Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят съобщи за решението на компетентната комисия да започне междуинституционални преговори въз основа на следния доклад (съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността):

—   комисия LIBE: предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на Съвместно действие 98/700/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС) № 1052/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Докладчиик: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или една или повече политически групи, достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма преди полунощ утре поставянето на гласуване на решението за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност