Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 lutego 2019 r. - Strasburg

9. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


9.1. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0063)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.2. Umowa o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Unią Europejską (2018–2024) (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0064)


9.3. Projekt rezolucji na podstawie art. 108 ust. 6 Regulaminu w sprawie zasięgnięcia opinii Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami proponowanej umowy o partnerstwie w dziedzinie zrównoważonego rybołówstwa między UE a Marokiem (głosowanie)

Projekt rezolucji, który zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu złożyli Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz i Michael Cramer, z wnioskiem o zasięgnięcie opinii Trybunału Sprawiedliwości w kwestii zgodności z traktatami planowanej Umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucono

Wystąpienia

Florent Marcellesi, przed głosowaniem.


9.4. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Marokiem *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Królestwem Marokańskim, protokołu wykonawczego do niej oraz wymiany listów towarzyszącej umowie [2018/0349(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI RADY
Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0065)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.5. Umowa w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, umowy w sprawie zapobiegania nieuregulowanym połowom na morzu pełnym w środkowej części Oceanu Arktycznego [2018/0239(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0066)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.6. Protokół do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między UE a Meksykiem (przystąpienie Chorwacji) *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Trzeciego protokołu dodatkowego do Umowy o partnerstwie gospodarczym oraz koordynacji politycznej i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [2017/0319(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY
Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0067)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


9.7. Unijny program zwalczania nadużyć finansowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program UE w zakresie zwalczania nadużyć finansowych [2018/0211(COD)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0068)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.8. Wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wieloletni plan gospodarowania stadami ryb w wodach zachodnich i wodach z nimi sąsiadujących oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1139 ustanawiające wieloletni plan dla Morza Bałtyckiego oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 811/2004, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007 i (WE) nr 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0069)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.9. Unijny Mechanizm Ochrony Ludności ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności [2017/0309(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSTĘPNE POROZUMIENIE i WSPÓLNE OŚWIADCZENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0070)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.10. Minimalne wymogi dotyczące ponownego wykorzystania wody ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody [2018/0169(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0071)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.11. Homologacja i nadzór rynku pojazdów rolniczych i leśnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 167/2013 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych [2018/0142(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0072)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


9.12. Program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw oraz statystyki europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program na rzecz jednolitego rynku, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, oraz statystyk europejskich oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 99/2013, (UE) nr 1287/2013, (UE) nr 254/2014, (UE) nr 258/2014, (UE) nr 652/2014 i (UE) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0073)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.

Wystąpienia

Nicola Danti, przed głosowaniem.


9.13. VAT: docelowy system opodatkowania handlu między państwami członkowskimi * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie wprowadzenia szczegółowych środków technicznych dotyczących funkcjonowania docelowego systemu VAT dotyczącego opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi [2018/0164(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategie na rzecz integracji Romów (głosowanie)

Oświadczenia Rady i Komisji: Strategie na rzecz integracji Romów (2019/2509(RSP))

Debata odbyła się dnia 30 stycznia 2019 r. (pkt 27 protokołu z dnia 30.1.2019).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Lívia Járóka i Roberta Metsola, w imieniu grupy PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster i Ana Gomes, w imieniu grupy S&D, Branislav Škripek, w imieniu grupy ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl i Fredrick Federley, w imieniu grupy ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva i Kostas Chrysogonos, w imieniu grupy GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana i Sven Giegold, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie konieczności wzmocnienia strategicznych unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów po 2020 r. i bardziej zdecydowanej walki z antycygańskością (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0075)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt, aby przedstawić poprawkę ustną do ust. 3. Poprawka ta została przyjęta.


9.15. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących obywatelstwa UE [2018/2111(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0076)


9.16. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących wzmocnionej współpracy [2018/2112(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0077)

Wystąpienia

Alain Lamassoure, po głosowaniu, aby poinformować, że przyjęcie tego sprawozdania nastąpiło w momencie, gdy upływa dwadzieścia siedem lat jego działalności w Parlamencie (Przewodnicząca przyłączyła się do spontanicznych wyrazów uznania skierowanych pod adresem mówcy przez zgromadzonych).


9.17. Stosowanie postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania postanowień Traktatu dotyczących uprawnień Parlamentu do sprawowania kontroli politycznej nad Komisją [2018/2113(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0078)


9.18. Stosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w ramach instytucjonalnych UE [2017/2089(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawczyni: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0079)


9.19. Przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ustanawiającego przepisy i ogólne warunki regulujące wykonywanie funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich (Statut Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich) i uchylającego decyzję 94/262/EWWiS, WE, Euratom [2018/2080(INL)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0080)


9.20. Kompleksowa europejska polityka przemysłowa w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie kompleksowej europejskiej polityki przemysłowej w dziedzinie sztucznej inteligencji i robotyki [2018/2088(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0081)


9.21. Zrównoważone stosowanie pestycydów (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy 2009/128/WE w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów [2017/2284(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0082)


9.22. Wdrażanie dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej [2018/2108(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0083)

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2020Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności