Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg

9. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


9.1. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) [2018/0267(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0063)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


9.2. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) [2018/0267M(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0064)


9.3. Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu navrhovanej dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom so zmluvami (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku predložili Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz a Michael Cramer, o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode so zmluvami (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Vystúpenia:

Florent Marcellesi, pred hlasovaním.


9.4. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode [2018/0349(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0065)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.5. Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu [2018/0239(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0066)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.6. Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu kDohode ohospodárskom partnerstve, politickej koordinácii aspolupráci medzi Európskym spoločenstvom ajeho členskými štátmi na jednej strane aSpojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, vmene Európskej únie ajej členských štátov [2017/0319(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0067)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


9.7. Program EÚ pre boj proti podvodom ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom [2018/0211(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0068)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.8. Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0069)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.9. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [2017/0309(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0070)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.10. Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody [2018/0169(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0071)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.11. Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami [2018/0142(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2019)0072)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.12. Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0073)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Nicola Danti, pred hlasovaním.


9.13. DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi [2018/0164(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0074)


9.14. Stratégie integrácie Rómov (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégie integrácie Rómov (2019/2509(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 30. januára 2019 (bod 27 zápisnice zo dňa 30.1.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Lívia Járóka a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster a Ana Gomes, v mene skupiny S&D, Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a Fredrick Federley, v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana a Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE, o potrebe posilneného strategického rámca EÚ pre národné stratégie začleňovania Rómov po roku 2020 a zintenzívnení boja proti protirómskemu zmýšľaniu (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0075)

Vystúpenia:

Anna Maria Corazza Bildt, ktorá predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 3. Tento pozmeňujúci návrh bol akceptovaný.


9.15. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (hlasovanie)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ [2018/2111(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0076)


9.16. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (hlasovanie)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce [2018/2112(INI)] - Výbor pre ústavné veci. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0077)

Vystúpenia

Alain Lamassoure, po hlasovaní, ktorý uviedol, že prijatie tejto správy prichádza v čase, keď si pripomína 27 rokov svojej činnosti v Parlamente (predsedajúca sa pripojila k spontánnym prejavom úcty, ktorú rečníkovi vzdali prítomní v sále).


9.17. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (hlasovanie)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou [2018/2113(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0078)


9.18. Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (hlasovanie)

Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ [2017/2089(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0079)


9.19. Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom [2018/2080(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0080)


9.20. Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (hlasovanie)

Správa o komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky [2018/2088(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0081)


9.21. Trvalo udržateľné používanie pesticídov (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov [2017/2284(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0082)


9.22. Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [2018/2108(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0083)

Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia