Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 februarie 2019 - Strasbourg

9. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


9.1. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0063)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


9.2. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Côte d'Ivoire (2018-2024) (rezoluție) (vot)

Raport conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului privind punerea în aplicare a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Côte d'Ivoire (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0064)


9.3. Propunere de rezoluție în temeiul articolului 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a propunerii de Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură de Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz și Michael Cramer, prin care se solicită un aviz din partea Curții de Justiție asupra compatibilității cu tratatele a Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a unui schimb de scrisori care însoțește respectivul acord (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Respins

Intervenții

Florent Marcellesi, înainte de votare.


9.4. Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre UE și Maroc *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil dintre Uniunea Europeană și Regatul Maroc, a protocolului său de punere în aplicare și a schimbului de scrisori care însoțește acordul [2018/0349(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI
Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0065)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.5. Acordul pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic *** (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului pentru prevenirea pescuitului nereglementat în marea liberă din zona centrală a Oceanului Arctic [2018/0239(NLE)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0066)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


9.6. Protocol la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între UE și Mexic (aderarea Republicii Croația) *** (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a celui de al treilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [2017/0319(NLE)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportoare: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI
Adoptat prin vot unic (P8_TA(2019)0067)

Parlamentul a aprobat încheierea protocolului.


9.7. Programul UE de luptă antifraudă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă [2018/0211(COD)] - Comisia pentru control bugetar. Raportor: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0068)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.8. Planul multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pește din apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1139 de stabilire a unui plan multianual pentru Marea Baltică și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0069)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.9. Mecanismul de protecție civilă al Uniunii ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii [2017/0309(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

ACORD PROVIZORIU și DECLARAȚIE COMUNĂ

Aprobat (P8_TA(2019)0070)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.10. Cerințele minime pentru reutilizarea apei***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei [2018/0169(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0071)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.11. Omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare și corectare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 privind omologarea și supravegherea pieței vehiculelor agricole și forestiere [2018/0142(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2019)0072)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.


9.12. Programul privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor și statisticile europene ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind piața unică, competitivitatea întreprinderilor, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, și statisticile europene și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 99/2013, (UE) nr. 1287/2013, (UE) nr. 254/2014, (UE) nr. 258/2014, (UE) nr. 652/2014 și (UE) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0073)

Astfel, prima lectură a Parlamentului este încheiată.

Intervenții

Nicola Danti, avant le vote.


9.13. TVA: sistemul definitiv pentru impozitarea comerțului dintre statele membre * (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea măsurilor tehnice detaliate privind funcționarea sistemului definitiv de TVA pentru impozitarea comerțului dintre statele membre [2018/0164(CNS)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategii de integrare a romilor (vot)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Strategii de integrare a romilor (2019/2509(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 30 ianuarie 2019 (punctul 27 al PV din 30.1.2019).

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Lívia Járóka și Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster și Ana Gomes, în numele Grupului S&D, Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl și Fredrick Federley, în numele Grupului ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva și Kostas Chrysogonos, în numele Grupului GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la necesitatea de a consolida cadrul strategic al UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor post-2020 și de a intensifica lupta împotriva atitudinilor negative față de romi (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0075)

Intervenții

Anna Maria Corazza Bildt, pentru a propune un amendament oral la punctul 3. Amendamentul a fost admis.


9.15. Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului referitoare la cetățenia UE [2018/2111(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 15)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0076)


9.16. Punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor tratatului privind cooperarea consolidată [2018/2112(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 16)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0077)

Intervenții

Alain Lamassoure, după votare, pentru a preciza că adoptarea acestui raport marchează sfârșitul celor 27 de ani de activitate ai săi în Parlament (președinta s-a alăturat omagiului spontan adus vorbitorului de cei prezenți în plen).


9.17. Punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor din tratat privind competența Parlamentului de a exercita un control politic asupra Comisiei [2018/2113(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 17)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0078)


9.18. Punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al UE [2017/2089(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportoare: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 18)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0079)


9.19. Statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) (vot)

Raport referitor la o propunere de regulament al Parlamentului European de stabilire a statutului și condițiilor generale pentru exercitarea funcțiilor Ombudsmanului (Statutul Ombudsmanului European) și de abrogare a Deciziei 94/262/CECO, CE, Euratom [2018/2080(INL)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 19)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0080)


9.20. O politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii (vot)

Raport referitor la o politică industrială europeană cuprinzătoare în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii [2018/2088(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 20)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0081)


9.21. Utilizarea durabilă a pesticidelor (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei 2009/128/CE privind utilizarea durabilă a pesticidelor [2017/2284(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 21)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0082)


9.22. Punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră (vot)

Raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind asistența medicală transfrontalieră [2018/2108(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 22)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2019)0083)

Ultima actualizare: 12 martie 2020Notă juridică - Politica de confidențialitate