Index 
Protokoll
PDF 274kWORD 79k
Måndagen den 11 februari 2019 - Strasbourg
1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 5.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 6.Parlamentets sammanträdeskalender – 2020
 7.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)
 8.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 9.Inkomna dokument
 10.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 11.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 12.Arbetsplan
 13.EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I (debatt)
 14.Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd (debatt)
 15.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) *** – Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (debatt)
 16.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet – Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete – Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen – Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (debatt)
 17.Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (debatt)
 18.Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (debatt)
 19.Stora rovdjur (debatt)
 20.Läget avseende debatten om Europas framtid (kortfattad redogörelse)
 21.En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sessionen som hade avbrutits torsdagen den 31 januari 2019 återupptogs.


2. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 17.08.


3. Uttalanden av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande där han meddelade att radiostudion 1 i parlamentets byggnad i Strasbourg hade döpts om efter de två journalisterna Antonio Megalizzi och Bartosz Piotr Orent-Niedzielski, som dödades i samband med terrorattentatet i Strasbourg i december 2018. Talmannen välkomnade även deras familjer, som fanns på åhörarläktaren, och bekräftade parlamentets engagemang för pressfriheten.

Talmannen talade sedan om situationen för de journalister som hölls fängslade i Venezuela och krävde i parlamentets namn att de skulle friges.

Talmannen informerade parlamentet om att han hade fått information om situationen för den före detta ledamoten av Europaparlamentet Feleknas Uca i Turkiet och utfäste sig att kontakta de turkiska myndigheterna.

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av sitt deltagande i ”Giorno del ricordo” i Italien, till minne av foibemassakrernas offer.

Talare: Ivan Jakovčić, Franc Bogovič (talmannen gjorde förtydliganden) och Ruža Tomašić (talmannen gjorde förtydliganden).

Talare: Ramón Jáuregui Atondo, om situation i Nicaragua (talmannen svarade att han skulle kontakta de behöriga myndigheterna), Steven Woolfe, Gabriel Mato, som sällade sig till Ramón Jáuregui Atondos uttalanden, Jean-Marie Cavada, om Steven Woolfes uttalanden, Peter van Dalen, om fallet Asia Bibi i Pakistan (talmannen gjorde förtydliganden), och Salvatore Cicu.


4. Justering av protokoll från föregående sammanträden

Protokollen från sammanträdena den 30 och 31 januari 2019 justerades.


5. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Utskottsordförandekonferensens ordförande hade i enlighet med artikel 105.6 i arbetsordningen meddelat talmannen om att det inte hade gjorts några invändningar mot

- INTA-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av bilagaI till Europaparlamentets och rådetsförordning (EG) nr 184/2005 vad gäller nivåerna för geografiskfördelning (C(2018)08872 – 2018/3002(DEA)) (B8-0080/2019),

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/2205, delegerad förordning (EU) 2016/592 och delegerad förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för clearingkravet för ytterligare uppskjutande av tillämpningen av clearingkravet för vissa OTC-derivatkontrakt (C(2018)09047 – 2018/2998(DEA)) (B8-0088/2019),

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2205, kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/592 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1178 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt (C(2018)09122 – 2018/3004(DEA)) (B8-0090/2019),

- ECON-utskottets rekommendation om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 december 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/2251 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller den dag fram till vilken motparter får fortsätta att tillämpa sina riskhanteringsförfaranden för vissa OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt (C(2018)09118 – 2018/3003(DEA)) (B8-0089/2019).

Om det inte inom 24 timmar gjordes några invändningar mot dessa rekommendationer från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet skulle de betraktas som godkända. I annat fall skulle de tas upp till omröstning.

Rekommendationerna fanns tillgängliga på parlamentets webbplats under den innevarande sammanträdesperioden.


6. Parlamentets sammanträdeskalender – 2020

Talmanskonferensen hade under sitt sammanträde torsdagen den 7 februari 2019 antagit förslaget till parlamentets sammanträdeskalender för 2020.

Följande datum hade föreslagits:

- den 13–16 januari

- den 29–30 januari

- den 10–13 februari

- den 9–12 mars

- den 30 mars till 2 april

- den 22–23 april

- den 11–14 maj

- den 3–4 juni

- den 15–18 juni

- den 6–9 julil

- den 14–17 september

- den 5–8 oktober

- den 19–22 oktober

- den 11–12 november

- den 23–26 november

- den 14–17 december.

Dessa datum hade offentliggjorts på parlamentets webbplats.

Tidsfristen för ingivande av ändringsförslag hade fastställts till måndagen den 11 februari 2019 kl. 19.00.

Omröstningen skulle hållas onsdagen den 13 februari 2019 kl. 12.00 (punkt 8.1 i protokollet av den 13.2.2019).


7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen) (uppföljning)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagetts i protokollet från onsdagen den 30 januari 2019 (punkt 11 i protokollet av den 30.1.2019).

Utskotten PECH, IMCO, TRAN, JURI och LIBE hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


8. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande under onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 1305/2013 och (EU) nr 1307/2013 vad gäller vissa regler för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling under åren 2019 och 2020 (00003/2019/LEX - C8-0045/2019 - 2018/0414(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av bilaterala skyddsklausuler och andra mekanismer som ger möjlighet att tillfälligt upphäva förmåner i vissa avtal som ingåtts mellan Europeiska unionen och tredjeländer (00068/2018/LEX - C8-0044/2019 - 2018/0101(COD))


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

REGI

rådgivande utskott:

BUDG, EMPL, CULT

- Förslag om att utse en ledamot i den gemensamma resolutionsnämnden / direktör för resolutionsplanering och resolutionsbeslut (N8-0021/2019 - C8-0042/2019 - 2019/0901(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja (COM(2019)0038 - C8-0043/2019 - 2019/0017(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

ITRE, TRAN

2) från parlamentets utskott

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bevarande- och kontrollföreskrifter som är tillämpliga i regleringsområdet för Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2115/2005 och (EG) nr 1386/2007 (COM(2018)0577 - C8-0391/2018 - 2018/0304(COD)) - utskottet PECH - Föredragande: Ricardo Serrão Santos (A8-0017/2019)

- Betänkande om en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (2018/2088(INI)) - utskottet ITRE - Föredragande: Ashley Fox (A8-0019/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (15375/2018 - C8-0026/2019 - 2018/0403(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om möjliggörande av en fortsättning för de territoriella samarbetsprogrammen Peace IV (Irland–Förenade kungariket) och Förenade kungariket–Irland (Ireland–North Ireland–Scotland) i samband med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0892 - C8-0512/2018 - 2018/0432(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0021/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av fördraget om upprättande av en transportgemenskap (13111/2018 - C8-0473/2018 - 2018/0282(NLE)) - utskottet TRAN - Föredragande: Karima Delli (A8-0022/2019)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (2018/0403M(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

- Betänkande om resultatet av överläggningarna i utskottet för framställningar under året 2018 (2018/2280(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Cecilia Wikström (A8-0024/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och skriftväxlingen som åtföljer avtalet (14367/2018 - C8-0033/2019 - 2018/0349(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: Alain Cadec (A8-0027/2019)

- * Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna (COM(2018)0329 - C8-0317/2018 - 2018/0164(CNS)) - utskottet ECON - Föredragande: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) (10858/2018 - C8-0387/2018 - 2018/0267(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0030/2019)

- Betänkande om Europaparlamentets rekommendation till rådet och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik med en utvärdering av den uppföljning som gjorts av utrikestjänsten två år efter parlamentets betänkande om EU:s strategiska kommunikation för att bekämpa propaganda mot EU som sprids av tredje parter (2018/2115(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Anna Elżbieta Fotyga (A8-0031/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss (COM(2017)0647 - C8-0396/2017 - 2017/0288(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Roberts Zīle (A8-0032/2019)

- Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen (2018/2113(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018-2024) (2018/0267M(NLE)) - utskottet PECH - Föredragande: João Ferreira (A8-0034/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (COM(2018)0336 - C8-0211/2018 - 2018/0168(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Dita Charanzová (A8-0035/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fiskerikontrollbyrån (kodifiering) (COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

- Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördragen avseende fördjupade samarbeten (2018/2112(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

- Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (2018/2111(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Andrey Novakov, Constanze Krehl (A8-0043/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (COM(2018)0337 - C8-0220/2018 - 2018/0169(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

- Betänkande om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel (2017/2284(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

- Betänkande om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (2018/2108(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Ivo Belet (A8-0046/2019)

- Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (2018/0093M(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A8-0048/2019)

- Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (2018/0095M(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A8-0049/2019)

- Betänkande om ett utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom (2018/2080(INL)) - utskottet AFCO - Föredragande: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

- Betänkande om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (2017/2089(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 (COM(2018)0441 - C8-0254/2018 - 2018/0231(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Nicola Danti (A8-0052/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A8-0053/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: David Martin (A8-0054/2019)

- Betänkande om genomförandet av de rättsliga bestämmelser och det gemensamma uttalande som säkerställer den parlamentariska granskningen av de decentraliserade byråerna (2018/2114(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: György Schöpflin (A8-0055/2019)

- * Betänkande om utkastet till rådets förordning om behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn (omarbetning) (15401/2018 - C8-0023/2019 - 2016/0190(CNS)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0056/2019)

- Betänkande om genomföranderapporten avseende förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport inom och utanför EU (2018/2110(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Jørn Dohrmann (A8-0057/2019)

- Betänkande om stärkande av konkurrenskraften på den inre marknaden genom utveckling av EU:s tullunion och dess styrning (2018/2109(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Virginie Rozière (A8-0059/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter på luftfartssäkerhet med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0894 - C8-0514/2018 - 2018/0434(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Kosma Złotowski (A8-0061/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för grundläggande flygförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0893 - C8-0510/2018 - 2018/0433(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Pavel Telička (A8-0062/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för att säkerställa grundläggande förbindelser vad gäller godstransporter på väg med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0895 - C8-0511/2018 - 2018/0436(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Isabella De Monte (A8-0063/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning (COM(2018)0386 - C8-0236/2018 - 2018/0211(COD)) - utskottet CONT - Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Georgien (13483/2018 - C8-0484/2018 - 2018/0813(CNS)) - utskottet LIBE - Föredragande: Sylvia-Yvonne Kaufmann (A8-0065/2019)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (15383/2017 - C8-0489/2018 - 2017/0319(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

- *** Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av relevanta avtal enligt artikel XXI i Allmänna tjänstehandelsavtalet med Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Kina, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu (Kinesiska Taipei), Colombia, Kuba, Ecuador, Hongkong (Kina), Indien, Japan, Korea, Nya Zeeland, Filippinerna, Schweiz och Förenta staterna om nödvändiga kompenserande anpassningar till följd av Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Österrikes, Polens, Sloveniens, Slovakiens, Finlands och Sveriges anslutning till Europeiska unionen (14020/2018 - C8-0509/2018 - 2018/0384(NLE)) - utskottet INTA - Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0067/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för utbyte, stöd och utbildning för att skydda euron mot förfalskning under perioden 2021–2027 (Perikles IV-programmet) (COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

- Betänkande om skattebehandlingen av pensionsprodukter, inklusive den europeiska privata pensionsprodukten (2018/2002(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Sophia in 't Veld (A8-0481/2018)


10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande med debatt hade förts upp på föredragningslistan (artikel 128 i arbetsordningen):

—   O-000122/2019 från Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till kommissionen: Användning av cannabis för medicinska ändamål (B8-0001/2019),

—   O-000135/2019 från João Pimenta Lopes, för utskottet FEMM, till kommissionen: Backlash för kvinnors rättigheter och jämställdheten i EU (B8-0005/2019),

—   O-000134/2019 från Daniela Aiuto, för utskottet FEMM, till kommissionen: Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (B8-0006/2019),

—   O-000132/2019 från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Intersexuella personers rättigheter (B8-0007/2019),

—   O-000133/2019 från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Intersexuella personers rättigheter (B8-0008/2019),

—   O-000138/2019 från Julie Girling, Seb Dance, Jadwiga Wiśniewska, Catherine Bearder, Keith Taylor, Anja Hazekamp och Eleonora Evi, för utskottet ENVI, till kommissionen: Ett Europa som skyddar: Ren luft för alla (B8-0009/2019),

—   O-000012/2019 från Miroslav Mikolášik och Peter Liese för PPE-gruppen, till rådet: Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019),

—   O-000013/2019 från Miroslav Mikolášik och Peter Liese för PPE-gruppen, till kommissionen: Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019),

—   O-000006/2019 från Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Roberta Metsola för PPE-gruppen, och Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) (B8-0014/2019).


11. Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)

Följande större interpellation med begäran om skriftligt svar med debatt hade överlämnats (artikel 130b i arbetsordningen):

—   (G-000008/2018) från Anders Primdahl Vistisen, Pavel Telička, Péter Niedermüller, Heinz K. Becker, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Nadja Hirsch, Wolf Klinz, Gérard Deprez, Robert Rochefort, Renate Weber, Marietje Schaake, Igor Gräzin, Norica Nicolai, Ilhan Kyuchyuk, Dominique Riquet, Jean Arthuis, Bernd Kölmel, Joachim Starbatty, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Bas Belder, Richard Sulík, Raffaele Fitto, Kosma Złotowski, Laurenţiu Rebega, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Antoni Legutko, Lorenzo Cesa, Anders Sellström, Željana Zovko, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, José Inácio Faria, Antonio López-Istúriz White, Fulvio Martusciello, Esteban González Pons, Milan Zver, Monika Hohlmeier, Cristian Dan Preda, Stefan Gehrold, Traian Ungureanu, Tunne Kelam, Ramona Nicole Mănescu, Anna Záborská, Elisabetta Gardini, Lukas Mandl, James Carver, Monika Beňová, Andi Cristea, Theresa Griffin, Pina Picierno, Boris Zala, Doru-Claudian Frunzulică et Dan Nica, till kommissionen (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik): Iransk statsterrorism i EU på senare tid (B8-0013/2019).


12. Arbetsplan

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna februari 2019 (PE 634.303/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Måndag

Begäran från S&D-gruppen om att ändra frågan för muntligt besvarande om ”Stora rovdjur” (punkt 125 i det slutliga förslaget till föredragningslista) till ett uttalande av kommissionen. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden mars I 2019.

Talare: Maria Noichl för S&D-gruppen redogjorde för denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (162 röster för, 132 röster emot, 7 nedlagda röster).

Tisdag

Begäran från S&D- och Verts/ALE-grupperna om att man på föredragningslistan skulle föra upp frågan för muntligt besvarande till kommissionen om ”Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023)”, som en del i en gemensam debatt om ”Hbti-personers rättigheter” tillsammans med frågam för muntligt besvarande om ”Intersexuella personers rättigheter” (punkt 126 i det slutliga förslaget till föredragningslista). Debatten om den nya frågan för muntligt besvarande skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning under torsdagen.

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen redogjorde för denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran via namnupprop (164 röster för, 118 röster emot, 11 nedlagda röster).

Följande tidsfrister för ingivande fastställdes:

Resolutionsförslag: tisdagen den 12 februari 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till resolutionsförslag och gemensamt förslag till resolution: onsdagen den 13 februari 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution: onsdagen den 13 februari 2019 kl. 13.00.
Begäranden om särskild omröstning och begäranden om delad omröstning: onsdagen den 13 februari 2019 kl. 19.00.

Onsdag

Begäran från S&D-gruppen om att man som första punkt på föredragningslistan för kvällen för tidsperioden 18.00–24.00 skulle föra upp ett uttalande från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om ”INF-avtalets framtid och konsekvenserna för EU”. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstningunder torsdagen.

Talare: Clare Moody för S&D-gruppen redogjorde för denna begäran.

Parlamentet godkände begäran.

Följande tidsfrister fastställdes:

Resolutionsförslag: tisdagen den 12 februari 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till resolutionsförslag och gemensamt förslag till resolution: onsdagen den 13 februari 2019 kl. 12.00.
Ändringsförslag till det gemensamma förslaget till resolution: onsdagen den 13 februari 2019 kl. 13.00.
Begäranden om särskild omröstning och begäranden om delad omröstning: onsdagen den 13 februari 2019 kl. 19.00.

Begäran från S&D-gruppen om att senarelägga debatten om Roberts Zīles betänkande om ”Gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss” (A8-0032/2019) (punkt 106 i det slutliga förslaget till föredragningslista) till en senare sammanträdesperiod.

Talare: Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen redogjorde för denna begäran, och Peter van Dalen yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (118 röster för, 147 röster emot, 25 nedlagda röster).

Talare: Lucy Anderson och Kathleen Van Brempt begärde att tidsfristen för framläggande skulle förlängas.

Talmannen fastställde följande tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: tisdagen den 12 februari 2019 kl. 13.00.

Begäran från PPE-gruppen om att man på fördragningslistan för eftermiddagens eller kvällens sammanträden skulle föra upp rådets och kommissionens uttalanden om ”Säkerhetshot kopplade till Kinas ökande teknologiska närvaro i EU och möjliga åtgärder för EU-nivå för att minska dem”. Debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag, som skulle gå till omröstning under sammanträdesperioden mars I 2019.

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen redogjorde för denna begäran och Bruno Gollnisch yttrade sig mot den.

Parlamentet godkände begäran.

Torsdag

Begäran från ALDE-gruppen om att ändra titeln på debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer om ”Situationen i Tjetjenien och fallet med Ojub Titijev” (punkt 119 i det slutliga förslaget till föredragningslista) till ”Situationen i Tjetjenien”, så att orden ”och fallet Ojub Titijev” skulle utgå".

Talare: Marietje Schaake för ALDE-gruppen redogjorde för denna begäran och Cristian Dan Preda yttrade sig mot den.

Parlamentet förkastade denna begäran via EO (91 röster för, 144 röster emot, 17 nedlagda röster).

Arbetsplanen var därmed fastställd.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman


13. EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning [2018/0211(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Ingeborg Gräßle för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Claudia Schmidt, Caterina Chinnici och Notis Marias.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Patricija Šulin, Julie Ward, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Maria Gabriela Zoană och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Karmenu Vella och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 12.2.2019.


14. Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0310/2018)

Alain Cadec redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Ricardo Serrão Santos för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Mike Hookem, grupplös, Seán Kelly och James Nicholson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Francisco José Millán Mon, Richard Corbett, Notis Marias och Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Talare: Karmenu Vella och Alain Cadec.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 12.2.2019.


15. Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) *** – Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0030/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0034/2019)

João Ferreira redogjorde för rekommendationen och betänkandet.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Gabriel Mato för PPE-gruppen, Richard Corbett för S&D-gruppen, Czesław Hoc för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, Ricardo Serrão Santos och Jarosław Wałęsa.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella och João Ferreira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 12.2.2019 och punkt 9.2 i protokollet av den 12.2.2019.


16. Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet – Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete – Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen – Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (debatt)

Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet [2018/2111(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördragen avseende fördjupade samarbete [2018/2112(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

Betänkande om genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen [2018/2113(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

Betänkande om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram [2017/2089(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso och Barbara Spinelli redogjorde för betänkandena.

ORDFÖRANDESKAP: Fabio Massimo CASTALDO
Vice talman


Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Eduard Kukan (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Martina Anderson (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Angelika Mlinar (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Notis Marias (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Josep-Maria Terricabras (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Elmar Brok för PPE-gruppen, Pedro Silva Pereira för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Pascal Durand för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Gerolf Annemans för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marcus Pretzell, Pál Csáky, Pervenche Berès, Michał Boni och Ramón Jáuregui Atondo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Gabriela Zoană, Ruža Tomašić, Florent Marcellesi, João Ferreira, Julie Ward, Nicola Caputo och Juan Fernando López Aguilar.

Talare: Frans Timmermans, Maite Pagazaurtundúa, Alain Lamassoure, Mercedes Bresso och Barbara Spinelli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.15 i protokollet av den 12.2.2019, punkt 9.16 i protokollet av den 12.2.2019, punkt 9.17 i protokollet av den 12.2.2019 och punkt 9.18 i protokollet av den 12.2.2019.


17. Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (debatt)

Betänkande om ett utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom [2018/2080(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Margrete Auken (föredragande av yttrande från utskottet PETI), György Schöpflin för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, och Virginie Rozière.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Caterina Chinnici.

Talare: Frans Timmermans och Paulo Rangel (föredragande).

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.19 i protokollet av den 12.2.2019.


18. Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (debatt)

Uttalande av kommissionen: Rätten till fredliga protester samt rimlig användning av våld (2019/2569(RSP))

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Renaud Muselier för PPE-gruppen, Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Marek Jurek för ECR-gruppen, Gérard Deprez för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Florian Philippot för EFDD-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Younous Omarjee, Jordi Solé, Bernard Monot, Gerard Batten, Isabelle Thomas, Marie-Pierre Vieu, Csaba Molnár och Barbara Spinelli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Ruža Tomašić, Georgios Epitideios, Emilian Pavel och Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.13 i protokollet av den 14.2.2019.


19. Stora rovdjur (debatt)

Uttalande av kommissionen: Stora rovdjur (2018/3006(RSP))

Karmenu Vella (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Esther Herranz García för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Ulrike Müller för ALDE-gruppen, Maria Heubuch för Verts/ALE-gruppen, Eleonora Evi för EFDD-gruppen, och Annie Schreijer-Pierik.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Paolo De Castro, Franc Bogovič och Herbert Dorfmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Karmenu Vella.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.


20. Läget avseende debatten om Europas framtid (kortfattad redogörelse)

Betänkande om läget avseende debatten om Europas framtid [2018/2094(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

Ramón Jáuregui Atondo redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Csaba Sógor, Julie Ward, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Notis Marias, João Ferreira och Georgios Epitideios.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.16 i protokollet av den 13.2.2019.


21. En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (kortfattad redogörelse)

Betänkande om en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik [2018/2088(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ashley Fox (A8-0019/2019)

Ashley Fox redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Algirdas Saudargas, Notis Marias, Caroline Nagtegaal och João Ferreira.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 9.20 i protokollet av den 12.2.2019.


22. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Tomáš Zdechovský, Andrea Bocskor, Cristian Dan Preda, José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Giuseppe Ferrandino, John Howarth, Notis Marias, László Tőkés, Jasenko Selimovic, Josep-Maria Terricabras, Alex Mayer, João Ferreira, Michaela Šojdrová, Răzvan Popa, Miroslavs Mitrofanovs, Rory Palmer, Gilles Lebreton, Andrejs Mamikins, Jordi Solé, Paloma López Bermejo, Matt Carthy och Dobromir Sośnierz.


23. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 634.303/OJMA).


24. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.16.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Affronte, Agea, Agnew, Aguilera, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Bullock, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Gehrold, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Gloanec Maurin, Goddyn, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jamet, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod Jeppe, Kohlíček, Kölmel, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Loskutovs, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinho e Pinto, Martin, Martin, Martin, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mayer, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Niebler, Niedermayer, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Packet, Paet, Pagazaurtundúa, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues, Rodrigues, Rodríguez-Piñero, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Šadurskis, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon, Simon, Sippel, Škripek, Škrlec, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Sommer, Sonik, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Štefanec, Štětina, Stevens, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber, Weidenholzer, Wieland, Wierinck, Wikström, Winkler, Winkler, Winter, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Adinolfi Isabella, Arena, Crowley, Händel, James, Le Pen, Morvai, Nicolai, Parker, Spyraki, Torres Martínez, Ulvskog

Senaste uppdatering: 2 juli 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy