Indeks 
Protokół
PDF 283kWORD 80k
Poniedziałek, 11 lutego 2019 r. - Strasburg
1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Oświadczenia Przewodniczącego
 4.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 5.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 6.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2020 r.
 7.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze)
 8.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 9.Składanie dokumentów
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)
 12.Porządek obrad
 13.Unijny program zwalczania nadużyć finansowych ***I (debata)
 14.Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (debata)
 15.Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (debata)
 16.Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją - Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (debata)
 17.Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (debata)
 18.Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (debata)
 19.Duże drapieżniki (debata)
 20.Stan debaty nad przyszłością Europy (krótka prezentacja)
 21.Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (krótka prezentacja)
 22.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 23.Porządek obrad następnego posiedzenia
 24.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Sesja zawieszona w czwartek 31 stycznia 2019 r. została wznowiona.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 17.08.


3. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie, w którym poinformował, że studio radiowe 1 Parlamentu w Strasburgu zostało nazwane imieniem dwóch dziennikarzy, Antonia Megalizziego i Bartosza Piotra Orent-Niedzielskiego, którzy zostali zabici w ataku terrorystycznym, który miał miejsce w Strasbourgu w grudniu ubiegłego roku. Przewodniczący powitał również obecne na trybynie oficjalnej rodziny dwóch ofiar i potwierdził zaangażowanie Parlamentu na rzecz wolności prasy.

Przewodniczący przywołał następnie sytuację dziennikarzy więzionych w Wenezueli i wezwał w imieniu Parlamentu do ich uwolnienia.

Przewodniczący poinformował Parlament o prześladowaniu byłej posłanki do PE Feleknas Uca w Turcji i zobowiązał się skontaktować w tej sprawie z władzami tureckimi.

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji swojego udziału w dniu pamięci o ofiarach masakr w fojbach, we Włoszech.

Głos zabrali: Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (Przewodniczący udzielił wyjaśnień) i Ruža Tomašić (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Głos zabrali: Ramón Jáuregui Atondo w sprawie sytuacji w Nikaragui (Przewodniczący odpowiedział, że skontaktuje się z właściwymi władzami), Steven Woolfe, Gabriel Mato, w celu poparcia wypowiedz Ramóna Jáureguiego Atonda, Jean-Marie Cavada w sprawie wypowiedzi Stevena Woolfego, Peter van Dalen na temat sprawy Asi Bibi w Pakistanie (Przewodniczący udzielił wyjaśnień) i Salvatore Cicu.


4. Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń

Protokoły posiedzeń z dnia 30 i 31 stycznia 2019 r. zostały zatwierdzone.


5. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Zgodnie z art. 105 ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji poinformował przewodniczącego Parlamentu, że nie zgłoszono sprzeciwu wobec następujących dokumentów:

- zalecenie komisji INTA w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 184/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do poziomów podziału geograficznego (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane (UE) 2016/1178, uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących obowiązku rozliczania w celu dalszego odroczenia dat rozpoczęcia stosowania obowiązku rozliczania niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2205, rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/592 i rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1178, uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- zalecenie komisji ECON w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2016/2251 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do daty, do której kontrahenci mogą nadal stosować swoje procedury zarządzania ryzykiem w stosunku do niektórych kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Jeżeli w ciągu 24 godzin wobec zaleceń tych nie zostanie zgłoszony sprzeciw przez grupę polityczną lub grupę posłów w liczbie stanowiącej niski próg, zostaną one uznane za zatwierdzone. W przeciwnym razie zostaną poddane pod głosowanie.

Zalecenia są dostępne na stronie Parlamentu przez okres trwania obecnej sesji plenarnej.


6. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu - 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2019 r. Konferencja Przewodniczących przyjęła projekt kalendarza sesji miesięcznych w roku parlamentarnym 2020.

Daty te wyglądają następująco:

- 13-16 stycznia

- 29 i 30 stycznia

- 10-13 lutego

- 9-12 marca

- od 30 marca do 2 kwietnia

- 22 i 23 kwietnia

- 11-14 maja

- 3 i 4 czerwca

- 15-18 czerwca

- 6-9 lipca

- 14-17 września

- 5-8 października

- 19-22 października

- 11 i 12 listopada

- 23-26 listopada

- 14-17 grudnia.

Daty te zostały opublikowane na stronie internetowej Parlamentu.

Termin składania poprawek wyznaczono na dzisiejszy wieczór, tj. 11 lutego 2019 r., o godz. 19.00.

Głosowanie odbędzie się w środę 13 lutego 2019 r. o godz. 12.00 (pkt 8.1 protokołu z 13.2.2019 r.).


7. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (działania następcze)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole ze środy 30 stycznia 2019 r. (pkt 11 protokołu z dnia 30.1.2019).

Komisje PECH, IMCO, TRAN, JURI i LIBE mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


8. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następujących aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 w zakresie niektórych przepisów dotyczących płatności bezpośrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w odniesieniu do lat 2019 i 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzające dwustronne klauzule ochronne oraz inne mechanizmy umożliwiające tymczasowe wycofanie preferencji przewidzianych w niektórych umowach handlowych zawartych między Unią Europejską a państwami trzecimi (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów przeznaczonych na szczególną alokację na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

opinia :

BUDG, EMPL, CULT

- Wniosek w sprawie mianowania członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji oraz dyrektora ds. planowania i decyzji dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2015/757 wcelu właściwego uwzględnienia globalnego systemu gromadzenia danych na temat zużycia paliwa olejowego przez statki (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Zgodnie z art. 137 ust. 1 i art. 138 ust. 1 Regulaminu przewodniczący skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, TRAN

2) przez komisje parlamentarne

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego środki ochrony zasobów i jej egzekwowania mające zastosowanie na obszarze podlegającym regulacji Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 i rozporządzenie Rady (WE) nr 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Sprawozdanie w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (2018/2088(INI)) - komisja ITRE - Sprawozdawca: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w celu umożliwienia kontynuacji programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia – Zjednoczone Królestwo) i Zjednoczone Królestwo – Irlandia (Irlandia – Irlandia Północna – Szkocja) w kontekście wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (2018/0403M(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wyniku działalności Komisji Petycji w roku 2018 (2018/2280(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawczyni: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie wprowadzenia szczegółowych środków technicznych dotyczących funkcjonowania docelowego systemu VAT dotyczącego opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady oraz wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, zawierającego podsumowanie działań podjętych przez ESDZ dwa lata po sprawozdaniu PE w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich (2018/2115(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawczyni: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1073/2009 w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją (2018/2113(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) (2018/0267M(NLE)) - komisja PECH - Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (2018/2112(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (2018/2111(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczynie: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (2017/2284(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (2018/2108(INI)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (2018/0093M(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A8-0048/2019)

- Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (2018/0095M(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A8-0049/2019)

- Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom (2018/2080(INL)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Sprawozdanie w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (2017/2089(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawczyni: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: David Martin (A8-0054/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wdrażania przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę agencji zdecentralizowanych (2018/2114(INI)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej oraz w sprawie uprowadzenia dziecka za granicę (wersja przekształcona) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Sprawozdanie w sprawie wykonania rozporządzenia Rady nr 1/2005 w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (2018/2110(INI)) - komisja AGRI - Sprawozdawca: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Sprawozdanie w sprawie zwiększenia konkurencyjności rynku wewnętrznego dzięki pogłębieniu unii celnej UE i zarządzaniu nią (2018/2109(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawczyni: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia w zakresie transportu drogowego towarów w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawczyni: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - komisja CONT - Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady zatwierdzającej zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Gruzją (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Trzeciego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia odpowiednich umów na mocy art. XXI Układu ogólnego w sprawie handlu usługami z Argentyną, Australią, Brazylią, Chinami, wydzielonym obszarem celnym Tajwanu, Penghu, Kinmen i Matsu (chińskim Tajpej), chińskim Hongkongiem, Ekwadorem, Filipinami, Indiami, Japonią, Kanadą, Kolumbią, Koreą, Kubą, Nową Zelandią, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią, dotyczących koniecznych wyrównań wynikających z przystąpienia Czech, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do Unii Europejskiej (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - komisja INTA - Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Sprawozdanie w sprawie traktowania pod względem podatkowym indywidualnych produktów emerytalnych, w tym ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (2018/2002(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty zostały wpisane do porządku dziennego obrad (art. 128 Regulaminu):

—   O-000122/2019 które skierowali Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling i Piernicola Pedicini, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Stosowanie marihuany w celach leczniczych (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019 które skierował João Pimenta Lopes, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Napotykane wrogie nastawienie w odniesieniu do praw kobiet i równouprawnienia płci w UE (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019 które skierowała Daniela Aiuto, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Wyzwania i strategie polityczne w walce z rakiem u kobiet i powiązanymi współwystępującymi schorzeniami (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019 które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Rady: Prawa osób interseksualnych (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019 które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Prawa osób interseksualnych (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019 które skierowali Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp i Eleonora Evi, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Europa, która chroni - czyste powietrze dla wszystkich (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019 które skierowali Miroslav Mikolášik i Peter Liese w imieniu grupy PPE, do Rady: Modyfikacja genomu ludzkiego linii germinalnej (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019 które skierowali Miroslav Mikolášik i Peter Liese w imieniu grupy PPE, do Komisji: Modyfikacja genomu ludzkiego linii germinalnej (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019 które skierowały Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, i Terry Reintke w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Przyszłość wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Interpelacje dotyczące kwestii pierwszorzędnych (art. 130c Regulaminu) (składanie dokumentów)

Złożono następującą interpelację dotyczącą kwestii pierwszorzędnych wymagającą odpowiedzi na piśmie i debaty (art. 130c Regulaminu):

—   (G-000008/2018), którą skierowali Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică i Dan Nica, do Komisji (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa): Niedawne irańskie akty terroru państwowego w UE (B8-0013/2019).


12. Porządek obrad

Rozdano porządek obrad posiedzeń plenarnych w lutym 2019 r. (PE 634.303/PDOJ), do którego zaproponowano następujące zmiany (art. 149a Regulaminu):

Poniedziałek

Wniosek grupy S&D o przekształcenie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej w sprawie dużych drapieżników (pkt 125 PDOJ) w oświadczenie Komisji. Debata zostałaby zwieńczona przedłożeniem projektów rezolucji, nad którymi głosowanie odbyłoby się podczas pierwszej sesji marcowej w 2019 r.

Głos zabrała Maria Noichl w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek.

W GE (przy 162 głosach za, 132 głosach przeciw i 7 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wtorek

Wniosek grup S&D i Verts/ALE o wpisanie do porządku obrad pytania wymagającego odpowiedzi ustnej skierowanego do Komisji w sprawie przyszłości wykazu działań na rzecz LGBTI (2019-2023), które byłoby częścią wspólnej debaty na temat praw osób LGBTI, wraz z pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej na temat praw osób interseksualnych (pkt 126 PDOJ). Debata nad nowym pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej zostałaby zwieńczona przedłożeniem projektów rezolucji, nad którymi głosowanie odbyłoby się w czwartek.

Głos zabrała Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, która uzasadniła wniosek.

W GI (przy 164 głosach za, 118 głosach przeciw i 11 głosach wstrzymujących się) Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy składania dokumentów:

Projekty rezolucji: wtorek 12 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do projektów rezolucji i wspólny projekt rezolucji: środa 13 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 13 lutego 2019 r. o godz. 13.00.
Wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 13 lutego 2019 r. o godz 19.00.

Środa

Wniosek grupy S&D o wpisanie do porządku obrad, jako pierwszego punktu w wieczornej części porządku obrad od godz. 18.00 do północy, oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa w sprawie przyszłości traktatu o likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu oraz konsekwencji dla UE. Debata zostałaby zwieńczona przedłożeniem projektów rezolucji, nad którymi głosowanie odbyłoby się w czwartek.

Głos zabrała Clare Moody w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek.

Parlament przyjął wniosek.

Wyznaczono następujące terminy składania dokumentów:

Projekty rezolucji: wtorek 12 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do projektów rezolucji i wspólny projekt rezolucji: środa 13 lutego 2019 r. o godz. 12.00.
Poprawki do wspólnych projektów rezolucji: środa 13 lutego 2019 r. o godz. 13.00.
Wnioski o głosowanie odrębne i głosowanie podzielone: środa 13 lutego 2019 r. o godz 19.00.

Wniosek grupy S&D o przełożenie debaty nad sprawozdaniem Robertsa Zīlego w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych (A8-0032/2019) (pkt 106 PDOJ) na kolejną sesję.

Głos zabrali Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, która uzasadniła wniosek, i Peter van Dalen, przeciw wnioskowi.

W GE (przy 118 głosach za, 147 głosach przeciw i 25 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Głos zabrały Lucy Anderson i Kathleen Van Brempt z wnioskiem o przedłużenie terminu.

Przewodniczący wyznaczył następujący termin składania poprawek: wtorek 12 lutego 2019 r. o godz. 13.00.

Wniosek grupy PPE o wpisanie do porządku obrad w części popołudniowej lub wieczornej oświadczeń Rady i Komisji w sprawie zagrożeń bezpieczeństwa związanych z coraz większą obecnością technologiczną Chin w UE i środków przewidywanych na poziomie UE w celu ograniczenia tej obecności. Debata zostałaby zwieńczona przedłożeniem projektów rezolucji, nad którymi głosowanie odbyłoby się podczas pierwszej sesji marcowej w 2019 r.

Głos zabrali Luděk Niedermayer w imieniu grupy PPE, który uzasadnił wniosek, i Bruno Gollnisch, przeciw wnioskowi.

Parlament przyjął wniosek.

Czwartek

Wniosek grupy ALDE o zmianę tytułu debaty dotyczącej przypadków łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa w sprawie sytuacji w Czeczenii i sprawy Ojuba Titiewa” (pkt 119 PDOJ), by brzmiał on: „w sprawie sytuacji w Czeczeni”, w związku z czym należy skreślić słowa „i sprawy Ojuba Titiewa”.

Głos zabrali Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, która uzasadniła wniosek, i Cristian Dan Preda przeciw wnioskowi.

W GE (przy 91 głosach za, 144 głosach przeciw i 17 wstrzymujących się) Parlament odrzucił wniosek.

Niniejszym ustalono porządek obrad.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący


13. Unijny program zwalczania nadużyć finansowych ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych [2018/0211(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali Ingeborg Gräßle w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici i Notis Marias.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Karmenu Vella i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 12.2.2019.


14. Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali: Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Mike Hookem niezrzeszony, Seán Kelly i James Nicholson.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias i Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Głos zabrali Karmenu Vella i Alain Cadec.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 12.2.2019.


15. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) *** - Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (debata)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0030/2019)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira przedstawił zalecenie i sprawozdanie.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Głos zabrali Gabriel Mato w imieniu grupy PPE, Richard Corbett w imieniu grupy S&D, Czesław Hoc w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Linnéa Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Ricardo Serrão Santos i Jarosław Wałęsa.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Bogdan Andrzej Zdrojewski i Notis Marias.

Głos zabrali: Karmenu Vella i João Ferreira.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.1 protokołu z dnia 12.2.2019 i pkt 9.2 protokołu z dnia 12.2.2019.


16. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy - Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją - Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE [2018/2111(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy [2018/2112(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją [2018/2113(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Sprawozdanie w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE [2017/2089(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso i Barbara Spinelli przedstawili swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Fabio Massimo CASTALDO
Wiceprzewodniczący


Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali Eduard Kukan (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Martina Anderson (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej LIBE), Angelika Mlinar (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Notis Marias (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Josep-Maria Terricabras (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Pedro Silva Pereira w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR, Jasenko Selimovic w imieniu grupy ALDE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Pascal Durand w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni i Ramón Jáuregui Atondo.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo i Juan Fernando López Aguilar.

Głos zabrali: Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso i Barbara Spinelli.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.15 protokołu z dnia 12.2.2019, pkt 9.16 protokołu z dnia 12.2.2019, pkt 9.17 protokołu z dnia 12.2.2019 i pkt 9.18 protokołu z dnia 12.2.2019.


17. Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom [2018/2080(INL)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Margrete Auken (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Enrique Guerrero Salom w imieniu grupy S&D, Notis Marias w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Kostadinka Kuneva w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE i Virginie Rozière.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrała Caterina Chinnici.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Paulo Rangel (sprawozdawca).

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.19 protokołu z dnia 12.2.2019.


18. Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (debata)

Oświadczenie Komisji: Prawo do pokojowego protestu i proporcjonalne użycie siły (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Renaud Muselier w imieniu grupy PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Marek Jurek w imieniu grupy ECR, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marka Jurka, Florian Philippot w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz, niezrzeszony, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár i Barbara Spinelli.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel i Notis Marias.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.13 protokołu z dnia 14.2.2019.


19. Duże drapieżniki (debata)

Oświadczenie Komisji: Duże drapieżniki (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Esther Herranz García w imieniu grupy PPE, Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Bas Belder w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD i Annie Schreijer-Pierik.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Paolo De Castro, Franc Bogovič i Herbert Dorfmann.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Notis Marias.

Głos zabrał Karmenu Vella.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


20. Stan debaty nad przyszłością Europy (krótka prezentacja)

Sprawozdanie dotyczące stanu debaty nad przyszłością Europy [2018/2094(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 8.16 protokołu z dnia 13.2.2019.


21. Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki [2018/2088(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal i João Ferreira.

Głos zabrał Karmenu Vella (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 9.20 protokołu z dnia 12.2.2019.


22. Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych

Na podstawie art. 163 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy i Dobromir Sośnierz.


23. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 634.303/OJMA).


24. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Sekretarz generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Ostatnia aktualizacja: 2 lipca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności