Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 12. februar 2019 - Strasbourg

9. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih, ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Parlamenta.


9.1. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0030/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0063)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.2. Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Slonokoščeno obalo in EU (2018–2024) (resolucija) (glasovanje)

Poročilo s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Republiko Slonokoščeno obalo (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0034/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0064)


9.3. Predlog resolucije v skladu s členom 108(6) Poslovnika o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom s Pogodbama (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so ga v skladu s členom 108(6) Poslovnika vložili Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz in Michael Cramer, o pridobitvi mnenja Sodišča o združljivosti predlaganega Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu, s Pogodbama (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Govori

Florent Marcellesi, pred glasovanjem.


9.4. Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Marokom *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, njegovega protokola o izvajanju ter izmenjave pisem, priloženih Sporazumu [2018/0349(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK SKLEPA SVETA
Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0065)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.5. Sporazum za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma za preprečevanje nereguliranega ribolova na odprtem morju v osrednjem Arktičnem oceanu v imenu Evropske unije [2018/0239(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK SKLEPA SVETA

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0066)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


9.6. Protokol k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med EU in Mehiko (pristop Hrvaške) *** (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Tretjega dodatnega protokola k Sporazumu o gospodarskem partnerstvu, političnem usklajevanju in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Združenimi mehiškimi državami na drugi zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji [2017/0319(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalka: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SKLEPA SVETA
Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2019)0067)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


9.7. Program EU za boj proti goljufijam ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam [2018/0211(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0068)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.8. Večletni načrt za staleže rib, ki se lovijo v zahodnih vodah in sosednjih vodah, ter ribištvo, ki izkorišča te staleže ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže rib v zahodnih vodah in sosednjih vodah ter ribištvo, ki izkorišča te staleže, spremembi Uredbe (EU) 2016/1139 o vzpostavitvi večletnega načrta za Baltsko morje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 811/2004, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007 in (ES) št. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

ZAČASNI SPORAZUM in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0069)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.9. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite [2017/0309(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

ZAČASNI SPORAZUM in SKUPNA IZJAVA

Odobreno (P8_TA(2019)0070)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.10. Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode [2018/0169(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0071)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.11. Odobritev in tržni nadzor kmetijskih in gozdarskih vozil ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil [2018/0142(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA(2019)0072)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.


9.12. Program za enotni trg, konkurenčnost podjetij in evropsko statistiko ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa za enotni trg, konkurenčnost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, in evropsko statistiko ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 99/2013, (EU) št. 1287/2013, (EU) št. 254/2014, (EU) št. 258/2014, (EU) št. 652/2014 in (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG ZAVRNITVE PREDLOGA KOMISIJE

Zavrnjeno

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0073)

Prva obravnava v Parlamentu je s tem zaključena.

Govori

Nicola Danti pred glasovanjem.


9.13. DDV: dokončni sistem za obdavčevanje trgovine med državami članicami * (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede uvedbe podrobnih tehničnih ukrepov za delovanje dokončnega sistema DDV za obdavčevanje trgovine med državami članicami [2018/0164(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE in PREDLOGI SPREMEMB

Odobreno (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategije vključevanja Romov (glasovanje)

Izjavi Sveta in Komisije: Strategije vključevanja Romov (2019/2509(RSP))

Razprava je potekala dne 30. januarja 2019 (točka 27 zapisnika z dne 30.1.2019).

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Lívia Járóka in Roberta Metsola v imenu skupine PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster in Ana Gomes v imenu skupine S&D, Branislav Škripek v imenu skupine ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl in Fredrick Federley v imenu skupine ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva in Kostas Chrysogonos v imenu skupine GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana in Sven Giegold v imenu skupine Verts/ALE, o potrebi po okrepljenem strateškem okviru EU za nacionalne strategije vključevanja Romov po letu 2020 in okrepitvi boja proti anticiganizmu (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0075)

Govori

Anna Maria Corazza Bildt, ki je podala ustni predlog spremembe k odstavku 3. Ta predlog spremembe je bil upoštevan.


9.15. Izvajanje določb Pogodbe glede državljanstva EU (glasovanje)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede državljanstva EU [2018/2111(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Maite Pagazaurtundúa Ruiz (A8-0041/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0076)


9.16. Izvajanje določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja (glasovanje)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede okrepljenega sodelovanja [2018/2112(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0077)

Govor

Alain Lamassoure, po glasovanju, da bi sporočil, da se s sprejetjem poročila zaključuje njegovih sedemindvajset let delovanja v Parlamentu (predsedujoča se je pridružila spontanemu poklonu, ki so ga govorniku namenili poslanci).


9.17. Izvajanje določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo (glasovanje)

Poročilo o izvajanju določb Pogodbe glede pristojnosti Parlamenta za politični nadzor nad Komisijo [2018/2113(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0078)


9.18. Izvajanje Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU [2017/2089(INI)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalka: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0079)


9.19. Pravila in splošni pogoji, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic) (glasovanje)

Poročilo o osnutku uredbe Evropskega parlamenta o pravilih in splošnih pogojih, ki urejajo opravljanje funkcije varuha človekovih pravic (Statut evropskega varuha človekovih pravic), in razveljavitvi Sklepa 94/262/ESPJ, ES, Euratom [2018/2080(INL)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0080)


9.20. Celovita evropska industrijska politika na področju umetne inteligence in robotike (glasovanje)

Poročilo o celoviti evropski industrijski politiki na področju umetne inteligence in robotike [2018/2088(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0081)


9.21. Trajnostna raba pesticidov (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2009/128/ES o trajnostni rabi pesticidov [2017/2284(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0082)


9.22. Izvajanje direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu (glasovanje)

Poročilo o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu [2018/2108(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2019)0083)

Zadnja posodobitev: 12. marec 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov