Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg

15. Situationen i Syrien (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi och Eugen Freund, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou och Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy