Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 февруари 2019 г. - Страсбург

3. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност във връзка с оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

2) от парламентарни комисии

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г., Директива 98/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Директива 2005/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на по-доброто прилагане и модернизирането на правилата за защита на потребителите в ЕС (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO - Докладчик: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI - Докладчик: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE - Докладчик: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета по отношение на срока за прилагането на специалните правила относно максималната дължина на кабини с подобрени аеродинамични характеристики, енергийна ефективност и безопасност (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN - Докладчик: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI - LIBE - Докладчик: Heidi Hautala - Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)

Последно осъвременяване: 12 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност