Zoznam 
Zápisnica
PDF 311kWORD 86k
Utorok, 12. februára 2019 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)
 3.Predloženie dokumentov
 4.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (rozprava)
 5.Trvalo udržateľné používanie pesticídov (rozprava)
 6.Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
 7.Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Hlasovanie
  9.1.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) *** (hlasovanie)
  9.2.Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (hlasovanie)
  9.3.Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu navrhovanej dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom so zmluvami (hlasovanie)
  9.4.Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom *** (hlasovanie)
  9.5.Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu *** (hlasovanie)
  9.6.Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)
  9.7.Program EÚ pre boj proti podvodom ***I (hlasovanie)
  9.8.Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)
  9.9.Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)
  9.10.Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***I (hlasovanie)
  9.11.Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami ***I (hlasovanie)
  9.12.Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku ***I (hlasovanie)
  9.13.DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi * (hlasovanie)
  9.14.Stratégie integrácie Rómov (hlasovanie)
  9.15.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (hlasovanie)
  9.16.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (hlasovanie)
  9.17.Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (hlasovanie)
  9.18.Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (hlasovanie)
  9.19.Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (hlasovanie)
  9.20.Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (hlasovanie)
  9.21.Trvalo udržateľné používanie pesticídov (hlasovanie)
  9.22.Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 14.Zloženie výborov
 15.Situácia v Sýrii (rozprava)
 16.Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (rozprava)
 17.Pokračovanie rokovania
 18.Diskusia s predsedom vlády Talianskej republiky Giuseppem Contem o budúcnosti Európy (rozprava)
 19.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 20.Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (rozprava)
 21.Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (rozprava)
 22.Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (rozprava)
 23.Práva intersexuálnych osôb (rozprava)
 24.Používanie konope na liečebné účely (rozprava)
 25.Modifikácia ľudského zárodočného genómu (rozprava)
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.02 h.


2. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutie príslušného výboru začať medziinštitucionálne rokovania na základe nasledujúcej správy (v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku):

—   výbor LIBE: návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži a zrušení jednotnej akcie Rady 98/700/JHA, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Spravodajkyňa: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

V súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku môžu poslanci alebo jedna politická skupina či viac politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, do zajtra 24.00 h písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí tejto lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.


3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch železničnej bezpečnosti a prepojenosti vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Únie (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

2) parlamentných výborov

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - výbor IMCO - Spravodajca: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o činnosti Únie po jej pristúpení k Ženevskému aktu Lisabonskej dohody o označeniach pôvodu a zemepisných označeniach (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky v prípade kabín, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Spravodlivosť (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - výbor JURI - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Heidi Hautala - Spravodajca: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [2017/0309(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

Prvá rozprava sa uskutočnila 30. mája 2018 (bod 22 zápisnice zo dňa 30.5.2018).
Otázka bola 31. mája 2018 vrátená späť gestorskému výboru v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku (bod 7.6 zápisnice zo dňa 31.5.2018).

Elisabetta Gardini uviedla správu.

V rozprave vystúpila Željana Zovko (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: José Manuel Fernandes (spravodajca výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Francesc Gambús v mene skupiny PPE, Nikos Androulakis v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Dimitrios Papadimoulis v mene skupiny GUE/NGL, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho a João Ferreira.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė a Nicola Caputo.

Vystúpili: Christos Stylianides a Elisabetta Gardini.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 12.2.2019.


5. Trvalo udržateľné používanie pesticídov (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov [2017/2284(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (zastupujúci spravodajca) uviedla správu.

V rozprave vystúpila Sofia Ribeiro (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Karl-Heinz Florenz v mene skupiny PPE, Pavel Poc v mene skupiny S&D, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Mireille D'Ornano v mene skupiny EFDD, Giancarlo Scottà v mene skupiny ENF, Norbert Lins, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso a Herbert Dorfmann.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană a Franc Bogovič.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Miriam Dalli.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.21 zápisnice zo dňa 12.2.2019.


6. Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)

Správa o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [2018/2108(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet uviedol správu.

V rozprave vystúpila Maria Grapini (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian-Silviu Buşoi v mene skupiny PPE, Tiemo Wölken v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Jasenko Selimovic v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke a Peter Liese.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont a Seán Kelly.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Ivo Belet.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.22 zápisnice zo dňa 12.2.2019.


7. Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody [2018/0169(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè uviedla správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marijana Petir (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Francesc Gambús v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Jan Huitema v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE, Sylvie Goddyn v mene skupiny EFDD a Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini a Angélique Delahaye.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Seán Kelly.

Vystúpili: Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, ktorá položila Karmenuovi Vellovi otázku, na ktorú aj odpovedal, a Simona Bonafè.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 12.2.2019.

(Rokovanie bolo pred hlasovaním prerušené o 12.17h.)


PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

8. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 12.32 h.


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) sa nachádzajú v prílohe k zápisnici „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe k zápisnici sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetovej stránke Parlamentu.


9.1. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) [2018/0267(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0030/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0063)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


9.2. Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Pobrežím Slonoviny a EÚ (2018 – 2024) (uznesenie) (hlasovanie)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa vykonáva Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Republikou Pobrežia Slonoviny (2018 – 2024) [2018/0267M(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A8-0034/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0064)


9.3. Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 108 ods. 6 o žiadosti o stanovisko Súdneho dvora k súladu navrhovanej dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom so zmluvami (hlasovanie)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 108 ods. 6 rokovacieho poriadku predložili Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz a Michael Cramer, o žiadosti Súdnemu dvoru o stanovisko týkajúce sa súladu pripravovanej Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, jej vykonávacieho protokolu a výmeny listov k dohode so zmluvami (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý

Vystúpenia:

Florent Marcellesi, pred hlasovaním.


9.4. Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ a Marokom *** (hlasovanie)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, vykonávacieho protokolu k nej a výmeny listov pripojenej k dohode [2018/0349(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0065)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.5. Dohoda o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu [2018/0239(NLE)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0066)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.6. Protokol k Dohode o hospodárskom partnerstve, politickej koordinácii a spolupráci medzi EÚ a Mexikom (pristúpenie Chorvátska) *** (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí tretieho dodatkového protokolu kDohode ohospodárskom partnerstve, politickej koordinácii aspolupráci medzi Európskym spoločenstvom ajeho členskými štátmi na jednej strane aSpojenými štátmi mexickými na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky do Európskej únie, vmene Európskej únie ajej členských štátov [2017/0319(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajkyňa: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (A8-0066/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2019)0067)

Parlament udelil súhlas s uzavretím protokolu.


9.7. Program EÚ pre boj proti podvodom ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program EÚ pre boj proti podvodom [2018/0211(COD)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0068)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.8. Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

PREDBEŽNÁ DOHODA a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0069)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.9. Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany [2017/0309(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

PREDBEŽNÁ DOHODA a SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Schválené (P8_TA(2019)0070)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.10. Minimálne požiadavky na opätovné využívanie vody ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody [2018/0169(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0071)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.11. Schvaľovanie poľnohospodárskych a lesných vozidiel a dohľad nad trhom s týmito vozidlami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami [2018/0142(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválená (P8_TA(2019)0072)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.


9.12. Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov a európsku štatistiku ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Program pre jednotný trh, konkurencieschopnosť podnikov vrátane malých a stredných podnikov a európsku štatistiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 99/2013, nariadenie (EÚ) č. 1287/2013, nariadenie (EÚ) č. 254/2014, nariadenie (EÚ) č. 258/2014, nariadenie (EÚ) č. 652/2014 a nariadenie (EÚ) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0073)

Prvé čítanie v Parlamente je týmto ukončené.

Vystúpenia:

Nicola Danti, pred hlasovaním.


9.13. DPH: konečný systém pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi * (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie podrobných technických opatrení na fungovanie konečného systému DPH pre zdaňovanie obchodu medzi členskými štátmi [2018/0164(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2019)0074)


9.14. Stratégie integrácie Rómov (hlasovanie)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Stratégie integrácie Rómov (2019/2509(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 30. januára 2019 (bod 27 zápisnice zo dňa 30.1.2019).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Lívia Járóka a Roberta Metsola, v mene skupiny PPE, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster a Ana Gomes, v mene skupiny S&D, Branislav Škripek, v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl a Fredrick Federley, v mene skupiny ALDE, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva a Kostas Chrysogonos, v mene skupiny GUE/NGL, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana a Sven Giegold, v mene skupiny Verts/ALE, o potrebe posilneného strategického rámca EÚ pre národné stratégie začleňovania Rómov po roku 2020 a zintenzívnení boja proti protirómskemu zmýšľaniu (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0075)

Vystúpenia:

Anna Maria Corazza Bildt, ktorá predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 3. Tento pozmeňujúci návrh bol akceptovaný.


9.15. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ (hlasovanie)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa občianstva EÚ [2018/2111(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0076)


9.16. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce (hlasovanie)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa posilnenej spolupráce [2018/2112(INI)] - Výbor pre ústavné veci. : Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0077)

Vystúpenia

Alain Lamassoure, po hlasovaní, ktorý uviedol, že prijatie tejto správy prichádza v čase, keď si pripomína 27 rokov svojej činnosti v Parlamente (predsedajúca sa pripojila k spontánnym prejavom úcty, ktorú rečníkovi vzdali prítomní v sále).


9.17. Vykonávanie ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou (hlasovanie)

Správa o vykonávaní ustanovení zmluvy týkajúcich sa právomoci Parlamentu vykonávať politickú kontrolu nad Komisiou [2018/2113(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0078)


9.18. Vykonávanie Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ (hlasovanie)

Správa o vykonávaní Charty základných práv Európskej únie v inštitucionálnom rámci EÚ [2017/2089(INI)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajkyňa: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0079)


9.19. Nariadenia a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom [2018/2080(INL)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0080)


9.20. Komplexná európska priemyselná politika v oblasti umelej inteligencie a robotiky (hlasovanie)

Správa o komplexnej európskej priemyselnej politike v oblasti umelej inteligencie a robotiky [2018/2088(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0081)


9.21. Trvalo udržateľné používanie pesticídov (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice 2009/128/ES o trvalo udržateľnom používaní pesticídov [2017/2284(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0082)


9.22. Vykonávanie smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (hlasovanie)

Správa o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti [2018/2108(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2019)0083)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podané v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie: João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins a Jiří Pospíšil

Správa: Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera a Seán Kelly

Správa: Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias a José Inácio Faria

Správa: Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias a Momchil Nekov

Stratégie integrácie Rómov - B8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz a Stanislav Polčák

Správa: Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld a Francis Zammit Dimech

Správa: Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Správa: Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová a Andrejs Mamikins

Správa: Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Správa: Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly a Dobromir Sośnierz

Správa: Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov a Stanislav Polčák

Správa: Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner a Momchil Nekov.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien).

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Rokovanie bolo prerušené o 14.35 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

12. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 15.00 h.


13. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


14. Zloženie výborov

Predsedajúca prijala od skupiny S&D túto žiadosť o vymenovanie:

výbor IMCO: Lucy Anderson

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.


15. Situácia v Sýrii (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Sýrii (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Marie-Christine Arnautu v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi a Eugen Freund, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou a Jean-Luc Schaffhauser.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


16. Správa o Bosne a Hercegovine za rok 2018 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Bosne a Hercegovine za rok 2018 [2018/2148(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: David Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili: George Ciamba (úradujúci predseda Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dubravka Šuica v mene skupiny PPE, Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir a Josef Weidenholzer.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias a Ivana Maletić.

Vystúpili: Johannes Hahn, George Ciamba a Cristian Dan Preda.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.13 zápisnice zo dňa 13.2.2019.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


17. Pokračovanie rokovania

Rokovanie pokračovalo o 17.06 h.


18. Diskusia s predsedom vlády Talianskej republiky Giuseppem Contem o budúcnosti Európy (rozprava)

Diskusia s predsedom vlády Talianskej republiky Giuseppem Contem o budúcnosti Európy (2019/2533(RSP))

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením, aby uviedol rozpravu.

V rozprave vystúpil Giuseppe Conte (predseda vlády Talianskej republiky).

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF a Steven Woolfe – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Giuseppe Conte.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt a Igor Šoltes.

V rozprave vystúpil Giuseppe Conte.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda


19. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Predseda pripomenul, že odporúčania výborov INTA a ECON nevzniesť námietku voči delegovaným aktom boli oznámené v pléne v pondelok 11. februára 2019 (bod 5 zápisnice zo dňa 11.2.2019).

Voči týmto odporúčaniam nebola v lehote 24 hodín stanovenej v článku 105 ods. 6 rokovacieho poriadku vznesená žiadna námietka.

Odporúčania sa teda považujú za schválené a budú zverejnené v prijatých textoch k rokovaniu zajtra v stredu 13. februára 2019.


20. Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o ochrane investícií medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom *** - Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Singapurom (uznesenie) (rozprava)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0053/2019)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Singapurskou republikou [2018/0093M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0048/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0054/2019)

Správa s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0095M(NLE)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: David Martin (A8-0049/2019)

Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Správa obsahujúca návrh nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej v mene Európskej únie [2018/0403M(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin a Antonio López-Istúriz White uviedli svoje odporúčania a správy.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Alessia Maria Mosca v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Anne-Marie Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene skupiny EFDD, France Jamet v mene skupiny ENF, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa a Francisco Assis.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Cristian-Silviu Buşoi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystúpili: Cecilia Malmström a David Martin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.6 zápisnice zo dňa 13.2.2019, bod 8.7 zápisnice zo dňa 13.2.2019, bod 8.8 zápisnice zo dňa 13.2.2019, bod 8.9 zápisnice zo dňa 13.2.2019, bod 8.10 zápisnice zo dňa 13.2.2019 a bod 8.11 zápisnice zo dňa 13.2.2019.


21. Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000135/2018), ktorú položil João Pimenta Lopes, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Súčasný negatívny postoj k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Sirpa Pietikäinen v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Dobromir Sośnierz – nezaradený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica a Marijana Petir.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek a Eleonora Forenza.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   João Pimenta Lopes, v mene výboru FEMM, o odmietavom postoji k právam žien a rodovej rovnosti zaznamenanom v EÚ (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska a Arne Gericke, v mene skupiny ECR, o súčasnom negatívnom postoji k právam žien a rodovej rovnosti v EÚ (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.9 zápisnice zo dňa 13.2.2019.


22. Politické výzvy a stratégie boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000134/2018), ktorú položila Daniela Aiuto, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Politické výzvy a stratégie boja proti rôznym druhom rakoviny žien a súvisiacim komorbidným ochoreniam (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto rozvinula otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Marijana Petir v mene skupiny PPE, Biljana Borzan v mene skupiny S&D, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová a Francis Zammit Dimech.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz a Dubravka Šuica

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Daniela Aiuto, v mene výboru FEMM, o politických výzvach a stratégiách boja proti rakovinovým ochoreniam žien a pridruženým ochoreniam (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.10 zápisnice zo dňa 13.2.2019.


23. Práva intersexuálnych osôb (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000132/2018), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Práva intersexuálnych osôb (B8-0007/2019)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000133/2018), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Práva intersexuálnych osôb (B8-0008/2019)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000006/2019), ktorú položili Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Tanja Fajon a Daniele Viotti, v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld, v mene skupiny ALDE, Roberta Metsola a Sirpa Pietikäinen, v mene skupiny PPE a Terry Reintke, v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Budúcnosť zoznamu opatrení zameraných na LGBTI osoby (2019 - 2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld a Terry Reintke rozvinuli otázky.

George Ciamba (úradujúci predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Helga Stevens v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eleonora Forenza a Dobromir Sośnierz.

V rozprave vystúpili Věra Jourová a George Ciamba.

Návrhy uznesenia, ktoré sa majú predložiť podľa článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, budú oznámené neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.14 zápisnice zo dňa 14.2.2019 a bod 10.15 zápisnice zo dňa 14.2.2019.


24. Používanie konope na liečebné účely (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000122/2018), ktorú položili Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Použitie konopy na liečebné účely (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Guillaume Balas v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR a Luke Ming Flanagan v mene skupiny GUE/NGL.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, o používaní konopí na liečebné účely (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 16.11 zápisnice zo dňa 13.2.2019.


25. Modifikácia ľudského zárodočného genómu (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000012/2019), ktorú položili Miroslav Mikolášik a Peter Liese v mene skupiny PPE, pre Radu: Modifikácia genómu ľudskej zárodočnej línie (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000013/2019), ktorú položili Miroslav Mikolášik a Peter Liese v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Modifikácia genómu ľudskej zárodočnej línie (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik rozvinul otázky.

George Ciamba (úradujúci predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Guillaume Balas v mene skupiny S&D, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir a Luigi Morgano.

Vystúpili: Věra Jourová a George Ciamba.

Rozprava sa skončila.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 634.303/OJME).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 00.01 h.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Ospravedlnení:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Posledná úprava: 12. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia