Index 
Jegyzőkönyv
PDF 314kWORD 84k
2019. február 12., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (vita)
 5.A peszticidek fenntartható használata (vita)
 6.A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása (vita)
 7.A víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények (vita)
 8.Az ülés folytatása
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) *** (szavazás)
  
9.2.Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) (állásfoglalás) (szavazás)
  
9.3.Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikke (6) bekezdésének megfelelően az EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (szavazás)
  
9.4.Az EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)
  
9.5.A Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás *** (szavazás)
  
9.6.Az EU–Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)
  
9.7.Az EU csalásellenes programja ***I (szavazás)
  
9.8.A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  
9.9.Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (szavazás)
  
9.10.A víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények ***I (szavazás)
  
9.11.A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)
  
9.12.Az egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program ***I (szavazás)
  
9.13.A tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer * (szavazás)
  
9.14.Romaintegrációs stratégiák (szavazás)
  
9.15.A Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)
  
9.16.A Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)
  
9.17.A Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása (szavazás)
  
9.18.Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében (szavazás)
  
9.19.Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai ombudsman alapokmánya) (szavazás)
  
9.20.A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika (szavazás)
  
9.21.A peszticidek fenntartható használata (szavazás)
  
9.22.A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az ülés folytatása
 13.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 14.A bizottságok tagjai
 15.A szíriai helyzet (vita)
 16.Jelentés Bosznia-Hercegovináról (vita)
 17.Az ülés folytatása
 18.Vita Giuseppe Contéval, az Olasz Köztársaság Minisztertanácsának elnökével Európa jövőjéről (vita)
 19.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)
 20.Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás *** - Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) - Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás *** - Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás) - Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** - Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (vita)
 21.Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban (vita)
 22.A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái (vita)
 23.Az interszexuális személyek jogai (vita)
 24.A kannabisz gyógyászati célokra való használata (vita)
 25.A humán csírasejtvonal genommodifikációja (vita)
 26.A következő ülésnap napirendje
 27.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.02-kor nyitják meg.


2. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)

Az elnök bejelenti az illetékes bizottság arra vonatkozó döntését, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikke (1) bekezdésének megfelelően intézményközi tárgyalásokat kezd:

—   LIBE bizottság: Az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Előadó: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése értelmében a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatot.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Jelentés az Uniónak az eredetmegjelölésekről és a földrajzi jelzésekről szóló Lisszaboni Megállapodás genfi szövegéhez történő csatlakozását követő fellépéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Jelentés a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Jelentés a 96/53/EK tanácsi irányelvnek a jobb aerodinamikai, energiahatékonysági és biztonsági teljesítményt biztosító vezetőfülkék esetében engedélyezett legnagyobb hosszúságra vonatkozó különös szabályok végrehajtási határideje tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Jelentés a Jogérvényesülés program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI bizottság - LIBE bizottság - Előadó: Heidi Hautala - Előadó: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (vita)

Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2017/0309(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Az első vitára 2018. május 30-án került sor (2018.5.30-i jegyzőkönyv, 22. pont ).
Az eljárási szabályzat 59. cikkének (4) bekezdése értelmében 2018. május 31-én az ügyet visszautalták az illetékes bizottsághoz (2018.5.31-i jegyzőkönyv, 7.6. pont ).

Elisabetta Gardini előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Željana Zovko (a DEVE bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Christos Stylianides (a Bizottság tagja).

Felszólal José Manuel Fernandes (a BUDG bizottság véleményének előadója), Francesc Gambús, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nikos Androulakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho és João Ferreira.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė és Nicola Caputo.

Felszólal Christos Stylianides és Elisabetta Gardini.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.9. pont .


5. A peszticidek fenntartható használata (vita)

Jelentés a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK határozat végrehajtásáról [2017/2284(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (helyettes előadó) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Sofia Ribeiro (az AGRI bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pavel Poc, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Martin Häusling, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mireille D'Ornano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Giancarlo Scottà, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Norbert Lins, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso és Herbert Dorfmann.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo és Notis Marias.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană és Franc Bogovič.

Felszólal Vytenis Povilas Andriukaitis és Miriam Dalli.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.21. pont .


6. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása (vita)

Jelentés a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtásáról [2018/2108(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maria Grapini (az IMCO bizottság véleményének előadója).

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal Cristian-Silviu Buşoi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tiemo Wölken, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke és Peter Liese.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont és Seán Kelly.

Felszólal Vytenis Povilas Andriukaitis és Ivo Belet.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.22. pont .


7. A víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények (vita)

Jelentés a víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0169(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal Marijana Petir (a(z) XXX bizottság véleményének előadója AGRI), Francesc Gambús, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jan Huitema, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Maria Lidia Senra Rodríguez, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Sylvie Goddyn, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, és Joëlle Mélin, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini és Angélique Delahaye.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria és Seán Kelly.

Felszólal Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, aki kérdést tesz fel Karmenu Vella számára, amelyre ez utóbbi válaszol, és Simona Bonafè.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.12-i jegyzőkönyv, 9.10. pont .

(Az ülést 12.17-kor a szavazások kezdetéig felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 12.32-kor folytatódik.


9. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és a Parlament internetes oldalán tekinthető meg.


9.1. Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2018/0267(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. P8_TA(2019)0063)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.2. Az Elefántcsontpart és az EU közötti halászati partnerségi megállapodás (2018–2024) (állásfoglalás) (szavazás)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv (2018–2024) megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2018/0267M(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0064)


9.3. Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 108. cikke (6) bekezdésének megfelelően az EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (szavazás)

Állásfoglalási indítvány benyújtva az eljárási szabályzat 108. cikkének (6) bekezdése alapján az alábbiak által: Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz és Michael Cramer, az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás tervezetének, végrehajtási jegyzőkönyvének és az említett megállapodást kísérő levélváltásnak a Szerződésekkel való összeegyeztethetőségére vonatkozó bírósági véleményre irányuló kérelemről (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elutasítva

Felszólalások

Florent Marcellesi, avant le vote.


9.4. Az EU–Marokkó közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Marokkói Királyság közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás megkötéséről, annak végrehajtási jegyzőkönyvéről és a megállapodást kísérő levélváltásról szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [2018/0349(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET
Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0065)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.5. A Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás *** (szavazás)

Ajánlás a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0239(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0066)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.6. Az EU–Mexikó közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv (Horvátország csatlakozása) *** (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és annak tagállamai, másrészről a Mexikói Egyesült Államok közötti gazdasági partnerségi, politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozására figyelemmel készült harmadik kiegészítő jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2017/0319(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET
Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2019)0067)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


9.7. Az EU csalásellenes programja ***I (szavazás)

Jelentés a csalás elleni uniós program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0211(COD)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0068)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.8. A nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Jelentés a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0074(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0069)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.9. Uniós polgári védelmi mechanizmus ***I (szavazás)

Jelentés az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2017/0309(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS és EGYÜTTES NYILATKOZAT

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0070)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.10. A víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelmények ***I (szavazás)

Jelentés a víz újrahasznosítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0169(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0071)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.11. A mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyása és piacfelügyelete ***I (szavazás)

Jelentés a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0142(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0072

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.


9.12. Az egységes piacra, a vállalkozások versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program ***I (szavazás)

Jelentés az egységes piacra, a vállalkozások – köztük a kis- és középvállalkozások – versenyképességére, valamint az európai statisztikákra vonatkozó program létrehozásáról, illetve a 99/2013/EU, az 1287/2013/EU, a 254/2014/EU, a 258/2014/EU, a 652/2014/EU és az (EU) 2017/826 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2018/0231(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0073)

A Parlament első olvasata ezzel lezárul.

Felszólalások

Nicola Danti, a szavazás előtt.


9.13. A tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer * (szavazás)

Jelentés a 2006/112/EK irányelvnek a tagállamok közötti kereskedelem adóztatására alkalmazandó végleges héarendszer működésére vonatkozó részletes technikai intézkedések bevezetése tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2018/0164(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Jóváhagyva. (P8_TA(2019)0074)


9.14. Romaintegrációs stratégiák (szavazás)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Romaintegrációs stratégiák (2019/2509(RSP))

A vita időpontja: 2019. január 30. (2019.1.30-i jegyzőkönyv, 27. pont ).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Lívia Járóka és Roberta Metsola, a PPE képviselőcsoport nevében, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster és Ana Gomes, az S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl és Fredrick Federley, az ALDE képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva és Kostas Chrysogonos, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nemzeti romaintegrációs stratégiák 2020 utáni megerősített uniós stratégiai keretrendszerének, valamint a cigányellenességgel szembeni küzdelem fokozásának szükségességéről (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0075)

Felszólalások

Anna Maria Corazza Bildt, aki szóbeli módosítása a 3. bekezdésbe. A módosítást elfogadták.


9.15. A Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)

Jelentés a Szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról [2018/2111(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0076)


9.16. A Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtása (szavazás)

Jelentés a Szerződés megerősített együttműködéssel kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról [2018/2112(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0077)

Felszólalás

Alain Lamassoure, a szavazás után, aki jelzi, hogy e jelentés elfogadása 27 éven át tartó parlamenti tevékenységének lezárását jelenti (Az elnök és a képviselők spontán módon ünneplik a felszólalót).


9.17. A Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtása (szavazás)

Jelentés a Szerződésben a Parlament Bizottság feletti politikai ellenőrzési jogkörével kapcsolatosan szereplő rendelkezések végrehajtásáról [2018/2113(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0078)


9.18. Az Európai Unió Alapjogi Chartájának végrehajtása az Unió intézményi keretében (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Alapjogi Chartájának az Unió intézményi keretében történő végrehajtásáról [2017/2089(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0079)


9.19. Az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételek (az európai ombudsman alapokmánya) (szavazás)

Jelentés az ombudsman feladatainak ellátására vonatkozó szabályok és általános feltételekről (az európai ombudsman alapokmánya) és a 94/262/ESZAK, EK, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti rendelettervezetről [2018/2080(INL)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0080)


9.20. A mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitika (szavazás)

Jelentés a mesterséges intelligenciára és a robotikára vonatkozó átfogó európai iparpolitikáról [2018/2088(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0081)


9.21. A peszticidek fenntartható használata (szavazás)

Jelentés a peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK határozat végrehajtásáról [2017/2284(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0082)


9.22. A határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtása (szavazás)

Jelentés a határokon átnyúló egészségügyi ellátásról szóló irányelv végrehajtásáról [2018/2108(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2019)0083)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament webhelyén, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

João Ferreira-ajánlás - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan és Seán Kelly

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra -jelentés - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins és Jiří Pospíšil

Alain Cadec -jelentés - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera és Seán Kelly

Elisabetta Gardini -jelentés - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias és José Inácio Faria

Simona Bonafè -jelentés - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias és Momchil Nekov

Romaintegrációs stratégiák - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz és Stanislav Polčák

Maite Pagazaurtundúa -jelentés - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld és Francis Zammit Dimech

Alain Lamassoure -jelentés - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Barbara Spinelli -jelentés - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová és Andrejs Mamikins

Paulo Rangel -jelentés - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Ashley Fox -jelentés - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly és Dobromir Sośnierz

Jytte Guteland -jelentés - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov és Stanislav Polčák

Ivo Belet -jelentés - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner és Momchil Nekov.


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 14.35-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

12. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


13. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


14. A bizottságok tagjai

Az S&D képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmet juttatta el az elnöknek:

IMCO bizottság: Lucy Anderson

E kinevezés akkor minősül ratifikáltnak, ha nem tesznek ellene ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


15. A szíriai helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A szíriai helyzet (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi és Eugen Freund, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou és Jean-Luc Schaffhauser.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


16. Jelentés Bosznia-Hercegovináról (vita)

Jelentés a Bizottság Bosznia-Hercegovináról szóló 2018. évi jelentéséről [2018/2148(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI alelnök

Felszólal George Ciamba (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Knut Fleckenstein, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bas Belder, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mario Borghezio, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir és Josef Weidenholzer.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias és Ivana Maletić.

Felszólal Johannes Hahn, George Ciamba és Cristian Dan Preda.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök


17. Az ülés folytatása

Az ülés 17.06-kor folytatódik.


18. Vita Giuseppe Contéval, az Olasz Köztársaság Minisztertanácsának elnökével Európa jövőjéről (vita)

Vita Giuseppe Contéval, az Olasz Köztársaság Minisztertanácsának elnökével Európa jövőjéről (2019/2533(RSP))

A vita bevezetéseképpen az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Giuseppe Conte (az Olasz Köztársaság Minisztertanácsának elnöke).

Felszólal: Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke).

Felszólal Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eleonora Forenza, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Steven Woolfe, független.

Felszólal: Giuseppe Conte.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt és Igor Šoltes.

Felszólal: Giuseppe Conte.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök


19. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az elnök emlékeztet, hogy a 2019. február 11-i, hétfői ülésen bejelentésre kerültek az INTA bizottság és az ECON bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzésére irányuló ajánlásai (2019.2.11-i jegyzőkönyv, 5. pont ).

Az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdésében rögzített 24 órás határidőn belül az ajánlások ellen nem emeltek kifogást.

Így az ajánlásokat elfogadottnak kell tekinteni, szövegüket pedig közzéteszik a 2019. február 13-án, szerdán elfogadott szövegek között.


20. Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás *** - Az EU–Szingapúr közötti szabadkereskedelmi megállapodás (állásfoglalás) - Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás *** - Az EU–Szingapúr közötti beruházásvédelmi megállapodás (állásfoglalás) - Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás *** - Az EU–Szingapúr közötti partnerségi és együttműködési megállapodás (állásfoglalás) (vita)

Ajánlás az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0053/2019)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0093M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0048/2019)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0054/2019)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0095M(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: David Martin (A8-0049/2019)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Jelentés nem jogalkotási állásfoglalási indítvánnyal az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti partnerségi és együttműködési megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2018/0403M(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin és Antonio López-Istúriz White előterjesztik ajánlásaikat és a jelentéseket.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Alessia Maria Mosca, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Anne-Marie Mineur, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa és Francisco Assis.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Cristian-Silviu Buşoi.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo és Notis Marias.

Felszólal Cecilia Malmström és David Martin.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.6. pont , 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.7. pont , 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.8. pont , 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.9. pont , 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.10. pont és 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 8.11. pont .


21. Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000135/2018) felteszi: João Pimenta Lopes, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: Visszalépés a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség területén az Európai Unióban (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Sirpa Pietikäinen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica és Marijana Petir.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek és Eleonora Forenza.

Felszólal: Věra Jourová.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   João Pimenta Lopes, a FEMM bizottság nevében, a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség érvényesülése terén az Európai Unióban tapasztalható visszaesésről (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska és Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, a nők jogainak és a nemek közötti egyenlőség hátráltatásáról az Európai Unióban (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 16.9. pont .


22. A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000134/2018) felteszi: Daniela Aiuto, a FEMM bizottság nevében, a Bizottsághoz: A női daganatos megbetegedések és az ezekhez köthető komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásai és stratégiái (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Marijana Petir, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová és Francis Zammit Dimech.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz és Dubravka Šuica

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Daniela Aiuto, a FEMM bizottság nevében, a női daganatos megbetegedések és a kapcsolódó komorbiditások elleni fellépés szakpolitikai kihívásairól és stratégiáiról (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 16.10. pont .


23. Az interszexuális személyek jogai (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000132/2018) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Tanácshoz: Az interszexuális személyek jogai (B8-0007/2019)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000133/2018) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az interszexuális személyek jogai (B8-0008/2019)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000006/2019) felteszi: Malin Björk a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon és Daniele Viotti, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Roberta Metsola és Sirpa Pietikäinen, a PPE képviselőcsoport nevében és Terry Reintke, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Az LMBTI-személyekkel kapcsolatos intézkedések listájának jövője (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld és Terry Reintke kifejti a kérdéseket.

George Ciamba (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Helga Stevens, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Juan Fernando López Aguilar.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Eleonora Forenza és Dobromir Sośnierz.

Felszólal: Věra Jourová és George Ciamba.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdésével összhangban benyújtandó állásfoglalási indítványokat később jelentik be.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.14. pont és 2019.2.14-i jegyzőkönyv, 10.15. pont .


24. A kannabisz gyógyászati célokra való használata (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000122/2018) felteszi: Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A kannabisz gyógyászati célokra való használata (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica kifejti a kérdést.

Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guillaume Balas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, és Luke Ming Flanagan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Věra Jourová.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling és Piernicola Pedicini, az ENVI bizottság nevében, a kannabisz gyógyászati célokra való használatáról (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.2.13-i jegyzőkönyv, 16.11. pont .


25. A humán csírasejtvonal genommodifikációja (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000012/2019) felteszi: Miroslav Mikolášik és Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A humán csírasejtvonal genommodifikációja (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000013/2019) felteszi: Miroslav Mikolášik és Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A humán csírasejtvonal genommodifikációja (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik kifejti a kérdéseket.

George Ciamba (a Tanács soros elnöke) és Věra Jourová (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal Peter Liese, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Guillaume Balas, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir és Luigi Morgano.

Felszólal Věra Jourová és George Ciamba.

A vitát berekesztik.


26. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 634.303/OJME).


27. Az ülés berekesztése

Az ülést 00.01-kor berekesztik.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Igazoltan távol lévők:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Utolsó frissítés: 2020. március 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat