Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 3.Inkomna dokument
 4.En civilskyddsmekanism för unionen ***I (debatt)
 5.Hållbar användning av bekämpningsmedel (debatt)
 6.Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (debatt)
 7.Minimikrav för återanvändning av vatten (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning
  9.1.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) *** (omröstning)
  9.2.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (omröstning)
  9.3.Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det föreslagna partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko är förenligt med fördragen (omröstning)
  9.4.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko *** (omröstning)
  9.5.Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet *** (omröstning)
  9.6.Protokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  9.7.EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I (omröstning)
  9.8.Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  9.9.En civilskyddsmekanism för unionen ***I (omröstning)
  9.10.Minimikrav för återanvändning av vatten ***I (omröstning)
  9.11.Godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon ***I (omröstning)
  9.12.Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik ***I (omröstning)
  9.13.Mervärdesskatt: Det slutgiltiga systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna * (omröstning)
  9.14.Strategier för integration av romer (omröstning)
  9.15.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (omröstning)
  9.16.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete (omröstning)
  9.17.Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen (omröstning)
  9.18.Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (omröstning)
  9.19.Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (omröstning)
  9.20.En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (omröstning)
  9.21.Hållbar användning av bekämpningsmedel (omröstning)
  9.22.Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Utskottens sammansättning
 15.Situationen i Syrien (debatt)
 16.Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Debatt med Italiens premiärminister Giuseppe Conte om Europas framtid (debatt)
 19.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 20.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore *** - Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore *** - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore *** - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (debatt)
 21.Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (debatt)
 22.Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (debatt)
 23.Intersexuella personers rättigheter (debatt)
 24.Användning av cannabis för medicinska ändamål (debatt)
 25.Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (213 kb)
12/03/2020 11:13
  Närvarolista (63 kb)
12/06/2019 11:48
 
Protokoll (84 kb)
12/03/2020 11:13
  Närvarolista (11 kb)
12/06/2019 11:48
  Omröstningsresultat (49 kb)
18/03/2020 17:58
  Omröstningar med namnupprop (241 kb)
14/05/2019 08:50
 
Protokoll (307 kb)
12/03/2020 11:13
  Närvarolista (71 kb)
12/06/2019 11:48
  Omröstningsresultat (159 kb)
18/03/2020 17:58
  Omröstningar med namnupprop (1287 kb)
14/05/2019 08:50
Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy