Kazalo 
Zapisnik
PDF 267kWORD 79k
Ponedeljek, 11. februar 2019 - Strasbourg
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Izjave predsedujočega
 4.Sprejetje zapisnikov predhodnih sej
 5.Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)
 6.Koledar delnih zasedanj Parlamenta - 2020
 7.Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)
 8.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)
 9.Predložitev dokumentov
 10.Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)
 11.Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)
 12.Razpored dela
 13.Program EU proti goljufijam ***I (razprava)
 14.Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže (razprava)
 15.Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) *** - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija) (razprava)
 16.Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU - Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja - Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo - Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU (razprava)
 17.Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic) (razprava)
 18.Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (razprava)
 19.Veliki plenilci (razprava)
 20.Stanje razprav o prihodnosti Evrope (kratka predstavitev)
 21.Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike (kratka predstavitev)
 22.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Nadaljevalo se je zasedanje, ki je bilo prekinjeno v četrtek, 31. januarja 2019.


2. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 17.08.


3. Izjave predsedujočega

Predsednik je izjavil, da je bil radijski studio 1 Parlamenta v Strasbourgu preimenovan tako, da se zdaj imenuje po novinarjih Antoniu Megalizziju in Bartozsu Piotru Orent-Niedzielskem, ki sta bila ubita med terorističnim napadom v Strasburgu decembra lani. Predsednik je prav tako pozdravil prisotnost družin dveh žrtev v tribuni za goste ter potrdil zavezanost Parlamenta svobodi tiska.

Predsednik je nato spomnil na položaj novinarjev, zaprtih v Venezueli, in v imenu Parlamenta zahteval njihovo izpustitev.

Predsednik je Parlament seznanil s preganjanjem nekdanje evropske poslanke Feleknas Uce v Turčiji in se je zavezal, da bo stopil v stik s turškimi oblastmi.

Predsednik je podal izjavo glede svoje udeležbe na “Giorno del ricordo” v Italiji, v spomin na žrtve pobojev v fojbah.

Govorili so Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (predsednik je podrobneje obrazložil zadevo) in Ruža Tomašić (predsednik je podrobneje obrazložil zadevo).

Govorili so Ramón Jáuregui Atondo o razmerah v Nikaragvi, Steven Woolfe, Gabriel Mato, ki se je pridružil izjavi, ki jo je podal Ramón Jáuregui Atondo (predsedujoči je to vzel na znanje), Jean-Marie Cavada o izjavi, ki jo je podal Steven Woolfe, Peter van Dalen o zadevi Asie Bibi v Pakistanu (predsednik je odgovoril) in Salvatore Cicu.


4. Sprejetje zapisnikov predhodnih sej

Sprejeta sta bila zapisnika sej z dni 30. in 31. januarja 2019.


5. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

V skladu s členom 105(6) Poslovnika je predsednik Konference predsednikov odborov sporočil predsedniku Parlamenta, da ni bilo nasprotovanj v naslednjih zadevah:

- priporočilo odbora INTA, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede ravni geografske razčlenitve (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019);

- priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za obveznost kliringa, da se preložijo datumi odložene uporabe obveznosti kliringa za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019);

- priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2205, Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/592 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1178 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumi, na katere za določene vrste pogodb začne veljati obveznost kliringa (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019);

- priporočilo odbora ECON, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 19. decembra 2018 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z datumom, do katerega lahko nasprotne stranke še naprej uporabljajo svoje postopke obvladovanja tveganja za nekatere pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez opravljenega kliringa prek CNS (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Če tem priporočilom v štiriindvajsetih urah ne bo nasprotovala politična skupina ali število število poslancev, ki dosegajo vsaj minimalni prag, se bo štelo, da so sprejeta. V nasprotnem primeru se bo o njih glasovalo.

Priporočila so na voljo na spletišču Parlamenta za čas tranjanja tega delnega zasedanja.


6. Koledar delnih zasedanj Parlamenta - 2020

Konferenca redsednikov je na seji v četrtek, 7. februarja 2019, sprejela osnutek koledarja delnih zasedanj Parlamenta v parlamentarnem letu 2020.

Datumi so naslednji:

- od 13. do 16. januarja

- 29. in 30. januarja

- od 10. do 13. februarja

- od 9. do 12. marca

- od 30. marca do 2. aprila

- 22. in 23. aprila

- od 11. do 14. maja

- 3. in 4. junija

- od 15. do 18. junija

- od 6. do 9. julija

- od 14. do 17. septembra

- od 5. do 8. oktobra

- od 19. do 22. oktobra

- 11. in 12. novembra

- od 23. do 26. novembra

- od 14. do 17. decembra.

Datumi so objavljeni na spletišču Parlamenta.

Rok za oddajo predlogov sprememb je danes zvečer, v ponedeljek, 11. februarja 2019, ob 19.00.

Glasovanje bo v sredo, 13. februarja 2019 ob 12.00 (točka 8.1 zapisnika z dne 13.2.2019).


7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69(c) Poslovnika) (nadaljni ukrepi)

Predsednik je obvestil, da ni prejel zahtev v zvezi z začetkom medinstitucionalnih pogajanj, razglašenih v zapisniku z dne 30. januarja 2019 (točka 11 zapisnika z dne 30.1.2019), ne od določenega števila poslancev ali političnih skupin, ki dosegajo vsaj srednji prag.

Odbori PECH, IMCO, TRAN, JURI in LIBE so torej lahko začeli pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.


8. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (člen 78 Poslovnika)

Predsednik je sporočil, da bo skupaj s predsednikom Sveta v sredo podpisal naslednja akta, sprejeta v skladu z rednim zakonodajnim postopkom:

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranskih zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasen preklic preferencialov v nekaterih trgovinskih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in tretjimi državami (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

BUDG, EMPL, CULT

- Predlog za imenovanje člana Enotnega odbora za reševanje in direktorja za načrtovanje in odločitve o reševanju (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Priloga k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2015/757, da bi se ustrezno upošteval svetovni sistem zbiranja podatkov o porabi goriva ladij (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

mnenje :

ITRE, TRAN

2) od odborov

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske unije (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - odbor PECH - Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta določitvi ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na upravnem območju Organizacije za ribištvo severozahodnega Atlantika, ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2115/2005 in Uredbe Sveta (ES) št. 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - odbor PECH - Poročevalec: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Poročilo o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in robotike (2018/2088(INI)) - odbor ITRE - Poročevalec: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o omogočanju nadaljevanja programov teritorialnega sodelovanja PEACE IV (Irska-Združeno kraljestvo) in Združeno kraljestvo-Irska (Irska-Severna Irska-Škotska) v okviru izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - odbor REGI - Poročevalka: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Pogodbe o ustanovitvi prometne skupnosti (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - odbor TRAN - Poročevalka: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (2018/0403M(NLE)) - odbor AFET - Poročevalec: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Poročilo o izidu razprav v Odboru za peticije v letu 2018 (2018/2280(INI)) - odbor PETI - Poročevalka: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - odbor PECH - Poročevalec: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - odbor ECON - Poročevalec: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Poročilo o priporočilu Evropskega parlamenta Svetu in podpredsednici Komisije/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o pregledu nadaljnjih ukrepov, ki jih je sprejela ESZD dve leti po poročilu EP o strateškem komuniciranju EU za boj zoper propagando, ki jo proti njej usmerjajo tretje strani (2018/2115(INI)) - odbor AFET - Poročevalka: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1073/2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo (2018/2113(INI)) - odbor AFCO - Poročevalka: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) (2018/0267M(NLE)) - odbor PECH - Poročevalec: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - odbor IMCO - Poročevalka: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za nadzor ribištva (kodificirano besedilo) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - odbor JURI - Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja (2018/2112(INI)) - odbor AFCO - Poročevalec: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU (2018/2111(INI)) - odbor AFCO - Poročevalka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - odbor REGI - Poročevalke: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - odbor ENVI - Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Poročilo o izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov (2017/2284(INI)) - odbor ENVI - Poročevalka: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Poročilo o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu (2018/2108(INI)) - odbor ENVI - Poročevalec: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur (2018/0093M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A8-0048/2019)

- Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (2018/0095M(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A8-0049/2019)

- Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom (2018/2080(INL)) - odbor AFCO - Poročevalec: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Poročilo o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU (2017/2089(INI)) - odbor AFCO - Poročevalka: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - odbor IMCO - Poročevalec: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Evropske unije, o zaščiti naložb med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: David Martin (A8-0054/2019)

- Poročilo o izvajanju pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami (2018/2114(INI)) - odbor AFCO - Poročevalec: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Poročilo o osnutku uredbe Sveta o pristojnosti, priznavanju in izvrševanju odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o mednarodni ugrabitvi otrok (prenovitev) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 o zaščiti živali med prevozom znotraj in zunaj EU (2018/2110(INI)) - odbor AGRI - Poročevalec: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Poročilo o krepitvi konkurenčnosti notranjega trga z razvojem carinske unije EU in njenega upravljanja (2018/2109(INI)) - odbor IMCO - Poročevalka: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih varnosti v letalstvu v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne letalske povezljivosti v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - odbor TRAN - Poročevalec: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za zagotavljanje osnovne povezljivosti cestnega prevoza blaga v zvezi z izstopom Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Unije (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - odbor TRAN - Poročevalka: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - odbor CONT - Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Poročilo o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Gruzijo s strani Eurojusta (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - odbor LIBE - Poročevalka: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu in političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - odbor INTA - Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi ustreznih sporazumov v skladu s členom XXI Splošnega sporazuma o trgovini s storitvami z Argentino, Avstralijo, Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Ločenim carinskim območjem Tajvana, Penghuja, Kinmena in Matsuja (Kitajski Tajpej), Kolumbijo, Kubo, Ekvadorjem, Hongkongom, Indijo, Japonsko, Korejo, Novo Zelandijo, Filipini, Švico in Združenimi državami Amerike o potrebnih kompenzacijskih prilagoditvah zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Avstrije, Poljske, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske k Evropski uniji (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - odbor INTA - Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem za obdobje 2021–2027 (program „Pericles IV“) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - odbor LIBE - Poročevalec: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Poročilo o davčni obravnavi pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom (2018/2002(INI)) - odbor ECON - Poročevalka: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Naslednja vprašanja za ustni odgovor so bila uvrščena na dnevni red (člen 128 Poslovnika):

—   O-000122/2019, ki so ga je postavili Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI, Komisiji: Uporaba konoplje v zdravstvene namene (B8-0001/2019);

—   O-000135/2019, ki ga je postavil João Pimenta Lopes v imenu odbora FEMM, Komisiji: Nazadovanje na področju pravic žensk in enakosti spolov v EU (B8-0005/2019);

—   O-000134/2019, ki ga je postavila Daniela Aiuto v imenu odbora FEMM, Komisiji: Politični izzivi in strategije proti raku in spremljajočim boleznim pri ženskah (B8-0006/2019);

—   O-000132/2019, ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE, Svetu: Pravice interseksualnih oseb (B8-0007/2019);

—   O-000133/2019, ki ga je postavil Claude Moraes v imenu odbora LIBE, Komisiji: Pravice interseksualnih oseb (B8-0008/2019);

—   O-000138/2019, ki so ga je postavili Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp in Eleonora Evi v imenu odbora ENVI, Komisiji: Evropa varuje: čist zrak za vse (B8-0009/2019);

—   O-000012/2019, ki sta ga postavila Miroslav Mikolášik in Peter Liese v imenu skupine PPE, Svetu: Spremembe človeškega genoma v zarodni liniji (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019);

—   O-000013/2019, ki sta ga postavila Miroslav Mikolášik in Peter Liese v imenu skupine PPE, Komisiji: (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019);

—   O-000006/2019, ki so ga postavili Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Tanja Fajon v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, Roberta Metsola v imenu skupine PPE in Terry Reintke v imenu skupine Verts/ALE, Komisiji: Prihodnost seznama ukrepov za osebe LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Večje interpelacije (člen 130b Poslovnika) (vložitev)

Vložena je bila večja interpelacija za pisni odgovor z razpravo (člen 130b Poslovnika):

—   (G-000008/2018), ki so jo postavili Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică in Dan Nica, Komisiji (podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko): Nedavne državne teroristične dejavnosti Irana v EU (B8-0013/2019).


12. Razpored dela

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za delno zasedanje februarja 2019 (PE 634.303/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 149a Poslovnika):

Ponedeljek

Skupina S&D je zahtevala, da bi se vprašanje za ustni odgovor z naslovom "Veliki plenilci" (točka 125 končnega osnutka dnevnega reda) spremenilo v izjavo Komisije. Razprava bi se zaključila s predlogi resolucije, o katerih bi se glasovalo na prvem delem zasedanju marca 2019.

Govorila je Maria Noichl v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (162 glasov za, 132 glasov proti, 7 vzdržanih glasov).

Torek

Skupini S&D in Verts/ALE sta zahtevali, da bi se na dnevni red uvrstilo vprašanje za ustni odgovor Komisiji na temo "Prihodnost akcijskega načrta LGBTI (2019-2023)", ki je del skupne razprave o pravicah oseb LGBTI, skupaj z vprašanjem za ustni odgovor "Pravice interseksualnih oseb" (točka 126 končnega osnutka dnevnega reda). Razprava o novem vprašanju za ustni odgovor bi se zaključila s predlogi resolucije, o katerih bi glasovali v četrtek.

Govorila je Ska Keller v imenu skupine Verts/ALE, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril (PG) (164 glasov za, 118 glasov proti, 11 vzdržanih).

Določeni so bili naslednji roki za vložitev:

Predlogi resolucij: 12. februarja 2019 ob 12.00.
Predlogi sprememb na predloge resolucij in skupni predlog resolucije: 13. februarja 2019 ob 12.00.
Predlogi sprememb na skupne predloge resolucij: 13. februarja 2019 ob 13.00.
Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: 13. februarja 2019 ob 19.00.

Sreda

Skupina S&D je zahtevala, da se kot prva točka na večerni dnevni red (med 18.00 in 24.00) uvrsti izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko na temo "Prihodnost pogodbe o jedrskem orožju srednjega dosega in vpliv na EU". Razprava bi se zaključila s predlogi resolucije, o katerih bi glasovali v četrtek.

Govorila je Clare Moody v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo.

Parlament je zahtevo odobril.

Določeni so bili naslednji roki za vložitev:

Predlogi resolucij: 12. februarja 2019 ob 12.00.
Predlogi sprememb na predloge resolucij in skupni predlog resolucije: 13. februarja 2019 ob 12.00.
redlogi sprememb na skupne predloge resolucij: 13. februarja 2019 ob 13.00.
Zahteve za ločeno glasovanje in glasovanje po delih: 13. februarja 2019 ob 19.00.

Skupina S&D je zahtevala preložitev razprave o poročilu Robertsa Zīleja z naslovom "Skupna pravila za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov" (A8-0032/2019) (točka 106 končnega osnutka dnevnega reda) na eno od naslednjih delnih zasedanj.

Govorila sta Kathleen Van Brempt v imenu skupine S&D, ki je obrazložila zahtevo, in Peter van Dalen proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (118 glasov za, 147 glasov proti, 25 vzdržanih glasov).

Govorili sta Lucy Anderson in Kathleen Van Brempt, ki sta zahtevali podaljšanje rokov za vložitev.

Predsednik je določil naslednji rok za vložitev predlogov sprememb: torek12. februarja 2019 ob 13.00.

Skupina PPE je zahtevala, da se na popoldanski ali večerni dnevni red uvrstijo izjave Sveta in Komisije o grožnji varnosti zaradi vse večje tenološke prisotnosti Kitajske v EU in možnih ukrepih na ravni EU, da bi to prisotnost zmanjšali. Razprava bi se zaključila s predlogi resolucije, o katerih bi se glasovalo na prvem delnem zasedanju marca 2019.

Govorila sta Luděk Niedermayer v imenu skupine PPE, ki je obrazložil zahtevo, in Bruno Gollnisch proti zahtevi.

Parlament je zahtevo odobril.

ČetrtekČetrtek

Skupina ALDE je predlagala spremembo naslova razprave o primeru kršitve človekovih pravic, demokracije in pravne države z "Razmere v Čečeniji in primer Ojuba Titieva" (točka 119 končnega osnutka dnevnega reda) v "Razmere v Čečeniji", in sicer bi se brisalo sklicevanje na primer Ojuba Titieva".

Govorila sta Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, ki je obrazložila zahtevo, in Cristian Dan Preda proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (91 glasov za, 144 glasov proti, 17 vzdržanih glasov).

S tem je bil določen razpored dela.

PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik


13. Program EU proti goljufijam ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam [2018/0211(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra je predstavil poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Ingeborg Gräßle v imenu skupine PPE, Inés Ayala Sender v imenu skupine S&D, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Olaf Stuger v imenu skupine ENF, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici in Notis Marias.

Po postopku "catch the eye" so govorili Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Karmenu Vella in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika z dne 12.2.2019.


14. Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec je predstavil poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Ricardo Serrão Santos v imenu skupine S&D, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Mike Hookem samostojni poslanec, Seán Kelly in James Nicholson.

Po postopku "catch the eye" so govorili Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias in Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Govorila sta Karmenu Vella in Alain Cadec.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika z dne 12.2.2019.


15. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) *** - Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija) (razprava)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0030/2019)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira je predstavil priporočilo in poročilo.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Govorili so Gabriel Mato v imenu skupine PPE, Richard Corbett v imenu skupine S&D, Czesław Hoc v imenu skupine ECR, Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, Ricardo Serrão Santos in Jarosław Wałęsa.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Bogdan Andrzej Zdrojewski in Notis Marias.

Govorila sta Karmenu Vella in João Ferreira.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.1 zapisnika z dne 12.2.2019 in točka 9.2 zapisnika z dne 12.2.2019.


16. Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU - Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja - Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo - Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU (razprava)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU [2018/2111(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja [2018/2112(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo [2018/2113(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Poročilo o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU [2017/2089(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso in Barbara Spinelli so predstavili poročila.

PREDSEDSTVO: Fabio Massimo CASTALDO
podpredsednik


Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Eduard Kukan (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Martina Anderson (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Angelika Mlinar (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Notis Marias (pripravljavec mnenja odbora PETI), Josep-Maria Terricabras (pripravljavec mnenja odboraPETI), Elmar Brok v imenu skupine PPE, Pedro Silva Pereira v imenu skupine S&D, Helga Stevens v imenu skupine ECR, Jasenko Selimovic v imenu skupine ALDE, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Pascal Durand v imenu skupine Verts/ALE, Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni in Ramón Jáuregui Atondo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo in Juan Fernando López Aguilar.

Govorili so Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso in Barbara Spinelli.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika z dne 12.2.2019, točka 9.16 zapisnika z dne 12.2.2019, točka 9.17 zapisnika z dne 12.2.2019 in točka 9.18 zapisnika z dne 12.2.2019.


17. Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic) (razprava)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom [2018/2080(INL)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Govoril je Frans Timmermans (prvi podpredsednik Komisije).

Govorili so Margrete Auken (pripravljavka mnenja odbora PETI), György Schöpflin v imenu skupine PPE, Enrique Guerrero Salom v imenu skupine S&D, Notis Marias v imenu skupine ECR, Maite Pagazaurtundúa v imenu skupine ALDE, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v imenu skupine Verts/ALE, in Virginie Rozière.

Po postopku "catch the eye" je govorila Caterina Chinnici.

Govorila sta Frans Timmermans in Paulo Rangel (poročevalec).

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.19 zapisnika z dne 12.2.2019.


18. Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (razprava)

Izjava Komisije: Pravica do mirnega protestiranja in sorazmerna uporaba sile (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Renaud Muselier v imenu skupine PPE, Sylvia-Yvonne Kaufmann v imenu skupine S&D, Marek Jurek v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Florian Philippot v imenu skupine EFDD, Gilles Lebreton v imenu skupine ENF, Dobromir Sośnierz samostojni poslanec, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár in Barbara Spinelli.

Po postopku "catch the eye" so govorili Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel in Notis Marias.

Govoril je Karmenu Vella.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.13 zapisnika z dne 14.2.2019.


19. Veliki plenilci (razprava)

Izjava Komisije: Veliki plenilci (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Esther Herranz García v imenu skupine PPE, Eric Andrieu v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Ulrike Müller v imenu skupine ALDE, Maria Heubuch v imenu skupine Verts/ALE, Eleonora Evi v imenu skupine EFDD, in Annie Schreijer-Pierik.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Paolo De Castro, Franc Bogovič in Herbert Dorfmann.

Po postopku "catch the eye" je govoril Notis Marias.

Govoril je Karmenu Vella.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


20. Stanje razprav o prihodnosti Evrope (kratka predstavitev)

Poročilo o stanju razprav o prihodnosti Evrope [2018/2094(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira in Georgios Epitideios.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 8.16 zapisnika z dne 13.2.2019.


21. Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike (kratka predstavitev)

Poročilo o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in robotike [2018/2088(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal in João Ferreira.

Govoril je Karmenu Vella (član Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 9.20 zapisnika z dne 12.2.2019.


22. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 163 Poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy in Dobromir Sośnierz.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 634.303/OJMA).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Zadnja posodobitev: 2. julij 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov