Seznam 
Zápis
PDF 307kWORD 86k
Úterý, 12. února 2019 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)
 3.Předložení dokumentů
 4.Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (rozprava)
 5.Udržitelné používání pesticidů (rozprava)
 6.Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (rozprava)
 7.Minimální požadavky na opětovné využívání vody (rozprava)
 8.Pokračování denního zasedání
 9.Hlasování
  
9.1.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) *** (hlasování)
  
9.2.Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) (hlasování)
  
9.3.Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Smlouvami (hlasování)
  
9.4.Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (hlasování)
  
9.5.Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu *** (hlasování)
  
9.6.Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)
  
9.7.Program EU pro boj proti podvodům ***I (hlasování)
  
9.8.Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)
  
9.9.Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (hlasování)
  
9.10.Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***I (hlasování)
  
9.11.Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ***I (hlasování)
  
9.12.Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku ***I (hlasování)
  
9.13.Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy * (hlasování)
  
9.14.Strategie integrace Romů (hlasování)
  
9.15.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU (hlasování)
  
9.16.Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce (hlasování)
  
9.17.Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise (hlasování)
  
9.18.Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (hlasování)
  
9.19.Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) (hlasování)
  
9.20.Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (hlasování)
  
9.21.Udržitelné používání pesticidů (hlasování)
  
9.22.Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 14.Členství ve výborech
 15.Situace v Sýrii (rozprava)
 16.Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (rozprava)
 17.Pokračování denního zasedání
 18.Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy (rozprava)
 19.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 20.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem *** – Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) – Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem *** – Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) - Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem *** – Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (rozprava)
 21.Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (rozprava)
 22.Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (rozprava)
 23.Práva intersexuálních osob (rozprava)
 24.Používání konopí pro léčebné účely (rozprava)
 25.Modifikace lidské zárodečné linie (rozprava)
 26.Pořad jednání příštího denního zasedání
 27.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:02.


2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámil rozhodnutí příslušného výboru zahájit interinstitucionální jednání na základě této zprávy (v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu):

—   výbor LIBE: návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Zpravodajka: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Poslanci nebo jedna či více politických skupin dosahující přinejmenším střední prahové hodnoty mohou podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu písemně požádat do půlnoci nadcházejícího dne, aby se o rozhodnutí zahájit jednání hlasovalo.

Jednání mohou být zahájena kdykoli po uplynutí stanovené lhůty, nebyla-li podána žádost, aby se o rozhodnutí o zahájení jednání v Parlamentu hlasovalo.


3. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

příslušný výbor :

TRAN

2) parlamentními výbory

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - výbor IMCO - Zpravodaj: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - výbor JURI - Zpravodajka: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - výbor TRAN - Zpravodajka: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - výbor JURI - výbor LIBE - Zpravodajové: Heidi Hautala, Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie [2017/0309(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

První rozprava se konala dne 30. května 2018 (bod 22 zápisu ze dne 30.5.2018).
Věc byla v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu vrácena příslušnému výboru dne 31. května 2018 (bod 7.6 zápisu ze dne 31.5.2018).

Elisabetta Gardini uvedla zprávu.

Vystoupila Željana Zovko (zpravodajka výboru DEVE).

Vystoupil Christos Stylianides (člen Komise).

Vystoupili: José Manuel Fernandes (zpravodaj výboru BUDG), Francesc Gambús za skupinu PPE, Nikos Androulakis za skupinu S&D, Arne Gericke za skupinu ECR, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Dimitrios Papadimoulis za skupinu GUE/NGL, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho a João Ferreira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė a Nicola Caputo.

Vystoupili: Christos Stylianides a Elisabetta Gardini.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.9 zápisu ze dne 12.2.2019.


5. Udržitelné používání pesticidů (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů [2017/2284(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (zastupující zpravodajku) uvedla zprávu.

Vystoupila Sofia Ribeiro (zpravodajka výboru AGRI).

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Karl-Heinz Florenz za skupinu PPE, Pavel Poc za skupinu S&D, Jan Huitema za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Martin Häusling za skupinu Verts/ALE, Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Giancarlo Scottà za skupinu ENF, Norbert Lins, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso a Herbert Dorfmann.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană a Franc Bogovič.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Miriam Dalli.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.21 zápisu ze dne 12.2.2019.


6. Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (rozprava)

Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči [2018/2108(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet uvedl zprávu.

Vystoupila Maria Grapini (zpravodajka výboru IMCO).

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise).

Vystoupili: Cristian-Silviu Buşoi za skupinu PPE, Tiemo Wölken za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Jasenko Selimovic za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Joëlle Mélin za skupinu ENF, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke a Peter Liese.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont a Seán Kelly.

Vystoupili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Ivo Belet.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.22 zápisu ze dne 12.2.2019.


7. Minimální požadavky na opětovné využívání vody (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody [2018/0169(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè uvedla zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Marijana Petir (zpravodajka výboru AGRI), Francesc Gambús za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Jan Huitema za skupinu ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL, Davor Škrlec za skupinu Verts/ALE, Sylvie Goddyn za skupinu EFDD, a Joëlle Mélin za skupinu ENF, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini a Angélique Delahaye.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria a Seán Kelly.

Vystoupili: Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, aby položila otázku Karmenu Vellovi, na kterou posledně jmenovaný odpověděl, a Simona Bonafè.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 9.10 zápisu ze dne 12.2.2019.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 12:17 před hlasováním.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

8. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 12:32.


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu se zverejňují pouze v elektronické podobě a lze je konzultovat na internetových stránkách Parlamentu.


9.1. Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou Unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0030/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0063)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.2. Dohoda mezi Pobřežím slonoviny a EU o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) (usnesení) (hlasování)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se provádění Dohody mezi Evropskou unií a Republikou Pobřeží slonoviny o partnerství v odvětví rybolovu (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: João Ferreira (A8-0034/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0064)


9.3. Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhu Dohody mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se Smlouvami (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 108 odst. 6 jednacího řádu předložili Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz a Michael Cramer, týkající se žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti zamýšlené Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k této dohodě a výměny dopisů připojené k dohodě se Smlouvami (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut

Vystoupení

Florent Marcellesi před hlasováním.


9.4. Dohoda mezi EU a Marokem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, prováděcího protokolu k ní a výměny dopisů připojené k této dohodě [2018/0349(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0065)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.5. Dohoda o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody jménem Evropské unie o prevenci neregulovaného rybolovu na volném moři ve střední části Severního ledového oceánu [2018/0239(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0066)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.6. Protokol k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi EU a Mexikem (přistoupení Chorvatska) *** (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států třetího dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [2017/0319(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Inma Rodríguez-Piñero (A8-0066/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2019)0067)

Parlament schválil uzavření protokolu.


9.7. Program EU pro boj proti podvodům ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům [2018/0211(COD)] - Výbor pro rozpočtovou kontrolu. Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0068)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.8. Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0069)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.9. Mechanismus civilní ochrany Unie ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie [2017/0309(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA a SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

schváleno (P8_TA(2019)0070)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.10. Minimální požadavky na opětovné využívání vody ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody [2018/0169(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0071)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.11. Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly [2018/0142(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválena (P8_TA(2019)0072)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.


9.12. Program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků a evropskou statistiku ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH NA ZAMÍTNUTÍ NÁVRHU KOMISE

zamítnut

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0073)

První čtení v Parlamentu tímto skončilo.

Vystoupení

Nicola Danti před hlasováním.


9.13. Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy [2018/0164(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schváleno (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategie integrace Romů (hlasování)

Prohlášení Rady a Komise: Strategie integrace Romů (2019/2509(RSP))

Rozprava se konala dne 30. ledna 2019 (bod 27 zápisu ze dne 30.1.2019).

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Lívia Járóka a Roberta Metsola za skupinu PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster a Ana Gomes za skupinu S&D, Branislav Škripek za skupinu ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a Fredrick Federley za skupinu ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos za skupinu GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE o nutnosti posílit strategický rámec EU pro národní strategie pro začleňování Romů na období po roce 2020 a o zintenzivnění boje proti anticiganismu (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0075)

Vystoupení

Anna Maria Corazza Bildt, aby předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 3. Tento pozměňovací návrh byl vzat v potaz.


9.15. Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU (hlasování)

Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se občanství EU [2018/2111(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0076)


9.16. Provádění ustanovení Smlouvy týkajících se posílené spolupráce (hlasování)

Zpráva o provádění ustanovení Smlouvy, která se týkají posílené spolupráce [2018/2112(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0077)

Vystoupení

Po hlasování Alain Lamassoure, aby oznámil, že přijetí této zprávy je ukončením jeho dvaceti sedmileté činnosti v Parlamentu (předsedající se připojila ke spontánní poctě, kterou shromáždění řečníkovi vzdalo).


9.17. Uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise (hlasování)

Zpráva o uplatňování ustanovení Smlouvy týkajících se pravomoci Parlamentu vykonávat politickou kontrolu Komise [2018/2113(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0078)


9.18. Provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU (hlasování)

Zpráva o provádění Listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU [2017/2089(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodajka: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0079)


9.19. Pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom [2018/2080(INL)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0080)


9.20. Komplexní evropská průmyslová politika v oblasti umělé inteligence a robotiky (hlasování)

Zpráva o komplexní evropské průmyslové politice v oblasti umělé inteligence a robotiky [2018/2088(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0081)


9.21. Udržitelné používání pesticidů (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice 2009/128/ES o udržitelném používání pesticidů [2017/2284(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 21)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0082)


9.22. Provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči [2018/2108(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(vyžaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 22)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2019)0083)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránku daného poslance na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

doporučení João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan a Seán Kelly

zpráva José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins a Jiří Pospíšil

zpráva Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera a Seán Kelly

zpráva Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias a José Inácio Faria

zpráva Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Momchil Nekov

Strategie integrace Romů - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz a Stanislav Polčák

zpráva Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld a Francis Zammit Dimech

zpráva Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

zpráva Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová a Andrejs Mamikins

zpráva Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

zpráva Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

zpráva Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov a Stanislav Polčák

zpráva Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner a Momchil Nekov.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování).

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 14:35.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.


13. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


14. Členství ve výborech

Předsedající obdržela od skupiny S&D tuto žádost o jmenování:

výbor IMCO: Lucy Anderson

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.


15. Situace v Sýrii (rozprava)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (člen Komise) učinil prohlášení jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Marie-Christine Arnautu za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi a Eugen Freund, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou a Jean-Luc Schaffhauser.

Vystoupil Johannes Hahn.

Rozprava skončila.


16. Zpráva o Bosně a Hercegovině za rok 2018 (rozprava)

Zpráva o zprávě Komise o Bosně a Hercegovině za rok 2018 [2018/2148(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: David Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: George Ciamba (úřadující předseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komise).

Vystoupili: Dubravka Šuica za skupinu PPE, Knut Fleckenstein za skupinu S&D, Bas Belder za skupinu ECR, Jozo Radoš za skupinu ALDE, Jaromír Kohlíček za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Bill Etheridge za skupinu EFDD, Mario Borghezio za skupinu ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir a Josef Weidenholzer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias a Ivana Maletić.

Vystoupili: Johannes Hahn, George Ciamba a Cristian Dan Preda.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.13 zápisu ze dne 13.2.2019.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


17. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 17:06.


18. Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy (rozprava)

Rozprava s předsedou vlády Italské republiky Giuseppem Contem o budoucnosti Evropy (2019/2533(RSP))

Předseda rozpravu uvedl krátkým prohlášením.

Vystoupil Giuseppe Conte (předseda vlády Italské republiky).

Vystoupil Jyrki Katainen (místopředseda Komise).

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Eleonora Forenza za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Mara Bizzotto za skupinu ENF, a Steven Woolfe – nezařazený poslanec.

Vystoupil Giuseppe Conte.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt a Igor Šoltes.

Vystoupil Giuseppe Conte.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda


19. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předseda připomněl, že na plenárním zasedání v pondělí 11. února 2019 byla oznámena doporučení výborů INTA a ECON nevyslovit námitku vůči aktům v přenesené pravomoci (bod 5 zápisu ze dne 11.2.2019).

Ve lhůtě 24 hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu nebyla vůči doporučením vyslovena žádná námitka.

Doporučení se tudíž považují za schválená a budou zveřejněna v textech přijatých na nadcházejícím denním zasedání ve středu 13. února 2019.


20. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem *** – Dohoda o volném obchodu mezi EU a Singapurem (usnesení) – Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem *** – Dohoda o ochraně investic mezi EU a Singapurem (usnesení) - Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem *** – Dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Singapurem (usnesení) (rozprava)

Doporučení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0053/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Singapurskou republikou [2018/0093M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0048/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé jménem Evropské unie [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0054/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé [2018/0095M(NLE)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: David Martin (A8-0049/2019)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Zpráva obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Rady o podpisu, jménem Unie, Dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé [2018/0403M(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin a Antonio López-Istúriz White uvedli doporučení a zprávy.

Vystoupila Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Seán Kelly za skupinu PPE, Alessia Maria Mosca za skupinu S&D, Charles Tannock za skupinu ECR, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, France Jamet za skupinu ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa a Francisco Assis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Cristian-Silviu Buşoi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupili: Cecilia Malmström a David Martin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 13.2.2019, bod 8.7 zápisu ze dne 13.2.2019, bod 8.8 zápisu ze dne 13.2.2019, bod 8.9 zápisu ze dne 13.2.2019, bod 8.10 zápisu ze dne 13.2.2019 a bod 8.11 zápisu ze dne 13.2.2019.


21. Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000135/2018), kterou pokládá João Pimenta Lopes za výbor FEMM Komisi: Citelný odpor vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Angelika Mlinar za skupinu ALDE, Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Dobromir Sośnierz – nezařazený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica a Marijana Petir.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek a Eleonora Forenza.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   João Pimenta Lopes za výbor FEMM o odmítavých reakcích vůči ženským právům a rovnosti žen a mužů v EU (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska a Arne Gericke za skupinu ECR o citelném odporu vůči právům žen a rovnosti žen a mužů v EU (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.9 zápisu ze dne 13.2.2019.


22. Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000134/2018), kterou pokládá Daniela Aiuto za výbor FEMM Komisi: Politické výzvy a strategie pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto rozvinula otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Marijana Petir za skupinu PPE, Biljana Borzan za skupinu S&D, Jana Žitňanská za skupinu ECR, Lieve Wierinck za skupinu ALDE, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová a Francis Zammit Dimech.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz a Dubravka Šuica.

Vystoupil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Daniela Aiuto za výbor FEMM o politických výzvách a strategiích pro boj proti nádorovým onemocněním žen a s nimi souvisejícímu současnému výskytu dalších nemocí (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.10 zápisu ze dne 13.2.2019.


23. Práva intersexuálních osob (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000132/2018) kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Práva intersexuálních osob (B8-0007/2019)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000133/2018) kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Práva intersexuálních osob (B8-0008/2019)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000006/2019), kterou pokládají Malin Björk za skupinu GUE/NGL, Tanja Fajon a Daniele Viotti za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Roberta Metsola a Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE a Terry Reintke za skupinu Verts/ALE Komisi: Budoucnost seznamu opatření týkajících se osob LGBTI (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld a Terry Reintke rozvinuli otázky.

George Ciamba (úřadující předseda Rady) a Věra Jourová (členka Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: José Inácio Faria za skupinu PPE, Julie Ward za skupinu S&D, Helga Stevens za skupinu ECR, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eleonora Forenza a Dobromir Sośnierz.

Vystoupili: Věra Jourová a George Ciamba.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.14 zápisu ze dne 14.2.2019 a bod 10.15 zápisu ze dne 14.2.2019.


24. Používání konopí pro léčebné účely (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000122/2018), kterou pokládají Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi: Používání konopí pro léčebné účely (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Guillaume Balas za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, a Luke Ming Flanagan za skupinu GUE/NGL.

Vystoupila Věra Jourová.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling a Piernicola Pedicini za výbor ENVI o používání konopí pro léčebné účely (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 16.11 zápisu ze dne 13.2.2019.


25. Modifikace lidské zárodečné linie (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000012/2019), kterou pokládají Miroslav Mikolášik a Peter Liese za skupinu PPE Radě: Modifikace lidské zárodečné linie (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000013/2019), kterou pokládají Miroslav Mikolášik a Peter Liese za skupinu PPE Komisi: Modifikace lidské zárodečné linie (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik rozvinul otázky.

George Ciamba (úřadující předseda Rady) a Věra Jourová (členka Komise) odpověděli na otázky.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Guillaume Balas za skupinu S&D, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir a Luigi Morgano.

Vystoupili: Věra Jourová a George Ciamba.

Rozprava skončila.


26. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 634.303/OJME).


27. Ukončení denního zasedání

La séance est levée à 0 h 01.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Omluven/a:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Poslední aktualizace: 12. března 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí