, Bas Belder, namens de ECR-Fractie, Ulrike Müller, namens de ALDE-Fractie, Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, en Annie Schreijer-Pierik.

VOORZITTER: Pavel TELIČKA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Paolo De Castro, Franc Bogovič en Herbert Dorfmann.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


20. Stand van het debat over de toekomst van Europa (korte presentatie)

Verslag over de stand van het debat over de toekomst van Europa [2018/2094(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 8.16 van de notulen van 13.2.2019.


21. Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (korte presentatie)

Verslag inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica [2018/2088(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox geeft toelichting bij het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 9.20 van de notulen van 12.2.2019.


22. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy en Dobromir Sośnierz.


23. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 634.303/OJMA).


24. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.16 uur gesloten.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2019Juridische mededeling - Privacybeleid