Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg

9. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website van het Parlement.


9.1. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P8_TA(2019)0063)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.2. Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (stemming)

Verslag over een niet-wetgevingsresolutie over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Ivoorkust (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P8_TA(2019)0064)


9.3. Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement, door Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz en Michael Cramer, met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Florent Marcellesi, vóór de stemming.


9.4. Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko, het bijbehorende uitvoeringsprotocol en de briefwisseling bij die overeenkomst [2018/0349(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 4)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P8_TA(2019)0065)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.5. Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee *** (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee [2018/0239(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 5)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P8_TA(2019)0066)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.6. Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië) *** (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het derde aanvullend protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [2017/0319(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inma Rodríguez-Piñero (A8-0066/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 6)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij enkele stemming (P8_TA(2019)0067)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


9.7. Fraudebestrijdingsprogramma van de EU ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het fraudebestrijdingsprogramma van de EU [2018/0211(COD)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0068)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.8. Meerjarenplan voor de bestanden waarop wordt gevist in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor de visbestanden in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren, tot wijziging van Verordening (EU) 2016/1139 tot vaststelling van een meerjarenplan voor de Oostzee, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007 en (EG) nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 8)

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0069)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.9. Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming [2017/0309(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 9)

VOORLOPIG AKKOORD en GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARING

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0070)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.10. Minimumeisen voor hergebruik van water ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over minimumeisen voor hergebruik van water [2018/0169(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0071)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.11. De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen [2018/0142(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 11)

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0072)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.


9.12. Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen, met inbegrip van kleine en middelgrote ondernemingen, en Europese statistieken, en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 en (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 12)

VOORSTEL TOT VERWERPING VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0073)

De eerste lezing door het Parlement wordt aldus beëindigd.

Het woord werd gevoerd door:

Nicola Danti, vóór de stemming.


9.13. Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de invoering van de nadere technische maatregelen voor de werking van het definitieve btw-stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten [2018/0164(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategieën voor de integratie van de Roma (stemming)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Strategieën voor de integratie van de Roma (2019/2509(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op30 januari 2019 (punt 27 van de notulen van 30.1.2019).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Lívia Járóka en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl en Fredrick Federley, namens de ALDE-Fractie, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva en Kostas Chrysogonos, namens de GUE/NGL-Fractie, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over de behoefte aan een versterkt strategisch EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma voor de periode na 2020 en intensivering van de bestrijding van zigeunerhaat (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0075)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt, om een mondeling amendement op paragraaf 3 in te dienen. Dit amendement werd in aanmerking genomen.


9.15. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap (stemming)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap [2018/2111(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0076)


9.16. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking [2018/2112(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0077)

Het woord werd gevoerd door:

Alain Lamassoure, na de stemming, om mee te delen dat met de goedkeuring van dit verslag een einde komt aan zijn 27 jaar lange activiteit in het Parlement (de Voorzitter sluit zich aan bij de spontane hulde die de vergadering aan de spreker brengt).


9.17. Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie [2018/2113(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0078)


9.18. Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (stemming)

Verslag betreffende de tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU [2017/2089(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 18)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0079)


9.19. Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (stemming)

Verslag over de ontwerpverordening van het Europees Parlement inzake het statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) en tot intrekking van Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom [2018/2080(INL)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0080)


9.20. Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (stemming)

Verslag inzake een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica [2018/2088(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0081)


9.21. Duurzaam gebruik van pesticiden (stemming)

Verslag inzake de uitvoering van Richtlijn 2009/128/EG betreffende een duurzaam gebruik van pesticiden [2017/2284(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 21)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0082)


9.22. Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg [2018/2108(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen”, punt 22)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2019)0083)

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid