Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg

3. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van spoorwegveiligheid en spoorverbindingen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

bevoegd :

TRAN

2) van de parlementaire commissies

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993, Richtlijn 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de EU (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - commissie IMCO - Rapporteur: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de actie van de Unie ingevolge haar toetreding tot de Akte van Genève bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - commissie JURI - Rapporteur: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de oprichting van een Europees netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen (herschikking) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - commissie LIBE - Rapporteur: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 96/53/EG van de Raad wat betreft de termijn voor de uitvoering van de speciale voorschriften voor de maximumlengte in het geval dat cabines betere prestaties op het vlak van aerodynamica, energie-efficiëntie en veiligheid leveren (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - commissie TRAN - Rapporteur: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Justitie (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - commissie JURI - commissie LIBE - Rapporteur: Heidi Hautala - Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid