Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg

2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav det ansvariga utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingarpå grundval av följande betänkande (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

—   LIBE-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Föredragande: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet fick, i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen, före midnatt på onsdagen skrifligen begära omröstning om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy