Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg

9. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


9.1. Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0030/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0063)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.2. Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0034/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0064)


9.3. Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det föreslagna partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko är förenligt med fördragen (omröstning)

Resolutionsförslag som ingivits i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen av Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz och Michael Cramer, med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det föreslagna partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet är förenliga med fördragen (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Florent Marcellesi, före omröstningen.


9.4. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet [2018/0349(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0065)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.5. Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet [2018/0239(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0066)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.6. Protokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [2017/0319(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inma Rodríguez-Piñero (A8-0066/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0067)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.7. EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning [2018/0211(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0068)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.8. Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0069)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.9. En civilskyddsmekanism för unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [2017/0309(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0070)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.10. Minimikrav för återanvändning av vatten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten [2018/0169(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0071)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.11. Godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon [2018/0142(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0072)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.12. Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0073)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Nicola Danti, före omröstningen.


9.13. Mervärdesskatt: Det slutgiltiga systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna [2018/0164(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategier för integration av romer (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Strategier för integration av romer (2019/2509(RSP))

Debatten hade ägt rum den 30 januari 2019 (punkt 27 i protokollet av den 30.1.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Lívia Járóka och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster och Ana Gomes, för S&D-gruppen, Branislav Škripek, för ECR-gruppen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och Fredrick Federley, för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, om behovet av en förstärkt strategisk EU-ram för nationella strategier för integrering av romer efter 2020 och kraftfullare åtgärder mot antiziganism (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0075)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 3. Detta ändringsförslag beaktades.


9.15. Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (omröstning)

Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet [2018/2111(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0076)


9.16. Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete (omröstning)

Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördragen avseende fördjupade samarbete [2018/2112(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0077)

Inlägg

Alain Lamassoure, efter omröstningen, för att påpeka att antagandet av detta betänkande markerade slutet på hans 27 år långa gärning i parlamentet. (Talmannen sällade sig till kammarens spontana hyllning av honom.)


9.17. Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen (omröstning)

Betänkande om genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen [2018/2113(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0078)


9.18. Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram [2017/2089(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0079)


9.19. Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (omröstning)

Betänkande om ett utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom [2018/2080(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0080)


9.20. En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (omröstning)

Betänkande om en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik [2018/2088(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0081)


9.21. Hållbar användning av bekämpningsmedel (omröstning)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel [2017/2284(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0082)


9.22. Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (omröstning)

Betänkande om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård [2018/2108(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0083)

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy