Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg

3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI udvalg - LIBE udvalg - Ordfører: Heidi Hautala - Ordfører: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)

Seneste opdatering: 12. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik