Rodyklė 
Protokolas
PDF 307kWORD 86k
Antradienis, 2019 m. vasario 12 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)
 3.Gauti dokumentai
 4.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (diskusijos)
 5.Taususis pesticidų naudojimas (diskusijos)
 6.Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)
 7.Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai (diskusijos)
 8.Posėdžio atnaujinimas
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) *** (balsavimas)
  9.2.ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (balsavimas)
  9.3.Pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį, kuria prašoma Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimo atitikties Sutartims (balsavimas)
  9.4.ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** (balsavimas)
  9.5.Susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje *** (balsavimas)
  9.6.ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)
  9.7.ES kovos su sukčiavimu programa ***I (balsavimas)
  9.8.Daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas ***I (balsavimas)
  9.9.Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (balsavimas)
  9.10.Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai ***I (balsavimas)
  9.11.Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)
  9.12.Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa ***I (balsavimas)
  9.13.Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema * (balsavimas)
  9.14.Romų integracijos strategijos (balsavimas)
  9.15.Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas (balsavimas)
  9.16.Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas (balsavimas)
  9.17.Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas (balsavimas)
  9.18.Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje (balsavimas)
  9.19.Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) (balsavimas)
  9.20.Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (balsavimas)
  9.21.Taususis pesticidų naudojimas (balsavimas)
  9.22.Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 14.Komitetų sudėtis
 15.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 16.2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)
 17.Posėdžio atnaujinimas
 18.Diskusijos su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininku Giuseppe Conte dėl Europos ateities (diskusijos)
 19.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 20.ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas *** - ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas *** - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)
 21.Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (diskusijos)
 22.Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos (diskusijos)
 23.Interseksualių asmenų teisės (diskusijos)
 24.Kanapių naudojimas gydymo tikslais (diskusijos)
 25.Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija (diskusijos)
 26.Kito posėdžio darbotvarkė
 27.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.02 val.


2. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas pranešė apie kompetentingo komiteto sprendimą remiantis šiuo pranešimu pradėti tarpinstitucines derybas (pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 1 dalį):

—   LIBE komitetas: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo panaikinami Tarybos bendrieji veiksmai Nr. 98/700/TVR, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1052/2013 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Pranešėja: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija ar frakcijos iki rytojaus vidurnakčio gali paprašyti, kad dėl sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus šiam terminui, jei nepateikiamas prašymas balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.


3. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikrų geležinkelių saugos ir susisiekimo aspektų, susijusių su Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimu iš Sąjungos (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

2) Parlamento komitetų:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES nuostatos, susijusios su geresniu ES vartotojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI komitetas - Pranešėja: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo (nauja redakcija) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyvos 96/53/EB nuostata dėl specialių maksimalaus transporto priemonės ilgio, kai dėl kabinos pagerėja aerodinaminės savybės, energijos vartojimo efektyvumas ir sauga, taisyklių įgyvendinimo termino (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Teisingumo programos (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI komitetas - LIBE komitetas - Pranešėja: Heidi Hautala - Pranešėjas: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [2017/0309(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Pirma diskusija įvyko 2018 m. gegužės 30 d. (2018 05 30 protokolo 22 punktas).
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalį 2018 m. gegužės 31 d. klausimas perduotas atsakingam komitetui (2018 05 31 protokolo 7.6 punktas).

Elisabetta Gardini pristatė pranešimą.

Kalbėjo Željana Zovko (DEVE komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Christos Stylianides (Komisijos narys).

Kalbėjo José Manuel Fernandes (BUDG komiteto nuomonės referentas), Francesc Gambús PPE frakcijos vardu, Nikos Androulakis S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL frakcijos vardu, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho ir João Ferreira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Christos Stylianides ir Elisabetta Gardini.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.9 punktas


5. Taususis pesticidų naudojimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo [2017/2284(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (pavaduojanti pranešėja) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Sofia Ribeiro (AGRI komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Pavel Poc S&D frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Martin Häusling Verts/ALE frakcijos vardu, Mireille D'Ornano EFDD frakcijos vardu, Giancarlo Scottà ENF frakcijos vardu, Norbert Lins (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Molly Scott Cato), Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso ir Herbert Dorfmann.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană ir Franc Bogovič.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis ir Miriam Dalli.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.21 punktas


6. Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (diskusijos)

Pranešimas dėl Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo [2018/2108(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet pristatė pranešimą.

Kalbėjo Maria Grapini (IMCO komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo Cristian-Silviu Buşoi PPE frakcijos vardu, Tiemo Wölken S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Tilly Metz Verts/ALE frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke ir Peter Liese.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont ir Seán Kelly.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis ir Ivo Belet.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.22 punktas


7. Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų [2018/0169(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo Marijana Petir (AGRI komiteto nuomonės referentė), Francesc Gambús PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Jan Huitema ALDE frakcijos vardu, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu, Davor Škrlec Verts/ALE frakcijos vardu, Sylvie Goddyn EFDD frakcijos vardu, Joëlle Mélin ENF frakcijos vardu, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini ir Angélique Delahaye.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria ir Seán Kelly.

Kalbėjo Karmenu Vella, Inés Ayala Sender – pateikė klausimą Karmenu Vella, pastarasis į jį atsakė, ir Simona Bonafè.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 12 protokolo 9.10 punktas

(Posėdis sustabdytas 12.17 val. iki balsuoti skirto laiko.)


PIRMININKAVO: Heidi HAUTALA
Pirmininko pavaduotoja

8. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 12.32 val.


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima Parlamento interneto svetainėje.


9.1. ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto [2018/0267(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0063)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


9.2. ES ir Dramblio Kaulo Kranto žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.) (balsavimas)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Dramblio Kaulo Kranto Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2018–2024 m.), sudarymo projekto [2018/0267M(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0064)


9.3. Pasiūlymas dėl rezoliucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį, kuria prašoma Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimo atitikties Sutartims (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, kurį pagal Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį pateikė Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz ir Michael Cramer, kuria prašoma Teisingumo Teismo nuomonės dėl siūlomo Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų atitikties Sutartims (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Atmesta

Kalbėjo:

Florent Marcellesi, prieš balsavimą.


9.4. ES ir Maroko tausios žvejybos partnerystės susitarimas *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės tausios žvejybos partnerystės susitarimo, jo įgyvendinimo protokolo ir prie susitarimo pridedamų laiškų, kuriais pasikeista, sudarymo projekto [2018/0349(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0065)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.5. Susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl susitarimo, kuriuo siekiama užkirsti kelią nereglamentuojamai žvejybai atvirojoje jūroje, vykdomai Arkties vandenyno centrinėje dalyje, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0239(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0066)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.6. ES ir Meksikos ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas (Kroatijos įstojimas) *** (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimo trečiojo papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos bei jos valstybių narių vardu, siekiant atsižvelgti į Kroatijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą projekto [2017/0319(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2019)0067)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


9.7. ES kovos su sukčiavimu programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kovos su sukčiavimu programos [2018/0211(COD)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0068)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.8. Daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenų ir gretimų vandenų žuvų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1139, kuriuo nustatomas Baltijos jūros daugiametis planas, ir panaikinami reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0069)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.9. Sąjungos civilinės saugos mechanizmas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo [2017/0309(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS ir BENDRAS PAREIŠKIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0070)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.10. Pakartotinio vandens naudojimo minimalieji reikalavimai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pakartotinio vandens naudojimo minimaliųjų reikalavimų [2018/0169(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0071)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.11. Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Reglamentas (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros [2018/0142(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2019)0072)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.


9.12. Bendrosios rinkos, įmonių konkurencingumo ir Europos statistikos programa ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios rinkos, įmonių, įskaitant mažas ir vidutinio dydžio įmones, konkurencingumo ir Europos statistikos programos, kuriuo panaikinami Reglamentai (ES) Nr. 99/2013, (ES) Nr. 1287/2013, (ES) Nr. 254/2014, (ES) Nr. 258/2014, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

SIŪLYMAS ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ

Atmesta

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0073)

Pirmasis svarstymas Parlamente baigtas.

Kalbėjo:

Nicola Danti, prieš balsavimą.


9.13. Valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo galutinė PVM sistema * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio prekybos apmokestinimo PVM sistemos veikimui skirtų išsamių techninių priemonių nustatymo [2018/0164(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

Patvirtinta (P8_TA(2019)0074)


9.14. Romų integracijos strategijos (balsavimas)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Romų integracijos strategijos (2019/2509(RSP))

Diskusijos vyko 2019 m. sausio 30 d. (2019 01 30 protokolo 27 punktas).

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Lívia Járóka ir Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Branislav Škripek ECR frakcijos vardu, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl ir Fredrick Federley ALDE frakcijos vardu, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ir Kostas Chrysogonos GUE/NGL frakcijos vardu, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardudėl poreikio sustiprinti Europos strateginę programą dėl romų integracijos nacionalinių strategijų po 2020 m. ir aktyviau kovoti su priešiškumu romams (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0075)

Kalbėjo:

Anna Maria Corazza Bildt, ji pasiūlė žodinį 3 dalies pakeitimą. Šis pakeitimas buvo priimtas.


9.15. Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su ES pilietybe, įgyvendinimo [2018/2111(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0076)


9.16. Sutarties nuostatų dėl tvirtesnio bendradarbiavimo įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų, susijusių su tvirtesniu bendradarbiavimu, įgyvendinimo [2018/2112(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0077)

Kalbėjo:

Alain Lamassoure, po balsavimo, jis pasakė, kad šis pranešimas priimtas tuo pat metu, kai sukanka dvidešimt septyneri jo darbo Parlamente metai (pirmininkė prisijungė prie posėdžio narių spontaniškai išreikštos pagarbos).


9.17. Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Sutarties nuostatų dėl Parlamento įgaliojimų vykdyti politinę Komisijos kontrolę įgyvendinimo [2018/2113(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0078)


9.18. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimas ES institucinėje struktūroje (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos įgyvendinimo ES institucinėje struktūroje [2017/2089(INI)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0079)


9.19. Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto [2018/2080(INL)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0080)


9.20. Visapusiška Europos pramonės politika dirbtinio intelekto ir robotikos srityje (balsavimas)

Pranešimas dėl visapusiškos Europos pramonės politikos dirbtinio intelekto ir robotikos srityje [2018/2088(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0081)


9.21. Taususis pesticidų naudojimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimo [2017/2284(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0082)


9.22. Tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų direktyvos įgyvendinimo [2018/2108(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2019)0083)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Rekomendacija: João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan ir Seán Kelly

Pranešimas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins ir Jiří Pospíšil

Pranešimas: Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera ir Seán Kelly

Pranešimas: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias ir José Inácio Faria

Pranešimas: Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias ir Momchil Nekov

Romų integracijos strategijos - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld ir Francis Zammit Dimech

Pranešimas: Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Pranešimas: Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Pranešimas: Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly ir Dobromir Sośnierz

Pranešimas: Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner ir Momchil Nekov.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 14.35 val.)


PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.


13. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


14. Komitetų sudėtis

Pirmininkė gavo S&D frakcijos prašymą dėl šio paskyrimo:

IMCO komitetas: Lucy Anderson

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


15. Padėtis Sirijoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Sirijoje (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, James Carver EFDD frakcijos vardu, Marie-Christine Arnautu ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michaela Šojdrová), Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Bill Etheridge), Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi ir Eugen Freund (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou ir Jean-Luc Schaffhauser.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


16. 2018 m. ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos (diskusijos)

Pranešimas dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Bosnijos ir Hercegovinos [2018/2148(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda pristatė pranešimą.

PIRMININKAVO: David Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo George Ciamba (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo Dubravka Šuica PPE frakcijos vardu, Knut Fleckenstein S&D frakcijos vardu, Bas Belder ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, Mario Borghezio ENF frakcijos vardu, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir ir Josef Weidenholzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias ir Ivana Maletić.

Kalbėjo Johannes Hahn, George Ciamba ir Cristian Dan Preda.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 13 protokolo 8.13 punktas

(Posėdis trumpam sustabdytas.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas


17. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 17.06 val.


18. Diskusijos su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininku Giuseppe Conte dėl Europos ateities (diskusijos)

Diskusijos su Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininku Giuseppe Conte dėl Europos ateities (2019/2533(RSP))

Pradėdamas diskusijas, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Kalbėjo Giuseppe Conte (Italijos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininkas).

Kalbėjo Jyrki Katainen (Komisijos pirmininkės pavaduotojas).

Kalbėjo Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Eleonora Forenza GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Laura Agea EFDD frakcijos vardu, Mara Bizzotto ENF frakcijos vardu, ir Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys.

Kalbėjo Giuseppe Conte.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt ir Igor Šoltes.

Kalbėjo Giuseppe Conte.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas


19. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Pirmininkas priminė, kad 2019 m. vasario 11 d. posėdyje buvo pranešta, jog INTA ir ECON komitetai rekomendavo neprieštarauti dėl deleguotųjų aktų (2019 02 11 protokolo 5 punktas).

Per Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 punkte nustatytą 24 val. terminą prieštaravimų reomendacijai nebuvo pareikšta.

Todėl šios rekomendacijos buvo patvirtintos ir bus paskelbtos rytojaus, 2019 m. vasario 13 d., trečiadienio, posėdžio priimtuose tekstuose.


20. ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas *** - ES ir Singapūro laisvosios prekybos susitarimas (rezoliucija) - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas *** - ES ir Singapūro investicijų apsaugos susitarimas (rezoliucija) - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas *** - ES ir Singapūro partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas (rezoliucija) (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0053/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Singapūro Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto [2018/0093M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0048/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0054/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [2018/0095M(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: David Martin (A8-0049/2019)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Pranešimas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto [2018/0403M(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin ir Antonio López-Istúriz White pristatė rekomendacijas ir pranešimus.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo Seán Kelly PPE frakcijos vardu, Alessia Maria Mosca S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Anne-Marie Mineur GUE/NGL frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Tiziana Beghin EFDD frakcijos vardu, France Jamet ENF frakcijos vardu, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa ir Francisco Assis.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Cristian-Silviu Buşoi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo Cecilia Malmström ir David Martin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 13 protokolo 8.6 punktas, 2019 02 13 protokolo 8.7 punktas, 2019 02 13 protokolo 8.8 punktas, 2019 02 13 protokolo 8.9 punktas, 2019 02 13 protokolo 8.10 punktas ir 2019 02 13 protokolo 8.11 punktas


21. Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000135/2018), kurį pateikė João Pimenta Lopes FEMM komiteto vardu Komisijai: Priešiška reakcija į moterų teises ir lyčių lygybę ES (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes pateikė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Angelika Mlinar ALDE frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Dobromir Sośnierz, nepriklausomas Parlamento narys, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica ir Marijana Petir.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek ir Eleonora Forenza.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   João Pimenta Lopes FEMM komiteto vardu – dėl priešiškos reakcijos į moterų teises ir lyčių lygybę ES (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska ir Arne Gericke ECR frakcijos vardudėl priešiškos reakcijos į moterų teises ir lyčių lygybę ES (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 13 protokolo 16.9 punktas


22. Kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumai ir strategijos (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000134/2018), kurį pateikė Daniela Aiuto FEMM komiteto vardu Komisijai: Moterų vėžinių susirgimų ir gretutinių sutrikimų įveikimo politikos iššūkiai ir strategijos (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto pateikė klausimą.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Marijana Petir PPE frakcijos vardu, Biljana Borzan S&D frakcijos vardu, Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová ir Francis Zammit Dimech.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz ir Dubravka Šuica

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Daniela Aiuto FEMM komiteto vardudėl kovos su moterų vėžiniais susirgimais ir susijusiomis ligomis politikos sunkumų ir strategijų (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 13 protokolo 16.10 punktas


23. Interseksualių asmenų teisės (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000132/2018), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Tarybai: Interseksualių asmenų teisės (B8-0007/2019)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000133/2018), kurį pateikė Claude Moraes LIBE komiteto vardu Komisijai: Interseksualių asmenų teisės (B8-0008/2019)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000006/2019), kurį pateikė Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Tanja Fajon ir Daniele Viotti S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Roberta Metsola ir Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu ir Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Veiksmų plano LGBTI asmenų lygybei skatinti ateitis (2019-2023 m.) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld ir Terry Reintke pateikė klausimus.

George Ciamba (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo José Inácio Faria PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Helga Stevens ECR frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, ir Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Eleonora Forenza ir Dobromir Sośnierz.

Kalbėjo Věra Jourová ir George Ciamba.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį pateikti baigiantis diskusijoms.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 14 protokolo 10.14 punktas ir 2019 02 14 protokolo 10.15 punktas


24. Kanapių naudojimas gydymo tikslais (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000122/2018), kurį pateikė Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu Komisijai: Kanapių naudojimas gydymo tikslais (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica pateikė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo Peter Liese PPE frakcijos vardu, Guillaume Balas S&D frakcijos vardu, Urszula Krupa ECR frakcijos vardu, ir Luke Ming Flanagan GUE/NGL frakcijos vardu.

Kalbėjo Věra Jourová.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardudėl kanapių naudojimo gydymo tikslais (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2019 02 13 protokolo 16.11 punktas


25. Žmogaus gonocitų linijos genomo modifikacija (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000012/2019), kurį pateikė Miroslav Mikolášik ir Peter Liese PPE frakcijos vardu Tarybai: Žmogaus embriono genomo modifikavimas (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000013/2019), kurį pateikė Miroslav Mikolášik ir Peter Liese PPE frakcijos vardu Komisijai: Žmogaus embriono genomo modifikavimas (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik pateikė klausimus.

George Ciamba (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Peter Liese PPE frakcijos vardu, Guillaume Balas S&D frakcijos vardu, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir ir Luigi Morgano.

Kalbėjo Věra Jourová ir George Ciamba.

Diskusijos baigtos.


26. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 634.303/OJME).


27. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 00.01 val.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Leista nedalyvauti:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Atnaujinta: 2020 m. kovo 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika