Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2108(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0046/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0046/2019

Συζήτηση :

PV 12/02/2019 - 6
CRE 12/02/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 12/02/2019 - 9.22
CRE 12/02/2019 - 9.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0083

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

6. Εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη [2018/2108(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ο Ivo Belet παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Maria Grapini (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO).

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian-Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tiemo Wölken, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Νότης Μαριάς, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke και Peter Liese.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Γεώργιος Επιτήδειος, Pascal Arimont και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Ivo Belet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου