Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg

9. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


9.1. Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0063)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.2. Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0064)


9.3. Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko (afstemning)

Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, af Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz og Michael Cramer, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

Florent Marcellesi, inden afstemningen.


9.4. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen [2018/0349(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0065)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.5. Aftale om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav [2018/0239(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0066)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.6. Protokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [2017/0319(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE
Vedtaget ved en enkelt afstemning ((P8_TA(2019)0067)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.7. EU-program til bekæmpelse af svig ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig [2018/0211(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0068)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.8. Flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORELØBIG AFTALE og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0069)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.9. En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [2017/0309(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORELØBIG AFTALE og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0070)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.10. Mindstekrav til genbrug af vand ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand [2018/0169(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0071)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.11. Godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer [2018/0142(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0072)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.12. Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0073)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Nicola Danti, inden afstemningen.


9.13. Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne [2018/0164(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategier for romaernes integration (afstemning)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Strategier for romaernes integration (2019/2509(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 30. januar 2019 (punkt 27 i protokollen af 30.1.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Lívia Járóka og Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster og Ana Gomes, for S&D-Gruppen, Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl og Fredrick Federley, for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva og Kostas Chrysogonos, for GUE/NGL-Gruppen, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana og Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen, om behovet for en styrket strategisk EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 2020 og for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0075)

Indlæg

Anna Maria Corazza Bildt, for at stille et mundtligt ændringsforslag til stk. 3. Dette ændringsforslag var blevet godtaget.


9.15. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab [2018/2111(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0076)


9.16. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde [2018/2112(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0077)

Indlæg

Alain Lamassoure, efter afstemningen for at anføre, at vedtagelsen af denne betænkning markerede afslutningen på hans virksomhed gennem 27 år i Parlamentet (formanden tilsluttede sig forsamlingens spontane hyldest til taleren).


9.17. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen [2018/2113(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0078)


9.18. Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer [2017/2089(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0079)


9.19. Statut og almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv (Ombudsmandens statut) (afstemning)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom [2018/2080(INL)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0080)


9.20. En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (afstemning)

Betænkning om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi [2018/2088(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0081)


9.21. Bæredygtig brug af pesticider (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider [2017/2284(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0082)


9.22. Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser [2018/2108(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0083)

Seneste opdatering: 12. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik