Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2284(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0045/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0045/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 5
CRE 12/02/2019 - 5

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.21
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0082

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

5. Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/128/ΕΚ σχετικά με την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων [2017/2284(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Η Miriam Dalli (αναπληρώτρια εισηγήτρια) παρουσιάζει την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Sofia Ribeiro (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pavel Poc, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Huitema, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Norbert Lins, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Hilde Vautmans, João Ferreira, Γεώργιος Επιτήδειος, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Miriam Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου