Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. veebruar 2019 - Strasbourg

9. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda parlamendi veebisaidil.


9.1. Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) *** (hääletus)

9.2. Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (hääletus)

9.3. Euroopa Kohtu arvamuse palumine ELi ja Maroko vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)

9.4. ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping *** (hääletus)

9.5. Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe *** (hääletus)

9.6. ELi–Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)

9.7. ELi pettustevastase võitluse programm ***I (hääletus)

9.8. Läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)

9.9. Liidu elankkonnakaitse mehhanism ***I (hääletus)

9.10. Vee taaskasutuse miinimumnõuded ***I (hääletus)

9.11. Põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus ja turujärelevalve ***I (hääletus)

9.12. Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine ***I (hääletus)

9.13. Käibemaks: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem * (hääletus)

9.14. Vajadus koostada tugevdatud 2020. aasta järgne ELi strateegiline raamistik romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate jaoks ja romavastasusega võitlemise tõhustamiseks (hääletus)

9.15. Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad ELi kodakondsust (hääletus)

9.16. Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad tõhustatud koostööd (hääletus)

9.17. Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle (hääletus)

9.18. Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (hääletus)

9.19. Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (hääletus)

9.20. Terviklik Euroopa tööstuspoliitika tehisintellekti ja robootika valdkonnas (hääletus)

9.21. Pestitsiidide säästev kasutamine (hääletus)

9.22. Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (hääletus)
Viimane päevakajastamine: 12. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika