Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg

9. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


9.1. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) *** (hlasovanie)

9.2. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (hlasovanie)

9.3. Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu navrhovanej dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom so zmluvami (hlasovanie)

9.4. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom *** (hlasovanie)

9.5. Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu *** (hlasovanie)

9.6. Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)

9.7. Program EÚ pre boj proti podvodom ***I (hlasovanie)

9.8. Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)

9.9. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)

9.10. Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***I (hlasovanie)

9.11. Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami ***I (hlasovanie)

9.12. Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku ***I (hlasovanie)

9.13. DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi * (hlasovanie)

9.14. Stratégie integrácie Rómov (hlasovanie)

9.15. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (hlasovanie)

9.16. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (hlasovanie)

9.17. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (hlasovanie)

9.18. Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (hlasovanie)

9.19. Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (hlasovanie)

9.20. Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (hlasovanie)

9.21. Trvalo udržateľné používanie pesticídov (hlasovanie)

9.22. Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (hlasovanie)
Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia