Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0309(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0180/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0180/2018

Συζήτηση :

PV 30/05/2018 - 22
CRE 30/05/2018 - 22
PV 12/02/2019 - 4
CRE 12/02/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 31/05/2018 - 7.6
CRE 31/05/2018 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 12/02/2019 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0236
P8_TA(2019)0070

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

4. Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης [2017/0309(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Μια αρχική συζήτηση πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2018 (σημείο 22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 30.5.2018).
Το θέμα αναπέμφθηκε στη αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού, στις 31 Μαΐου 2018 (σημείο 7.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 31.5.2018).

Η Elisabetta Gardini παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Željana Zovko (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE).

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι José Manuel Fernandes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Νίκος Ανδρουλάκης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho και João Ferreira.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Soledad Cabezón Ruiz, Νότης Μαριάς, Karin Kadenbach, Bronis Ropė και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Elisabetta Gardini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου