Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg

3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - výbor JURI - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Heidi Hautala - Spravodajca: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)

Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia