Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 12. veebruar 2019 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)
 3.Esitatud dokumendid
 4.Liidu elanikkonnakaitse mehhanism ***I (arutelu)
 5.Pestitsiidide säästev kasutamine (arutelu)
 6.Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (arutelu)
 7.Vee taaskasutuse miinimumnõuded (arutelu)
 8.Istungi jätkamine
 9.Hääletused
  
9.1.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) *** (hääletus)
  
9.2.Côte d’Ivoire’i ja ELi vaheline kalandusalane partnerlusleping (2018–2024) (resolutsioon) (hääletus)
  
9.3.Euroopa Kohtu arvamuse palumine ELi ja Maroko vahelise kavandatava säästva kalapüügi partnerluslepingu kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)
  
9.4.ELi–Maroko säästva kalapüügi partnerlusleping *** (hääletus)
  
9.5.Põhja-Jäämere keskosas reguleerimata avamerekalapüügi vältimist käsitlev kokkulepe *** (hääletus)
  
9.6.ELi–Mehhiko majanduspartnerlust, poliitilist kooskõlastamist ja koostööd käsitlevale lepingule lisatud protokoll (Horvaatia ühinemine) *** (hääletus)
  
9.7.ELi pettustevastase võitluse programm ***I (hääletus)
  
9.8.Läänepiirkonna vetes ja sellega piirnevates vetes püütavate kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ***I (hääletus)
  
9.9.Liidu elankkonnakaitse mehhanism ***I (hääletus)
  
9.10.Vee taaskasutuse miinimumnõuded ***I (hääletus)
  
9.11.Põllu- ja metsamajanduslike sõidukite kinnitus ja turujärelevalve ***I (hääletus)
  
9.12.Ühtse turu, ettevõtete konkurentsivõime ja Euroopa statistika programmi loomine ***I (hääletus)
  
9.13.Käibemaks: liikmesriikidevahelise kaubanduse maksustamise lõplik süsteem * (hääletus)
  
9.14.Vajadus koostada tugevdatud 2020. aasta järgne ELi strateegiline raamistik romade kaasamist käsitlevate riiklike strateegiate jaoks ja romavastasusega võitlemise tõhustamiseks (hääletus)
  
9.15.Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad ELi kodakondsust (hääletus)
  
9.16.Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad tõhustatud koostööd (hääletus)
  
9.17.Aluslepingute nende sätete rakendamine, mis käsitlevad parlamendi poliitilist kontrolli komisjoni üle (hääletus)
  
9.18.Euroopa Liidu põhiõiguste harta rakendamine ELi institutsioonilises raamistikus (hääletus)
  
9.19.Ombudsmani ülesannete täitmist reguleeriv kord ja üldtingimused (Euroopa Ombudsmani põhikiri) (hääletus)
  
9.20.Terviklik Euroopa tööstuspoliitika tehisintellekti ja robootika valdkonnas (hääletus)
  
9.21.Pestitsiidide säästev kasutamine (hääletus)
  
9.22.Piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamine (hääletus)
 10.Selgitused hääletuse kohta
 11.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 12.Istungi jätkamine
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 14.Parlamendikomisjonide koosseis
 15.Olukord Süürias (arutelu)
 16.2018. aasta aruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta (arutelu)
 17.Istungi jätkamine
 18.Arutelu Itaalia Vabariigi ministrite nõukogu esimehe Giuseppe Contega Euroopa tuleviku teemal (arutelu)
 19.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 20.ELi–Singapuri vabakaubandusleping *** - ELi–Singapuri vabakaubandusleping(resolutsioon) - ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping *** - ELi–Singapuri investeeringute kaitse leping (resolutsioon) - ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping *** - ELi–Singapuri partnerlus- ja koostööleping (resolutsioon) (arutelu)
 21.Tagasilöögid naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ELis (arutelu)
 22.Poliitilised väljakutsed ja strateegiad naistel esinevate vähiliikide ja nendega kaasnevate haiguste tõrjumiseks (arutelu)
 23.Intersooliste inimeste õigused (arutelu)
 24.Kanepi raviotstarbeline kasutamine (arutelu)
 25.Inimese sugurakkude genoomi muundamine (arutelu)
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (206 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (178 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (6158 kb) 
 
Protokoll (84 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (52 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (233 kb) 
 
Protokoll (301 kb) Kohalolijate nimekiri (71 kb) Hääletuste tulemused (164 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1287 kb) 
Viimane päevakajastamine: 12. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika