Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς, Andrejs Mamikins και Jiří Pospíšil

Έκθεση Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera και Seán Kelly

Έκθεση Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Νότης Μαριάς και José Inácio Faria

Έκθεση Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Νότης Μαριάς και Momchil Nekov

Στρατηγικές για την ένταξη των Ρομά - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz και Stanislav Polčák

Έκθεση Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld και Francis Zammit Dimech

Έκθεση Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Έκθεση Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová και Andrejs Mamikins

Έκθεση Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Έκθεση Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly και Dobromir Sośnierz

Έκθεση Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov και Stanislav Polčák

Έκθεση Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner και Momchil Nekov.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου