Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg

2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter geeft kennis van het besluit van de bevoegde commissie om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het volgende verslag (overeenkomstig artikel 69 quater, lid 1, van het Reglement):

—   Commissie LIBE: voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht en tot intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad, Verordening (EU) nr. 1052/2013 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) 2016/1624 van het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Rapporteur: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement kunnen leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken vóór morgen om middernacht schriftelijk verzoeken dat het besluit om onderhandelingen te beginnen in stemming wordt gebracht.

De onderhandelingen kunnen van start gaan op elk tijdstip na het verstrijken van deze termijn indien er geen verzoek is ingediend om ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit om onderhandelingen te beginnen.

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid