Indekss 
Protokols
PDF 310kWORD 85k
Otrdiena, 2019. gada 12. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (debates)
 5.Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (debates)
 6.Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (debates)
 7.Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības (debates)
 8.Sēdes atsākšana
 9.Balsošanas laiks
  
9.1.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) *** (balsošana)
  
9.2.Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija) (balsošana)
  
9.3.Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma saderību ar Līgumiem (balsošana)
  
9.4.ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** (balsošana)
  
9.5.Nolīgums attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā *** (balsošana)
  
9.6.Protokols ES un Meksikas ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)
  
9.7.ES krāpšanas apkarošanas programma ***I (balsošana)
  
9.8.Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)
  
9.9.Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (balsošana)
  
9.10.Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības ***I (balsošana)
  
9.11.Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (balsošana)
  
9.12.Vienotā tirgus, uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programma ***I (balsošana)
  
9.13.PVN: galīgā sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm * (balsošana)
  
9.14.Romu integrēšanas stratēģijas (balsošana)
  
9.15.Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana (balsošana)
  
9.16.Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana (balsošana)
  
9.17.Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana (balsošana)
  
9.18.Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (balsošana)
  
9.19.Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti) (balsošana)
  
9.20.Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (balsošana)
  
9.21.Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (balsošana)
  
9.22.Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 14.Komiteju sastāvs
 15.Stāvoklis Sīrijā (debates)
 16.2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)
 17.Sēdes atsākšana
 18.Debates ar Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētāju Giuseppe Conte par Eiropas nākotni (debates)
 19.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 20.ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums *** - ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) - ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** - ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) - ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums *** - ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (debates)
 21.Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (debates)
 22.Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām (debates)
 23.Interseksuāļu tiesības (debates)
 24.Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (debates)
 25.Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma modificēšana (debates)
 26.Nākamās sēdes darba kārtība
 27.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.02.


2. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)

Sēdes vadītājs paziņoja par atbildīgās komitejas lēmumu sākt iestāžu sarunas, pamatojoties uz šādu ziņojumu (saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 1. punktu):

—   LIBE komiteja: priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Padomes Vienoto rīcību Nr. 98/700/JHA, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1052/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Referente: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Saskaņā ar Reglamenta 69.c panta 2. punktu deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai viena vai vairākas politiskās grupas var līdz nākamās dienas pusnaktij rakstiski pieprasīt, lai lēmums par sarunu sākšanu tiktu izvirzīts balsošanai.

Ja minētajā termiņā nav iesniegts neviens pieprasījums balsot Parlamentā par lēmumu sākt sarunas, tās var sākt jebkurā laikā pēc šā termiņa beigām.


3. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 – 2019/0040(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 137. panta 1. punktam un 138. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

2. Parlamenta komitejas

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumu labāku izpildi un modernizēšanu groza Padomes 1993. gada 5. aprīļa Direktīvu 93/13/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/6/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/29/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/83/ES (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Daniel Dalton (A8-0029/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības rīcību pēc tās pievienošanās Lisabonas Vienošanās par cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm Ženēvas aktam (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - JURI komiteja - Referente: Virginie Rozière (A8-0036/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveidi (pārstrādāta redakcija) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - LIBE komiteja - Referente: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Padomes Direktīvu 96/53/EK groza attiecībā uz termiņu īpašo noteikumu par maksimālajiem garumiem īstenošanai tādu kabīņu gadījumā, kas uzlabo aerodinamikas rādītājus, energoefektivitāti un drošības rādītājus (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - TRAN komiteja - Referente: Karima Delli (A8-0042/2019).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu “Tiesiskums” (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - JURI komiteja - LIBE komiteja - Referente: Heidi Hautala - Referents: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019).


4. Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu [2017/0309(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018).

Pirmās debatea notika 2018. gada 30. maijā (30.5.2018. protokola 22. punkts).
2018. gada 31. maijā jautājums tiks nodots atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu (31.5.2018. protokola 7.6. punkts).

Elisabetta Gardini iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Željana Zovko (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Christos Stylianides (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Manuel Fernandes (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Francesc Gambús PPE grupas vārdā, Nikos Androulakis S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Dimitrios Papadimoulis GUE/NGL grupas vārdā, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho un João Ferreira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė un Nicola Caputo.

Uzstājās Christos Stylianides un Elisabetta Gardini.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.9. punkts.


5. Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (debates)

Ziņojums par Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu [2017/2284(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Jytte Guteland (A8-0045/2019).

Miriam Dalli (referentes aizstājēja) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Sofia Ribeiro (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Pavel Poc S&D grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Mireille D'Ornano EFDD grupas vārdā, Giancarlo Scottà ENF grupas vārdā, Norbert Lins, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso un Herbert Dorfmann.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană un Franc Bogovič.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Miriam Dalli.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.21. punkts.


6. Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (debates)

Ziņojums par pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošanu [2018/2108(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Ivo Belet (A8-0046/2019).

Ivo Belet iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maria Grapini (IMCO komitejas atzinuma sagatavotāja).

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cristian-Silviu Buşoi PPE grupas vārdā, Tiemo Wölken S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Tilly Metz Verts/ALE grupas vārdā, Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke un Peter Liese.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont un Seán Kelly.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Ivo Belet.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.22. punkts.


7. Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām [2018/0169(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0044/2019).

Simona Bonafè iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Marijana Petir (AGRI komitejas atzinuma sagatavotāja), Francesc Gambús PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Jan Huitema ALDE grupas vārdā, Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā, Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā, Sylvie Goddyn EFDD grupas vārdā un Joëlle Mélin ENF grupas vārdā, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini un Angélique Delahaye.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria un Seán Kelly.

Uzstājās Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, lai uzdotu jautājumu Karmenu Vella, kurš uz to atbildēja, un Simona Bonafè.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 12.2.2019. protokola 9.10. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.17 pirms balsošanas laika.)


SĒDI VADA: Heidi HAUTALA
Priekšsēdētāja vietniece

8. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 12.32.


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi Parlamenta tīmekļa vietnē.


9.1. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) *** (balsošana)

Ieteikums par Padomes lēmuma projektu par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0030/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0063).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


9.2. Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Kotdivuāru un ES (2018–2024) (rezolūcija) (balsošana)

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu, ar kuru īsteno partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Kotdivuāras Republiku (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: João Ferreira (A8-0034/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0064).


9.3. Rezolūcijas priekšlikums saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu, ar ko tiek lūgts Tiesas atzinums par ierosinātā ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma saderību ar Līgumiem (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 108. panta 6. punktu iesniedza Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz un Michael Cramer, ar lūgumu Tiesai sniegt atzinumu par ierosinātā ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīguma starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti un tā īstenošanas protokola, kā arī minētajam nolīgumam pievienotās vēstuļu apmaiņas saderību ar Līgumiem (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.

Uzstāšanās

Florent Marcellesi uzstājās pirms balsošanas.


9.4. ES un Marokas ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Marokas Karalisti, tā īstenošanas protokolu un minētajam nolīgumam pievienoto vēstuļu apmaiņu [2018/0349(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0027/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0065).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.5. Nolīgums attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā *** (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu attiecībā uz neregulētas zvejniecības novēršanu atklātās jūras teritorijās Ziemeļu Ledus okeāna centrālajā daļā [2018/0239(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Norica Nicolai (A8-0016/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0066).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.6. Protokols ES un Meksikas ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam (Horvātijas pievienošanās) *** (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu Trešo papildprotokolu Ekonomikas partnerattiecību, politikas koordinācijas un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Meksikas Savienotajām Valstīm, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai [2017/0319(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referente: Inma Rodríguez-Piñero (A8-0066/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2019)0067).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


9.7. ES krāpšanas apkarošanas programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido ES Krāpšanas apkarošanas programmu [2018/0211(COD)] - Budžeta kontroles komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0068).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.8. Daudzgadu plāns zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru izveido daudzgadu plānu zivju krājumiem rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos un zvejniecībām, kas šos krājumus izmanto, un groza Regulu (ES) 2016/1139, ar ko izveido daudzgadu plānu attiecībā uz Baltijas jūru, un atceļ Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Alain Cadec (A8-0310/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0069).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.9. Savienības civilās aizsardzības mehānisms ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu [2017/0309(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS un KOPĪGS PAZIŅOJUMS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0070).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.10. Ūdens atkalizmantošanas minimālās prasības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ūdens atkalizmantošanas minimālajām prasībām [2018/0169(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Simona Bonafè (A8-0044/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0071).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.11. Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana un tirgus uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza un labo Regulu (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību [2018/0142(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Nicola Danti (A8-0318/2018).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts)

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2019)0072).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.


9.12. Vienotā tirgus, uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Vienotā tirgus, uzņēmumu, tostarp mazo un vidējo uzņēmumu, konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu un atceļ Regulu (ES) Nr. 99/2013, Regulu (ES) Nr. 1287/2013, Regulu (ES) Nr. 254/2014, Regulu (ES) Nr. 258/2014, Regulu (ES) Nr. 652/2014 un Regulu (ES) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Nicola Danti (A8-0052/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0073).

Līdz ar to pirmais lasījums Parlamentā ir pabeigts.

Uzstāšanās

Nicola Danti uzstājās pirms balsošanas.


9.13. PVN: galīgā sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK [2018/0164(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2019)0074).


9.14. Romu integrēšanas stratēģijas (balsošana)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Romu integrēšanas stratēģijas (2019/2509(RSP)).

Debates notika 2019. gada 30. janvārī (30.1.2019. protokola 27. punkts).

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Lívia Járóka un Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster un Ana Gomes S&D grupas vārdā, Branislav Škripek ECR grupas vārdā, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl un Fredrick Federley ALDE grupas vārdā, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva un Kostas Chrysogonos GUE/NGL grupas vārdā, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā - par vajadzību stiprināt ES stratēģisko programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām pēc 2020. gada un cīņas pret antičigānismu pastiprināšanu (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0075).

Uzstāšanās

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt, ierosinot mutisku grozījumu 3. punktam. Šo grozījumu pieņēma.


9.15. Līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošana (balsošana)

Ziņojums par līguma noteikumu par ES pilsonību īstenošanu [2018/2111(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0076).


9.16. Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošanu [2018/2112(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0077).

Uzstāšanās

Alain Lamassoure uzstājās pēc balsošanas, lai norādītu, ka šī ziņojuma pieņemšana iezīmē viņa divdesmit septiņus gadus ilgo darbu Parlamentā (sēdes vadītāja pievienojās klātesošo spontānajiem apsveikumiem, kas bija veltīti runātājam).


9.17. Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošana (balsošana)

Ziņojums par Līguma noteikumu par Parlamenta politiskās kontroles pilnvarām attiecībā uz Komisiju īstenošanu [2018/2113(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Mercedes Bresso (A8-0033/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0078).


9.18. Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību hartas īstenošanu ES iestāžu sistēmā [2017/2089(INI)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referente: Barbara Spinelli (A8-0051/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 18. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0079).


9.19. Noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti) (balsošana)

Ziņojums par projektu Eiropas Parlamenta regulai, ar kuru nosaka noteikumus un vispārējos nosacījumus, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi (Eiropas Ombuda statūti), un atceļ Lēmumu 94/262/EOTK, EK, Euratom [2018/2080(INL)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Paulo Rangel (A8-0050/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0080).


9.20. Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku (balsošana)

Ziņojums par visaptverošu Eiropas rūpniecības politiku attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku [2018/2088(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Ashley Fox (A8-0019/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0081).


9.21. Pesticīdu ilgtspējīga lietošana (balsošana)

Ziņojums par Direktīvas 2009/128/EK par pesticīdu ilgtspējīgu lietošanu īstenošanu [2017/2284(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Jytte Guteland (A8-0045/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 21. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0082).


9.22. Pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošana (balsošana)

Ziņojums par pārrobežu veselības aprūpes direktīvas īstenošanu [2018/2108(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Ivo Belet (A8-0046/2019).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 22. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2019)0083).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē deputātiem paredzētajās lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

João Ferreira ieteikums - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan un Seán Kelly

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ziņojums - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins un Jiří Pospíšil

Alain Cadec ziņojums - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera un Seán Kelly

Elisabetta Gardini ziņojums - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias un José Inácio Faria

Simona Bonafè ziņojums - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias un Momchil Nekov

Romu integrēšanas stratēģijas - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz un Stanislav Polčák

Maite Pagazaurtundúa ziņojums - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld un Francis Zammit Dimech

Alain Lamassoure ziņojums - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Barbara Spinelli ziņojums - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová un Andrejs Mamikins

Paulo Rangel ziņojums - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Ashley Fox ziņojums - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly un Dobromir Sośnierz

Jytte Guteland ziņojums - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov un Stanislav Polčák

Ivo Belet ziņojums - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner un Momchil Nekov


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta).

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.35.)


SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.


13. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


14. Komiteju sastāvs

Sēdes vadītāja ir saņēmusi S&D grupas pieprasījumu iecelt amatā minēto deputāti:

IMCO komiteja: Lucy Anderson.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


15. Stāvoklis Sīrijā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Sīrijā (2019/2535(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Marie-Christine Arnautu ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi un Eugen Freund, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou un Jean-Luc Schaffhauser.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


16. 2018. gada ziņojums par Bosniju un Hercegovinu (debates)

Ziņojums par Komisijas 2018. gada ziņojumu par Bosniju un Hercegovinu [2018/2148(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018).

Cristian Dan Preda iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: David Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās George Ciamba (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Dubravka Šuica PPE grupas vārdā, Knut Fleckenstein S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir un Josef Weidenholzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias un Ivana Maletić.

Uzstājās Johannes Hahn, George Ciamba un Cristian Dan Preda.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.2.2019. protokola 8.13. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


17. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 17.06.


18. Debates ar Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētāju Giuseppe Conte par Eiropas nākotni (debates)

Debates ar Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētāju Giuseppe Conte par Eiropas nākotni (2019/2533(RSP)).

Sēdes vadītājs sniedza īsu paziņojumu, lai ievadītu debates.

Uzstājās Giuseppe Conte (Itālijas Republikas Ministru padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētājas vietnieks).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Eleonora Forenza GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Mara Bizzotto ENF grupas vārdā un Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Giuseppe Conte.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt un Igor Šoltes.

Uzstājās Giuseppe Conte.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks


19. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Sēdes vadītājs atgādināja, ka pirmdienas, 2019. gada 11. februāra, plenārsēdē tika paziņots par INTA un ECON komitejas ieteikumiem neiebilst pret deleģētajiem aktiem (11.2.2019. protokola 5. punkts).

Reglamenta 105. panta 6. punktā paredzētajā 24 stundu termiņā neviens iebildums pret šiem ieteikumiem netika izteikts.

Līdz ar to šos ieteikumus uzskata par pieņemtiem, un tos publicēs trešdienas, 2019. gada 13. februāra, sēdē pieņemto tekstu apkopojumā.


20. ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums *** - ES un Singapūras brīvās tirdzniecības nolīgums (rezolūcija) - ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums *** - ES un Singapūras ieguldījumu aizsardzības nolīgums (rezolūcija) - ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums *** - ES un Singapūras partnerības un sadarbības nolīgums (rezolūcija) (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0053/2019).

Ziņojums ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Singapūras Republiku [2018/0093M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0048/2019).

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0054/2019).

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Ieguldījumu aizsardzības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [2018/0095M(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: David Martin (A8-0049/2019).

Ieteikums par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019).

Ziņojums ar priekšlikumu nenormatīvai rezolūcijai par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Singapūras Republiku, no otras puses [2018/0403M(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019).

David Martin un Antonio López-Istúriz White iepazīstināja ar ieteikumiem un ziņojumiem.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Seán Kelly PPE grupas vārdā, Alessia Maria Mosca S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Anne-Marie Mineur GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Tiziana Beghin EFDD grupas vārdā, France Jamet ENF grupas vārdā, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa un Francisco Assis.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Cristian-Silviu Buşoi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Cecilia Malmström un David Martin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.2.2019. protokola 8.6. punkts, 13.2.2019. protokola 8.7. punkts, 13.2.2019. protokola 8.8. punkts, 13.2.2019. protokola 8.9. punkts, 13.2.2019. protokola 8.10. punkts un 13.2.2019. protokola 8.11. punkts.


21. Pretreakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000135/2018) un kuru uzdeva João Pimenta Lopes FEMM komitejas vārdā Komisijai: Negatīva reakcija pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (B8-0005/2019).

João Pimenta Lopes izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Angelika Mlinar ALDE grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Dobromir Sośnierz, pie grupām nepiederošs deputāts, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica un Marijana Petir.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek un Eleonora Forenza.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   João Pimenta Lopes FEMM komitejas vārdā – par pretreakciju pret sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska un Arne Gericke ECR grupas vārdāpar lejupslīdi attiecībā uz sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.2.2019. protokola 16.9. punkts.


22. Problēmjautājumi un stratēģijas cīņā pret sievietēm raksturīgām vēža slimībām un blakusslimībām (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000134/2018) un kuru uzdeva Daniela Aiuto FEMM komitejas vārdā Komisijai: Politikas uzdevumi un stratēģijas sieviešu vēža paveidu un līdzīgu saslimšanu novēršanai (B8-0006/2019).

Daniela Aiuto izvērsa jautājumu.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Marijana Petir PPE grupas vārdā, Biljana Borzan S&D grupas vārdā, Jana Žitňanská ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová un Francis Zammit Dimech.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz un Dubravka Šuica

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Daniela Aiuto FEMM komitejas vārdā - par problēmjautājumiem un stratēģijām cīņā pret sievietēm raksturīgiem vēža veidiem un vēža blakusslimībām (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.2.2019. protokola 16.10. punkts.


23. Interseksuāļu tiesības (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000132/2018) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Padomei: Interseksuāļu tiesības (B8-0007/2019).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000133/2018) un kuru uzdeva Claude Moraes LIBE komitejas vārdā Komisijai: Interseksuāļu tiesības (B8-0008/2019).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000006/2019) un kuru uzdeva Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Tanja Fajon un Daniele Viotti S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, Roberta Metsola un Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā un Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā Komisijai: LGBTI turpmāko pasākumu saraksts (2019-2023) (B8-0014/2019).

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld un Terry Reintke izvērsa jautājumus.

George Ciamba (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās José Inácio Faria PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Helga Stevens ECR grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā un Juan Fernando López Aguilar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Eleonora Forenza un Dobromir Sośnierz.

Uzstājās Věra Jourová un George Ciamba.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.2.2019. protokola 10.14. punkts un 14.2.2019. protokola 10.15. punkts.


24. Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000122/2018) un kuru uzdeva Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Komisijai: Marihuānas lietošana medicīniskos nolūkos (B8-0001/2019).

Dubravka Šuica izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Guillaume Balas S&D grupas vārdā, Urszula Krupa ECR grupas vārdā un Luke Ming Flanagan GUE/NGL grupas vārdā.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā - par marihuānas lietošanu medicīniskos nolūkos (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.2.2019. protokola 16.11. punkts.


25. Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma modificēšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000012/2019) un kuru uzdeva Miroslav Mikolášik un Peter Liese PPE grupas vārdā Padomei: Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma pārveidošana (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000013/2019) un kuru uzdeva Miroslav Mikolášik un Peter Liese PPE grupas vārdā Komisijai: Cilvēka dzimumšūnas līnijas genoma pārveidošana (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019).

Miroslav Mikolášik izvērsa jautājumus.

George Ciamba (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Guillaume Balas S&D grupas vārdā, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir un Luigi Morgano.

Uzstājās Věra Jourová un George Ciamba.

Debates tika slēgtas.


26. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 634.303/OJME).


27. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 0.01.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Attaisnoti nepiedalās:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 12. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika