Indeks 
Protokol
PDF 310kWORD 84k
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)
 3.Modtagne dokumenter
 4.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (forhandling)
 5.Bæredygtig brug af pesticider (forhandling)
 6.Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (forhandling)
 7.Mindstekrav til genbrug af vand (forhandling)
 8.Genoptagelse af mødet
 9.Afstemningstid
  
9.1.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) *** (afstemning)
  
9.2.Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning) (afstemning)
  
9.3.Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko (afstemning)
  
9.4.Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko *** (afstemning)
  
9.5.Aftale om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav *** (afstemning)
  
9.6.Protokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)
  
9.7.EU-program til bekæmpelse af svig ***I (afstemning)
  
9.8.Flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)
  
9.9.En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (afstemning)
  
9.10.Mindstekrav til genbrug af vand ***I (afstemning)
  
9.11.Godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer ***I (afstemning)
  
9.12.Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker ***I (afstemning)
  
9.13.Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne * (afstemning)
  
9.14.Strategier for romaernes integration (afstemning)
  
9.15.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab (afstemning)
  
9.16.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde (afstemning)
  
9.17.Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen (afstemning)
  
9.18.Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (afstemning)
  
9.19.Statut og almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv (Ombudsmandens statut) (afstemning)
  
9.20.En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (afstemning)
  
9.21.Bæredygtig brug af pesticider (afstemning)
  
9.22.Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Genoptagelse af mødet
 13.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 14.Udvalgenes sammensætning
 15.Situationen i Syrien (forhandling)
 16.2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (forhandling)
 17.Genoptagelse af mødet
 18.Drøftelse med formanden for Den Italienske Republiks ministerråd, Giuseppe Conte, om Europas fremtid (forhandling)
 19.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)
 20.Frihandelsaftale mellem EU og Singapore *** - Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore *** - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore *** - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (forhandling)
 21.Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (forhandling)
 22.Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (forhandling)
 23.Interkønnedes rettigheder (forhandling)
 24.Brugen af cannabis til medicinske formål (forhandling)
 25.Ændring af menneskelige kønsceller (forhandling)
 26.Dagsorden for næste møde
 27.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.02.


2. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at det kompetente udvalg havde vedtaget at indlede interinstitutionelle forhandlinger på grundlag af følgende betænkning (jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 1):

—   LIBE: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt og om ophævelse af Rådets fælles aktion 98/700/RIA, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1052/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Ordfører: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

I overensstemmelse med artikel 69c, stk. 2, kan et antal medlemmer eller en eller flere politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, skriftligt og inden midnat den efterfølgende dag, anmode om, at afgørelsen om at indlede forhandlinger sættes under afstemning.

Der kan indledes forhandlinger på ethvert tidspunkt efter udløbet af den fastsatte frist, såfremt der ikke er fremsat en anmodning om en afstemning i Parlamentet om afgørelsen om at indlede forhandlinger.


3. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 137, stk. 1, og artikel 138, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

2) fra udvalgene

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU for så vidt angår bedre håndhævelse og modernisering af EU's forbrugerbeskyttelsesregler (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Unionens indsats efter tiltrædelsen af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (omarbejdning) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder i tilfælde af førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for retlige anliggender (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI udvalg - LIBE udvalg - Ordfører: Heidi Hautala - Ordfører: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [2017/0309(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

En første forhandling havde fundet sted den 30. maj 2018 (punkt 22 i protokollen af 30.5.2018).
Sagen var blevet henvist til fornyet udvalgsbehandling, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, den 31. maj 2018 (punkt 7.6 i protokollen af 31.5.2018).

Elisabetta Gardini forelagde betænkningen.

Taler: Željana Zovko (ordfører for udtalelse fra DEVE).

Taler: Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Talere: José Manuel Fernandes (ordfører for udtalelse fra BUDG), Francesc Gambús for PPE-Gruppen, Nikos Androulakis for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho og João Ferreira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė og Nicola Caputo.

Talere: Christos Stylianides og Elisabetta Gardini.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 12.2.2019.


5. Bæredygtig brug af pesticider (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider [2017/2284(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (for ordføreren) forelagde betænkningen.

Taler: Sofia Ribeiro (ordfører for udtalelse fra AGRI).

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen, Pavel Poc for S&D-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Giancarlo Scottà for ENF-Gruppen, Norbert Lins, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso og Herbert Dorfmann.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo og Notis Marias.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană og Franc Bogovič.

Talere Vytenis Povilas Andriukaitis og Miriam Dalli.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.21 i protokollen af 12.2.2019.


6. Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser [2018/2108(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet forelagde betænkningen.

Taler: Maria Grapini (ordfører for udtalelse fra IMCO).

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere Cristian-Silviu Buşoi for PPE-Gruppen, Tiemo Wölken for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Tilly Metz for Verts/ALE-Gruppen, Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke og Peter Liese.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont og Seán Kelly.

Talere Vytenis Povilas Andriukaitis og Ivo Belet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.22 i protokollen af 12.2.2019.


7. Mindstekrav til genbrug af vand (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand [2018/0169(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè forelagde betænkningen.

Taler: Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Marijana Petir (ordfører for udtalelse fra AGRI), Francesc Gambús for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Jan Huitema for ALDE-Gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez for GUE/NGL-Gruppen, Davor Škrlec for Verts/ALE-Gruppen, Sylvie Goddyn for EFDD-Gruppen, og Joëlle Mélin for ENF-Gruppen, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini og Angélique Delahaye.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Seán Kelly.

Talere: Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, for at stille et spørgsmål til Karmenu Vella, som besvarede dette, og Simona Bonafè.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.10 i protokollen af 12.2.2019.

(Mødet afbrudt kl. 12.17 i afventning af afstemningstiden)


FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

8. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 12.32.


9. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Parlamentets websted.


9.1. Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024) [2018/0267(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0063)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.2. Fiskeripartnerskabsaftale mellem Elfenbenskysten og EU (2018-2024) (beslutning) (afstemning)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til gennemførelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Republikken Elfenbenskysten og Det Europæiske Fællesskab (2018-2024) [2018/0267M(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0064)


9.3. Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko (afstemning)

Forslag til beslutning, jf. forretningsordenens artikel 108, stk. 6, af Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz og Michael Cramer, om indhentning af Domstolens udtalelse om foreneligheden med traktaterne af den foreslåede partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet

Indlæg

Florent Marcellesi, inden afstemningen.


9.4. Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Marokko *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko, den tilhørende gennemførelsesprotokol og den brevveksling, der ledsager aftalen [2018/0349(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0065)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.5. Aftale om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om forebyggelse af ureguleret fiskeri på åbent hav i det centrale Nordlige Ishav [2018/0239(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2019)0066)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


9.6. Protokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem EU og Mexico (Kroatiens tiltrædelse) *** (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters vegne af tredje tillægsprotokol til aftalen om økonomisk partnerskab og politisk samordning og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og De Forenede Mexicanske Stater på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [2017/0319(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

UDKAST TIL RÅDETS AFGØRELSE
Vedtaget ved en enkelt afstemning ((P8_TA(2019)0067)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


9.7. EU-program til bekæmpelse af svig ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af EU-programmet for bekæmpelse af svig [2018/0211(COD)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0068)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.8. Flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig plan for fiskebestandene i de vestlige farvande og tilstødende farvande og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 om en flerårig plan for Østersøen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORELØBIG AFTALE og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0069)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.9. En EU-civilbeskyttelsesmekanisme ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme [2017/0309(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORELØBIG AFTALE og FÆLLES ERKLÆRING

Godkendt (P8_TA(2019)0070)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.10. Mindstekrav til genbrug af vand ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til genbrug af vand [2018/0169(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0071)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.11. Godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring og berigtigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 om godkendelse og markedsovervågning af landbrugs- og skovbrugstraktorer [2018/0142(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2019)0072)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.


9.12. Programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne og europæiske statistikker ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det indre marked, virksomheders konkurrenceevne, herunder små og mellemstore virksomheders, og europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, (EU) nr. 1287/2013, (EU) nr. 254/2014, (EU) nr. 258/2014, (EU) nr. 652/2014 og (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0073)

Parlamentets førstebehandling afsluttedes således.

Indlæg

Nicola Danti, inden afstemningen.


9.13. Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne * (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne [2018/0164(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategier for romaernes integration (afstemning)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Strategier for romaernes integration (2019/2509(RSP))

Forhandlingen fandt sted den 30. januar 2019 (punkt 27 i protokollen af 30.1.2019).

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Lívia Járóka og Roberta Metsola, for PPE-Gruppen, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster og Ana Gomes, for S&D-Gruppen, Branislav Škripek, for ECR-Gruppen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl og Fredrick Federley, for ALDE-Gruppen, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva og Kostas Chrysogonos, for GUE/NGL-Gruppen, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana og Sven Giegold, for Verts/ALE-Gruppen, om behovet for en styrket strategisk EU-ramme for de nationale strategier for romaernes integration for perioden efter 2020 og for at intensivere bekæmpelsen af romafjendtlighed (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0075)

Indlæg

Anna Maria Corazza Bildt, for at stille et mundtligt ændringsforslag til stk. 3. Dette ændringsforslag var blevet godtaget.


9.15. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om unionsborgerskab [2018/2111(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0076)


9.16. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af traktatens bestemmelser om forstærket samarbejde [2018/2112(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0077)

Indlæg

Alain Lamassoure, efter afstemningen for at anføre, at vedtagelsen af denne betænkning markerede afslutningen på hans virksomhed gennem 27 år i Parlamentet (formanden tilsluttede sig forsamlingens spontane hyldest til taleren).


9.17. Gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af traktatens bestemmelser om Parlamentets beføjelser med hensyn til politisk kontrol med Kommissionen [2018/2113(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0078)


9.18. Gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU’s institutionelle rammer (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder inden for EU's institutionelle rammer [2017/2089(INI)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0079)


9.19. Statut og almindelige betingelser for udøvelsen af ombudsmandens hverv (Ombudsmandens statut) (afstemning)

Betænkning om udkast til Europa-Parlamentets forordning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (Den Europæiske Ombudsmands statut) og om ophævelse af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom [2018/2080(INL)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0080)


9.20. En omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi (afstemning)

Betænkning om en omfattende europæisk industripolitik om kunstig intelligens og robotteknologi [2018/2088(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0081)


9.21. Bæredygtig brug af pesticider (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2009/128/EF om bæredygtig brug af pesticider [2017/2284(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0082)


9.22. Gennemførelse af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af direktivet om grænseoverskridende sundhedsydelser [2018/2108(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2019)0083)


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Henstilling: João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan og Seán Kelly

Betænkning: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins og Jiří Pospíšil

Betænkning: Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera og Seán Kelly

Betænkning: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias og José Inácio Faria

Betænkning: Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias og Momchil Nekov

Strategier for romaernes integration - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz og Stanislav Polčák

Betænkning: Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld og Francis Zammit Dimech

Betænkning: Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Betænkning: Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová og Andrejs Mamikins

Betænkning: Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Betænkning: Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly og Dobromir Sośnierz

Betænkning: Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov og Stanislav Polčák

Betænkning: Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner og Momchil Nekov.


11. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb).

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 14.35.)


FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

12. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.00.


13. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


14. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodning om udnævnelse:

IMCO: Lucy Anderson

Denne udnævnelse ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


15. Situationen i Syrien (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Michel Reimon for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Marie-Christine Arnautu for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi og Eugen Freund, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou og Jean-Luc Schaffhauser.

Taler: Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2018-rapport om Bosnien-Hercegovina [2018/2148(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda forelagde betænkningen.

FORSÆDE: David Maria SASSOLI
næstformand

Talere George Ciamba (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere Dubravka Šuica for PPE-Gruppen, Knut Fleckenstein for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir og Josef Weidenholzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias og Ivana Maletić.

Talere Johannes Hahn, George Ciamba og Cristian Dan Preda.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 13.2.2019.

(Mødet udsat i nogle minutter)

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand


17. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 17.06.


18. Drøftelse med formanden for Den Italienske Republiks ministerråd, Giuseppe Conte, om Europas fremtid (forhandling)

Drøftelse med formanden for Den Italienske Republiks ministerråd, Giuseppe Conte, om Europas fremtid (2019/2533(RSP))

Formanden holdt en kort tale til indledning.

Taler: Giuseppe Conte (formand for Den Italienske Republiks ministerråd).

Taler: Jyrki Katainen (næstformand for Kommissionen).

Talere Manfred Weber for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Eleonora Forenza for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Laura Agea for EFDD-Gruppen, Mara Bizzotto for ENF-Gruppen, og Steven Woolfe, løsgænger.

Taler: Giuseppe Conte.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt og Igor Šoltes.

Taler: Giuseppe Conte.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand


19. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Formanden mindede om, at henstillingerne fra INTA og ECON om ikke at gøre indsigelse mod de delegerede retsakter var blevet meddelt på plenarmødet mandag den 11. februar 2019 (punkt 5 i protokollen af 11.2.2019).

Der var ikke gjort indsigelse mod disse henstillinger inden for fristen på 24 timer som fastsat i henhold til forretningsordenens artikel 105, stk. 6..

Derfor ansås henstillingerne for vedtaget, og de ville blive offentliggjort under vedtagne tekster fra mødet den efterfølgende dag, onsdag den 13. februar 2019.


20. Frihandelsaftale mellem EU og Singapore *** - Frihandelsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore *** - Investeringsbeskyttelsesaftale mellem EU og Singapore (beslutning) - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore *** - Partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem EU og Singapore (beslutning) (forhandling)

Hensstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0053/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore [2018/0093M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0048/2019)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0054/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om investeringsbeskyttelse mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [2018/0095M(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: David Martin (A8-0049/2019)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Betænkning med et forslag til ikke-lovgivningsmæssig beslutning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side [2018/0403M(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin og Antonio López-Istúriz White forelagde henstillingerne og betænkningerne.

Taler: Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen).

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Alessia Maria Mosca for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Anne-Marie Mineur for GUE/NGL-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Tiziana Beghin for EFDD-Gruppen, France Jamet for ENF-Gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa og Francisco Assis.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo og Notis Marias.

Talere: Cecilia Malmström og David Martin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 13.2.2019, punkt 8.7 i protokollen af 13.2.2019, punkt 8.8 i protokollen af 13.2.2019, punkt 8.9 i protokollen af 13.2.2019, punkt 8.10 i protokollen af 13.2.2019 og punkt 8.11 i protokollen af 13.2.2019.


21. Tilbageskridt i forbindelse med kvinders rettigheder og ligestilling i EU (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000135/2018) af João Pimenta Lopes, for FEMM, til Kommissionen: Tilbageskridt i kvinders rettigheder og ligestilling i EU (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Angelika Mlinar for ALDE-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke for Verts/ALE-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica og Marijana Petir.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek og Eleonora Forenza.

Taler: Věra Jourová.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   João Pimenta Lopes, for FEMM, om konstatering af tilbagegang med hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska og Arne Gericke, for ECR-Gruppen, om konstatering af tilbagegang med hensyn til kvinders rettigheder og ligestilling i EU (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.9 i protokollen af 13.2.2019.


22. Politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000134/2018) af Daniela Aiuto, for FEMM, til Kommissionen: Politiske udfordringer og strategier til bekæmpelse af kræft hos kvinder og dermed forbundne sygdomme (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto begrundede spørgsmålet.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere Marijana Petir for PPE-Gruppen, Biljana Borzan for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová og Francis Zammit Dimech.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz og Dubravka Šuica

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Daniela Aiuto, for FEMM, om politiske udfordringer og strategier for bekæmpelse af kræft hos kvinder og relaterede følgesygdomme (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.10 i protokollen af 13.2.2019.


23. Interkønnedes rettigheder (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000132/2018) af Claude Moraes, for LIBE, til Rådet: Interkønnedes rettigheder (B8-0007/2019)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000133/2018) af Claude Moraes, for LIBE, til Kommissionen: Interkønnedes rettigheder (B8-0008/2019)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000006/2019) af Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Tanja Fajon og Daniele Viotti, for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld, for ALDE-Gruppen, Roberta Metsola og Sirpa Pietikäinen, for PPE-Gruppen og Terry Reintke, for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: LGBTI-tiltagslistens fremtid (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld og Terry Reintke begrundede forespørgslerne.

George Ciamba (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: José Inácio Faria for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Helga Stevens for ECR-Gruppen, Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, og Juan Fernando López Aguilar.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Eleonora Forenza og Dobromir Sośnierz.

Talere:: Věra Jourová og George Ciamba.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.14 i protokollen af 14.2.2019 og punkt 10.15 i protokollen af 14.2.2019.


24. Brugen af cannabis til medicinske formål (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000122/2018) af Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling og Piernicola Pedicini, for ENVI, til Kommissionen: Brugen af cannabis til medicinske formål (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere Peter Liese for PPE-Gruppen, Guillaume Balas for S&D-Gruppen, Urszula Krupa for ECR-Gruppen, og Luke Ming Flanagan for GUE/NGL-Gruppen.

Taler: Věra Jourová.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling og Piernicola Pedicini, for ENVI, om brugen af cannabis til medicinske formål (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 16.11 i protokollen af 13.2.2019.


25. Ændring af menneskelige kønsceller (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000012/2019) af Miroslav Mikolášik og Peter Liese for PPE-Gruppen, til Rådet: Modifikation af den menneskelige kimcellelinje (human germline genome modification) (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000013/2019) af Miroslav Mikolášik og Peter Liese for PPE-Gruppen, til Kommissionen: Modifikation af den menneskelige kimcellelinje (human germline genome modification) (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik begrundede forespørgslerne.

George Ciamba (formand for Rådet) og Věra Jourová (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Guillaume Balas for S&D-Gruppen, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir og Luigi Morgano.

Talere: Věra Jourová og George Ciamba.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


26. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 634.303/OJME).


27. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 00.01.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Fritaget:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Seneste opdatering: 12. marts 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik