Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 12 februari 2019 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)
 3.Ingekomen stukken
 4.Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (debat)
 5.Duurzaam gebruik van pesticiden (debat)
 6.Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (debat)
 7.Minimumeisen voor hergebruik van water (debat)
 8.Hervatting van de vergadering
 9.Stemmingen
  
9.1.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) *** (stemming)
  
9.2.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Ivoorkust en de EU (2018-2024) (stemming)
  
9.3.Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid van de Verdragen en de voorgestelde partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij EU-Marokko (stemming)
  
9.4.Partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de EU en het Koninkrijk Marokko *** (stemming)
  
9.5.Overeenkomst ter voorkoming van ongereglementeerde visserij op volle zee in de centrale Noordelijke IJszee *** (stemming)
  
9.6.Protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de EU en Mexico (toetreding van Kroatië) *** (stemming)
  
9.7.Fraudebestrijdingsprogramma van de EU ***I (stemming)
  
9.8.Meerjarenplan voor de bestanden waarop wordt gevist in de westelijke wateren en daaraan grenzende wateren en voor de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  
9.9.Uniemechanisme voor civiele bescherming ***I (stemming)
  
9.10.Minimumeisen voor hergebruik van water ***I (stemming)
  
9.11.De goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen ***I (stemming)
  
9.12.Programma voor de eengemaakte markt, het concurrentievermogen van ondernemingen en Europese statistieken ***I (stemming)
  
9.13.Btw: definitief stelsel voor de belastingheffing in het handelsverkeer tussen de lidstaten * (stemming)
  
9.14.Strategieën voor de integratie van de Roma (stemming)
  
9.15.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake EU-burgerschap (stemming)
  
9.16.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake nauwere samenwerking (stemming)
  
9.17.Tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen inzake de bevoegdheid van het Parlement om politieke controle uit te oefenen op de Commissie (stemming)
  
9.18.Tenuitvoerlegging van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in het institutionele kader van de EU (stemming)
  
9.19.Statuut van de Europese ombudsman en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van zijn ambt (statuut van de Europese Ombudsman) (stemming)
  
9.20.Een alomvattend Europees industriebeleid inzake artificiële intelligentie en robotica (stemming)
  
9.21.Duurzaam gebruik van pesticiden (stemming)
  
9.22.Tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 14.Samenstelling commissies
 15.De situatie in Syrië (debat)
 16.Verslag 2018 over Bosnië en Herzegovina (debat)
 17.Hervatting van de vergadering
 18.Debat met de voorzitter van de ministerraad van de Republiek Italië, Giuseppe Conte, over de toekomst van Europa (debat)
 19.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 20.Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore *** - Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en de Republiek Singapore (resolutie) (debat)
 21.Een stap terug op het gebied van rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU (debat)
 22.Beleidsuitdagingen en strategieën tegen vrouwspecifieke vormen van kanker en aanverwante comorbiditeiten (debat)
 23.De rechten van interseksuele personen (debat)
 24.Gebruik van cannabis voor medische doeleinden (debat)
 25.Genoomwijziging in de menselijke kiembaan (debat)
 26.Agenda van de volgende vergadering
 27.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (214 kb) Presentielijst (63 kb) Stemmingsuitslagen (180 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (6158 kb) 
 
Notulen (85 kb) Presentielijst (11 kb) Stemmingsuitslagen (49 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (230 kb) 
 
Notulen (312 kb) Presentielijst (70 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1286 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2020Juridische mededeling - Privacybeleid