Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 305kWORD 85k
Tiistai 12. helmikuuta 2019 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I (keskustelu)
 5.Torjunta-aineiden kestävä käyttö (keskustelu)
 6.Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)
 7.Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset (keskustelu)
 8.Istunnon jatkaminen
 9.Äänestykset
  
9.1.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) *** (äänestys)
  
9.2.EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma) (äänestys)
  
9.3.Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun EU:n ja Marokon välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
  
9.4.EU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** (äänestys)
  
9.5.Sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus *** (äänestys)
  
9.6.EU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)
  
9.7.EU:n petostentorjuntaohjelma ***I (äänestys)
  
9.8.Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)
  
9.9.Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I (äänestys)
  
9.10.Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset ***I (äänestys)
  
9.11.Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (äänestys)
  
9.12.Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma ***I (äänestys)
  
9.13.Jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettava lopullinen arvonlisäverojärjestelmä * (äänestys)
  
9.14.Romanien integrointistrategiat (äänestys)
  
9.15.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta (äänestys)
  
9.16.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta (äänestys)
  
9.17.Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta (äänestys)
  
9.18.Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (äänestys)
  
9.19.Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot (äänestys)
  
9.20.Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (äänestys)
  
9.21.Torjunta-aineiden kestävä käyttö (äänestys)
  
9.22.Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 14.Valiokuntien kokoonpano
 15.Syyrian tilanne (keskustelu)
 16.Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)
 17.Istunnon jatkaminen
 18.Keskustelu Italian tasavallan ministerineuvoston puheenjohtajan Giuseppe Conten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)
 19.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta)
 20.EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)
 21.Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (keskustelu)
 22.Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (keskustelu)
 23.Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (keskustelu)
 24.Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (keskustelu)
 25.Ihmisen ituradan perimän muuttaminen (keskustelu)
 26.Seuraavan istunnon esityslista
 27.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.02.


2. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti asiasta vastaavan valiokunnan päätöksestä käynnistää toimielinten väliset neuvottelut seuraavan mietinnön pohjalta (työjärjestyksen 69 c artiklan 1 kohdan mukaisesti):

—   LIBE-valiokunta: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta raja- ja merivartiostosta sekä neuvoston yhteisen toiminnan 98/700/YOS, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1052/2013 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/1624 kumoamisesta (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Esittelijä: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat huomiseen puoleenyöhön mennessä esittää kirjallisen pyynnön siitä, että päätöksestä aloittaa neuvottelut äänestetään.

Neuvottelut voidaan aloittaa koska tahansa sen jälkeen, kun tämä määräaika on päättynyt eikä pyyntöä toimittaa parlamentissa äänestys neuvottelujen aloittamista koskevasta päätöksestä ole esitetty.


3. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietyistä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamiseen liittyvistä rautatieliikenteen turvallisuutta ja rautatieyhteyksiä koskevista näkökohdista (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/6/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU muuttamisesta EU:n kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon paremman valvonnan ja nykyaikaistamisen osalta (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO-valiokunta - Esittelijä: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan eurooppalaisen yhteyshenkilöverkoston perustamisesta (uudelleenlaadittu) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse aerodynamiikaltaan, energiatehokkuudeltaan ja turvallisuudeltaan parannettujen ohjaamojen enimmäispituutta koskevien erityissääntöjen täytäntöönpanon määräajasta (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN-valiokunta - Esittelijä: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeusalan ohjelman perustamisesta (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI-valiokunta - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Heidi Hautala - Esittelijä: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta [2017/0309(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Ensimmäinen keskustelu käytiin 30. toukokuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 30.5.2018, kohta 22).
Asia palautettiin asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti 31. toukokuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 31.5.2018, kohta 7.6).

Elisabetta Gardini esitteli mietinnön.

Željana Zovko (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Christos Stylianides (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta, Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho ja João Ferreira.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Elisabetta Gardini.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.9.


5. Torjunta-aineiden kestävä käyttö (keskustelu)

Mietintö torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanosta [2017/2284(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (esittelijän sijainen) esitteli mietinnön.

Sofia Ribeiro (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Pavel Poc S&D-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Anja Hazekamp GUE/NGL-ryhmän puolesta, Martin Häusling Verts/ALE-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Giancarlo Scottà ENF-ryhmän puolesta, Norbert Lins, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso ja Herbert Dorfmann.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană ja Franc Bogovič.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Miriam Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.21.


6. Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta [2018/2108(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet esitteli mietinnön.

Maria Grapini (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cristian-Silviu Buşoi PPE-ryhmän puolesta, Tiemo Wölken S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta, Jasenko Selimovic ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tilly Metz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke ja Peter Liese.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Vytenis Povilas Andriukaitis ja Ivo Belet.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.22.


7. Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista [2018/0169(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè esitteli mietinnön.

Karmenu Vella (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marijana Petir (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Francesc Gambús PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Jan Huitema ALDE-ryhmän puolesta, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sylvie Goddyn EFDD-ryhmän puolesta ja Joëlle Mélin ENF-ryhmän puolesta, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini ja Angélique Delahaye.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Inácio Faria ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Karmenu Vella, Inés Ayala Sender esittääkseen kysymyksen Karmenu Vellalle, johon tämä vastasi, ja Simona Bonafè.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 12.2.2019, kohta 9.10.

(Istunto keskeytettiin klo 12.17 äänestysten alkua odotettaessa.)


Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

8. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 12.32.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua parlamentin verkkosivustolla.


9.1. EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä [2018/0267(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0030/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 1)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0063)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


9.2. EU:n ja Norsunluurannikon välinen kalastuskumppanuussopimus (2018–2024) (päätöslauselma) (äänestys)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Norsunluurannikon tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan (2018–2024) tekemisestä [2018/0267M(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A8-0034/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0064)


9.3. Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun EU:n ja Marokon välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)

Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys, jonka on jättänyt käsiteltäväksi Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz ja Michael Cramer Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnon pyytämisestä ehdotetun Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin

Puheenvuoro:

Florent Marcellesi ennen äänestystä.


9.4. EU:n ja Marokon välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisen kestävää kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen, sen täytäntöönpanopöytäkirjan sekä mainittuun sopimukseen liitetyn kirjeenvaihdon tekemisestä [2018/0349(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI


Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0065)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.5. Sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehty sopimus *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2018/0239(NLE)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0066)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.6. EU:n ja Meksikon taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen pöytäkirja (Kroatian liittyminen Euroopan unioniin) *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Meksikon yhdysvaltojen taloudellista kumppanuutta, poliittista yhteensovittamista sekä yhteistyötä koskevan sopimuksen kolmannen lisäpöytäkirjan, jolla otetaan huomioon Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin, tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [2017/0319(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Inma Rodríguez-Piñero (A8-0066/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 6)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI


Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2019)0067)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


9.7. EU:n petostentorjuntaohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n petostentorjuntaohjelman perustamisesta [2018/0211(COD)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0068)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.8. Läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskeva monivuotinen suunnitelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi läntisten vesialueiden ja niiden lähivesialueiden kalakantoja ja näitä kantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta, Itämerta koskevasta monivuotisesta suunnitelmasta annetun asetuksen (EU) 2016/1139 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007 ja (EY) N:o 1300/2008 kumoamisesta [2018/0074(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 8)

ALUSTAVA SOPIMUS ja YHTEINEN JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0069)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.9. Unionin pelastuspalvelumekanismi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta [2017/0309(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 9)

ALUSTAVA SOPIMUS ja YHTEINEN JULKILAUSUMA

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0070)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.10. Veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi veden uudelleenkäytön vähimmäisvaatimuksista [2018/0169(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0071)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.11. Maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksyntä ja markkinavalvonta ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maa- ja metsätaloudessa käytettävien ajoneuvojen hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta annetun asetuksen (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja oikaisemisesta [2018/0142(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 11)

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0072)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.


9.12. Sisämarkkinoita, yritysten kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskeva ohjelma ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita, yritysten, mukaan luettuna pienten ja keskisuurten yritysten, kilpailukykyä ja Euroopan tilastoja koskevan ohjelman perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 99/2013, (EU) N:o 1287/2013, (EU) N:o 254/2014, (EU) N:o 258/2014, (EU) N:o 652/2014 ja (EU) 2017/826 kumoamisesta [2018/0231(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 12)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0073)

Parlamentin ensimmäinen käsittely on päättynyt.

Puheenvuoro:

Nicola Danti ennen äänestystä.


9.13. Jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettava lopullinen arvonlisäverojärjestelmä * (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta jäsenvaltioiden välisen kaupan verotuksessa sovellettavan lopullisen arvonlisäverojärjestelmän toimintaa koskevien yksityiskohtaisten teknisten toimenpiteiden käyttöönoton osalta [2018/0164(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 13)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0074)


9.14. Romanien integrointistrategiat (äänestys)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Romanien integrointistrategiat (2019/2509(RSP))

Keskustelu käytiin 30. tammikuuta 2019 (istunnon pöytäkirja 30.1.2019, kohta 27).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Lívia Járóka ja Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster ja Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ja Fredrick Federley ALDE-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ja Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta tarpeesta laatia vahvistettu vuoden 2020 jälkeinen EU:n strateginen puitekehys romanien osallisuutta edistäville kansallisille strategioille ja tehostaa romanivastaisuuden torjuntaa (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0075)

Puheenvuoro:

Anna Maria Corazza Bildt esittääkseen suullisen tarkistuksen 3 kohtaan. Tarkistus hyväksyttiin.


9.15. Perussopimusten määräysten täytäntöönpano EU:n kansalaisuuden osalta (äänestys)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta EU:n kansalaisuuden osalta [2018/2111(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0076)


9.16. Perussopimusten määräysten täytäntöönpano tiiviimmän yhteistyön osalta (äänestys)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta tiiviimmän yhteistyön osalta [2018/2112(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0077)

Puheenvuoro:

Alain Lamassoure äänestyksen jälkeen ilmoittaakseen, että mietinnön hyväksymisen myötä päättyy hänen kaksikymmentäseitsemän vuotta kestänyt toimintansa Euroopan parlamentissa (puhemies yhtyi täysistunnon spontaaneihin suosionosoituksiin puhujalle).


9.17. Perussopimusten määräysten täytäntöönpano komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta (äänestys)

Mietintö perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta komission poliittista valvontaa koskevan parlamentin vallan osalta [2018/2113(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 17)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0078)


9.18. Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpano EU:n institutionaalisessa kehyksessä (äänestys)

Mietintö Euroopan unionin perusoikeuskirjan täytäntöönpanosta EU:n institutionaalisessa kehyksessä [2017/2089(INI)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 18)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0079)


9.19. Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevat yleiset ehdot (äänestys)

Mietintö luonnoksesta Euroopan parlamentin asetukseksi Euroopan oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta [2018/2080(INL)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 19)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0080)


9.20. Tekoälyä ja robotiikkaa koskeva kokonaisvaltainen Euroopan unionin teollisuuspolitiikka (äänestys)

Mietintö tekoälyä ja robotiikkaa koskevasta kokonaisvaltaisesta Euroopan unionin teollisuuspolitiikasta [2018/2088(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 20)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0081)


9.21. Torjunta-aineiden kestävä käyttö (äänestys)

Mietintö torjunta-aineiden kestävää käyttöä koskevan direktiivin 2009/128/EY täytäntöönpanosta [2017/2284(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 21)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0082)


9.22. Rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevan direktiivin täytäntöönpanosta [2018/2108(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: ”Äänestysten tulokset” -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2019)0083)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Suositus João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Mietintö José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins ja Jiří Pospíšil

Mietintö Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera ja Seán Kelly

Mietintö Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias ja José Inácio Faria

Mietintö Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ja Momchil Nekov

Romanien integrointistrategiat - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz ja Stanislav Polčák

Mietintö Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld ja Francis Zammit Dimech

Mietintö Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Mietintö Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová ja Andrejs Mamikins

Mietintö Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Mietintö Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly ja Dobromir Sośnierz

Mietintö Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov ja Stanislav Polčák

Mietintö Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner ja Momchil Nekov.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)”.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 14.35.)


Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

12. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.


13. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


14. Valiokuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavan nimityksiä koskevan pyynnön:

IMCO-valiokunta: Lucy Anderson

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


15. Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Victor Boştinaru S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, Marie-Christine Arnautu ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaMichaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamallaBill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi ja Eugen Freund, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou ja Jean-Luc Schaffhauser.

Johannes Hahn käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Bosnia ja Hertsegovinaa koskeva vuoden 2018 kertomus (keskustelu)

Mietintö Bosnia ja Hertsegovinaa koskevasta komission vuoden 2018 kertomuksesta [2018/2148(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies David Maria SASSOLI

Puheenvuorot: George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen).

Puheenvuorot: Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta, Knut Fleckenstein S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir ja Josef Weidenholzer.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Johannes Hahn, George Ciamba ja Cristian Dan Preda.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.13.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


17. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 17.06.


18. Keskustelu Italian tasavallan ministerineuvoston puheenjohtajan Giuseppe Conten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (keskustelu)

Keskustelu Italian tasavallan ministerineuvoston puheenjohtajan Giuseppe Conten kanssa Euroopan tulevaisuudesta (2019/2533(RSP))

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Giuseppe Conte (Italian tasavallan ministerineuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Steven Woolfe.

Giuseppe Conte käytti puheenvuoron.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt ja Igor Šoltes.

Giuseppe Conte käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI


19. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta)

Puhemies palautti mieliin, että INTA- ja ECON-valiokunnan suosituksista olla vastustamatta delegoituja säädöksiä ilmoitettiin maanantaina 11. helmikuuta 2019 pidetyssä täysistunnossa (istunnon pöytäkirja 11.2.2019, kohta 5).

Yhtään näitä suosituksia koskevaa vastalausetta ei ole esitetty työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdassa vahvistetussa 24 tunnin määräajassa.

Näin ollen suositukset katsotaan hyväksytyiksi ja julkaistaan huomisen keskiviikon 13. helmikuuta 2019 istunnon hyväksytyissä teksteissä.


20. EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen sijoitussuojasopimus (päätöslauselma) - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus *** - EU:n ja Singaporen välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus (päätöslauselma) (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0053/2019)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Singaporen tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen tekemisestä [2018/0093M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0048/2019)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0054/2019)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välisen sijoitussuojasopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [2018/0095M(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: David Martin (A8-0049/2019)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Mietintö johon sisältyy päätöslauselmaesitys, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta unionin puolesta [2018/0403M(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin ja Antonio López-Istúriz White esittelivät suositukset ja mietinnöt.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, Alessia Maria Mosca S&D-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta, Anne-Marie Mineur GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tiziana Beghin EFDD-ryhmän puolesta, France Jamet ENF-ryhmän puolesta, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa ja Francisco Assis.

Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

Puheenvuorot: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Cristian-Silviu Buşoi.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja David Martin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.6, istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.7, istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.8, istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.9, istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.10 ja istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 8.11.


21. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000135/2018) – João Pimenta Lopes FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimykset EU:ssa (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar ALDE-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica ja Marijana Petir.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek ja Eleonora Forenza.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   João Pimenta Lopes FEMM-valiokunnan puolesta naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019)

—   Jadwiga Wiśniewska ja Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon heikentämispyrkimyksistä EU:ssa (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 16.9.


22. Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000134/2018) – Daniela Aiuto FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Toimintapoliittiset haasteet ja strategiat naisten syöpäsairauksien ja niiden yhteydessä esiintyvien muiden sairauksien torjunnassa (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto esitteli kysymyksen.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Vytenis Povilas Andriukaitis (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Marijana Petir PPE-ryhmän puolesta, Biljana Borzan S&D-ryhmän puolesta, Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta, Lieve Wierinck ALDE-ryhmän puolesta, Ángela Vallina GUE/NGL-ryhmän puolesta, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová ja Francis Zammit Dimech.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz ja Dubravka Šuica

Vytenis Povilas Andriukaitis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Daniela Aiuto FEMM-valiokunnan puolesta naisten syöpien ja liitännäissairauksien torjuntaan liittyvistä toimintapoliittisista haasteista ja strategioista (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 16.10.


23. Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000132/2018) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (B8-0007/2019)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000133/2018) – Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Intersukupuolisten henkilöiden oikeudet (B8-0008/2019)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000006/2019) – Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Tanja Fajon ja Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Roberta Metsola ja Sirpa Pietikäinen PPE-ryhmän puolesta ja Terry Reintke Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Hlbti-ihmisten tasa-arvon edistämistä koskevien toimien luettelon tulevaisuus (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld ja Terry Reintke esittelivät kysymykset.

George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: José Inácio Faria PPE-ryhmän puolesta, Julie Ward S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Juan Fernando López Aguilar.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Eleonora Forenza ja Dobromir Sośnierz.

Věra Jourová ja George Ciamba käyttivät puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.14 ja istunnon pöytäkirja 14.2.2019, kohta 10.15.


24. Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000122/2018) – Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kannabiksen käyttö lääkinnällisiin tarkoituksiin (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Guillaume Balas S&D-ryhmän puolesta, Urszula Krupa ECR-ryhmän puolesta ja Luke Ming Flanagan GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling ja Piernicola Pedicini ENVI-valiokunnan puolesta kannabiksen käytöstä lääkinnällisiin tarkoituksiin (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.2.2019, kohta 16.11.


25. Ihmisen ituradan perimän muuttaminen (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000012/2019) – Miroslav Mikolášik ja Peter Liese PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Ihmisen ituradan perimän muuttaminen (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000013/2019) – Miroslav Mikolášik ja Peter Liese PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Ihmisen ituradan perimän muuttaminen (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik esitteli kysymykset.

George Ciamba (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Guillaume Balas S&D-ryhmän puolesta, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir ja Luigi Morgano.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja George Ciamba.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


26. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 634.303/OJME).


27. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 0.01.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Estyneet:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Päivitetty viimeksi: 12. lokakuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö