Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2019. február 12., Kedd - Strasbourg

9. Szavazások órája
CRE

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


9.1. Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2018/0267(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. P8_TA(2019)0063)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.2. Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2018/0267M(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0064)


9.3. Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikke (6) bekezdésének megfelelően az EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (szavazás)

Állásfoglalási indítvány benyújtva az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése alapján az alábbiak által: Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz és Michael Cramer, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás tervezetének, végrehajtási jegyzőkönyvének és az említett megállapodást kísérő levélváltásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

Felszólalások

Florent Marcellesi, avant le vote.


9.4. Az EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás megkötéséről, annak végrehajtási jegyzőkönyvéről és a megállapodást kísérő levélváltásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2018/0349(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET
Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0065)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.5. A Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0239(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0066)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.6. Az EU–Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2017/0319(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET
Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0067)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.7. Az EU csalásellenes programja ***I (szavazás)

Jelentés a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0211(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0068)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.8. A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Jelentés a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0074(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0069)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.9. Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (szavazás)

Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2017/0309(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0070)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.10. A víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények ***I (szavazás)

Jelentés a víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0169(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0071)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.11. A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0142(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0072

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.12. Az egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program ***I (szavazás)

Jelentés az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0231(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0073)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Nicola Danti, a szavazás előtt.


9.13. A tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer * (szavazás)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2018/0164(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0074)


9.14. Romaintegrációs stratégiák (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Romaintegrációs stratégiák (2019/2509(RSP))

A vita időpontja: 2019. január 30. (2019.1.30-i jegyzőkönyv, 27. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Lívia Járóka és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl és Fredrick Federley, az ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva és Kostas Chrysogonos, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 utáni megerősített uniós stratégiai keretrendszerének, valamint a cigányellenességgel szembeni küzdelem fokozásának szükségességéről (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0075)

Felszólalások

Anna Maria Corazza Bildt, aki szóbeli módosítása a 3. bekezdésbe. A módosítást elfogadták.


9.15. A Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)

Jelentés a Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról [2018/2111(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0076)


9.16. A Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)

Jelentés a Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról [2018/2112(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0077)

Felszólalás

Alain Lamassoure, a szavazás után, aki jelzi, hogy e jelentés elfogadása 27 éven át tartó parlamenti tevékenységének lezárását jelenti (Az elnök és a képviselők spontán módon ünneplik a felszólalót).


9.17. A Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása (szavazás)

Jelentés a Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtásáról [2018/2113(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0078)


9.18. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának az Unió intézményi keretében történő végrehajtásáról [2017/2089(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0079)


9.19. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai ombudsman alapokmánya) (szavazás)

Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendelettervezetről [2018/2080(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0080)


9.20. A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika (szavazás)

Jelentés a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról [2018/2088(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0081)


9.21. A peszticidek fenntartható használata (szavazás)

Jelentés a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK határozat végrehajtásáról [2017/2284(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0082)


9.22. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása (szavazás)

Jelentés a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtásáról [2018/2108(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0083)

Utolsó frissítés: 2020. március 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat