Index 
Protokoll
PDF 307kWORD 84k
Tisdagen den 12 februari 2019 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 3.Inkomna dokument
 4.En civilskyddsmekanism för unionen ***I (debatt)
 5.Hållbar användning av bekämpningsmedel (debatt)
 6.Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (debatt)
 7.Minimikrav för återanvändning av vatten (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Omröstning
  
9.1.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) *** (omröstning)
  
9.2.Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (omröstning)
  
9.3.Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det föreslagna partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko är förenligt med fördragen (omröstning)
  
9.4.Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko *** (omröstning)
  
9.5.Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet *** (omröstning)
  
9.6.Protokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)
  
9.7.EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I (omröstning)
  
9.8.Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)
  
9.9.En civilskyddsmekanism för unionen ***I (omröstning)
  
9.10.Minimikrav för återanvändning av vatten ***I (omröstning)
  
9.11.Godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon ***I (omröstning)
  
9.12.Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik ***I (omröstning)
  
9.13.Mervärdesskatt: Det slutgiltiga systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna * (omröstning)
  
9.14.Strategier för integration av romer (omröstning)
  
9.15.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (omröstning)
  
9.16.Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete (omröstning)
  
9.17.Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen (omröstning)
  
9.18.Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (omröstning)
  
9.19.Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (omröstning)
  
9.20.En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (omröstning)
  
9.21.Hållbar användning av bekämpningsmedel (omröstning)
  
9.22.Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Utskottens sammansättning
 15.Situationen i Syrien (debatt)
 16.Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (debatt)
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Debatt med Italiens premiärminister Giuseppe Conte om Europas framtid (debatt)
 19.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 20.Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore *** - Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore *** - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore *** - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (debatt)
 21.Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (debatt)
 22.Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (debatt)
 23.Intersexuella personers rättigheter (debatt)
 24.Användning av cannabis för medicinska ändamål (debatt)
 25.Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.02.


2. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav det ansvariga utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingarpå grundval av följande betänkande (i enlighet med artikel 69c.1 i arbetsordningen):

—   LIBE-utskottet: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den europeisk gräns- och kustbevakningen och om upphävande av rådets gemensamma åtgärd nr 98/700/RIF, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1052/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 – C8-0406/2018 – 2018/0330(COD)). Föredragande: Roberta Metsola (A8-0076/2019).

Ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet fick, i enlighet med artikel 69c.2 i arbetsordningen, före midnatt på onsdagen skrifligen begära omröstning om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar.

Förhandlingarna kan inledas när som helst efter det att denna tidsfrist har löpt ut om det inte har inkommit någon begäran om omröstning i kammaren om beslutet att inleda förhandlingar.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa aspekter av järnvägssäkerhet och järnvägsförbindelser med anledning av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen (COM(2019)0088 - C8-0046/2019 - 2019/0040(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU vad gäller bättre tillsyn och modernisering av EU:s konsumentskyddsregler (COM(2018)0185 - C8-0143/2018 - 2018/0090(COD)) - utskottet IMCO - Föredragande: Daniel Dalton (A8-0029/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (COM(2018)0365 - C8-0383/2018 - 2018/0189(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Virginie Rozière (A8-0036/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning) (COM(2018)0303 - C8-0184/2018 - 2018/0153(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Cécile Kashetu Kyenge (A8-0040/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd när fordonets förarhytt ger bättre aerodynamiska prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda (COM(2018)0275 - C8-0195/2018 - 2018/0130(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Karima Delli (A8-0042/2019)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för rättsliga frågor (COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - utskottet JURI - utskottet LIBE - Föredragande: Heidi Hautala - Föredragande: Josef Weidenholzer (A8-0068/2019)


4. En civilskyddsmekanism för unionen ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [2017/0309(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

En första debatt hade ägt rum den 30 maj 2018 (punkt 22 i protokollet av den 30.5.2018).
Ärendet hade den 31 maj 2018 återförvisats till dett ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen (punkt 7.6 i protokollet av den 31.5.2018).

Elisabetta Gardini redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Željana Zovko (föredragande av yttrande från utskottet DEVE).

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Francesc Gambús för PPE-gruppen, Nikos Androulakis för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Lukas Mandl, Carlos Zorrinho och João Ferreira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Soledad Cabezón Ruiz, Notis Marias, Karin Kadenbach, Bronis Ropė och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides och Elisabetta Gardini.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 12.2.2019.


5. Hållbar användning av bekämpningsmedel (debatt)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel [2017/2284(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

Miriam Dalli (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Sofia Ribeiro (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Pavel Poc för S&D-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Giancarlo Scottà för ENF-gruppen, Norbert Lins, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Eric Andrieu, Ulrike Müller, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, John Stuart Agnew, Angélique Delahaye, Karin Kadenbach, Molly Scott Cato, Pilar Ayuso och Herbert Dorfmann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Hilde Vautmans, João Ferreira, Georgios Epitideios, José Inácio Faria, Maria Grapini, Michaela Šojdrová, Maria Gabriela Zoană och Franc Bogovič.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Miriam Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.21 i protokollet av den 12.2.2019.


6. Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (debatt)

Betänkande om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård [2018/2108(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ivo Belet (A8-0046/2019)

Ivo Belet redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Grapini (föredragande av yttrande från utskottet IMCO).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian-Silviu Buşoi för PPE-gruppen, Tiemo Wölken för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, Jasenko Selimovic för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Tilly Metz för Verts/ALE-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Alojz Peterle, Miriam Dalli, Notis Marias, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke och Peter Liese.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Krzysztof Hetman, Hilde Vautmans, Georgios Epitideios, Pascal Arimont och Seán Kelly.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Ivo Belet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.22 i protokollet av den 12.2.2019.


7. Minimikrav för återanvändning av vatten (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten [2018/0169(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

Simona Bonafè redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Karmenu Vella (ledamot av kommissionen).

Talare: Marijana Petir (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Francesc Gambús för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, Sylvie Goddyn för EFDD-gruppen, och Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Peter Liese, Daciana Octavia Sârbu, Eleonora Evi, Danilo Oscar Lancini och Angélique Delahaye.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Seán Kelly.

Talare: Karmenu Vella, Inés Ayala Sender, som ställde en fråga till Karmenu Vella, vilken Vella besvarade, och Simona Bonafè.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 12.2.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.17 i avvaktan på omröstningen.)


ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

8. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 12.32.


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form, på parlamentets webbplats.


9.1. Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) [2018/0267(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0030/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0063)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.2. Partnerskapsavtalet om fiske mellan Elfenbenskusten och EU (2018–2024) (resolution) (omröstning)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av protokollet om genomförande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Elfenbenskusten (2018–2024) [2018/0267M(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A8-0034/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0064)


9.3. Förslag till resolution i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det föreslagna partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan EU och Marocko är förenligt med fördragen (omröstning)

Resolutionsförslag som ingivits i enlighet med artikel 108.6 i arbetsordningen av Linnéa Engström, Paloma López Bermejo, Marco Affronte, Yannick Jadot, Ian Hudghton, Ana Miranda, José Bové, Klaus Buchner, Maria Heubuch, Jakop Dalunde, Julia Reda, Ska Keller, Bodil Valero, Malin Björk, Soraya Post, Margrete Auken, Romeo Franz, Nils Torvalds, Renata Briano, Isabelle Thomas, Edouard Martin, Jean Lambert, Keith Taylor, Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Izaskun Bilbao Barandica, Eva Joly, Jill Evans, Michèle Rivasi, Bas Eickhout, Miroslavs Mitrofanovs, Tilly Metz, Helga Trüpel, Florent Marcellesi, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bart Staes, Indrek Tarand, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Heidi Hautala, Philippe Lamberts, Karima Delli, Alyn Smith, Igor Šoltes, Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé, Martin Häusling, Sven Giegold, Monika Vana, Terry Reintke, Michel Reimon, Ángela Vallina, Dennis de Jong, Anne-Marie Mineur, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Martina Anderson, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Martin Schirdewan, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Martina Michels, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Kostadinka Kuneva, Eleonora Forenza, Norbert Neuser, Tiemo Wölken, Birgit Sippel, Bernd Lange, Dietmar Köster, Babette Winter, Evelyne Gebhardt, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Constanze Krehl, Jens Geier, Joachim Schuster, Jude Kirton-Darling, Marita Ulvskog, Sergio Gaetano Cofferati, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Aleksander Gabelic, Jytte Guteland, Guillaume Balas, Karoline Graswander-Hainz, Karin Kadenbach, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Thomas Waitz och Michael Cramer, med en begäran om ett yttrande från domstolen över huruvida det föreslagna partnerskapsavtalet om hållbart fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet är förenliga med fördragen (2019/2565(RSP)) (B8-0100/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades

Inlägg:

Florent Marcellesi, före omröstningen.


9.4. Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Marocko *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Konungariket Marocko, dess genomförandeprotokoll och den skriftväxling som åtföljer det avtalet [2018/0349(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0027/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0065)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.5. Avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet om att förebygga oreglerat fiske på det fria havet i centrala Norra ishavet [2018/0239(NLE)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Norica Nicolai (A8-0016/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0066)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.6. Protokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan EU och Mexiko (Kroatiens anslutning) *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett tredje tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [2017/0319(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Inma Rodríguez-Piñero (A8-0066/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2019)0067)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


9.7. EU-programmet för bedrägeribekämpning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning [2018/0211(COD)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0064/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0068)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.8. Flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för fiskbestånd i västliga vatten och angränsande vatten och det fiske som nyttjar dessa bestånd, om ändring av förordning (EU) 2016/1139 om upprättande av en flerårig plan för Östersjön, och om upphävande av förordningarna (EG) nr 811/2004, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007 och (EG) nr 1300/2008 [2018/0074(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Alain Cadec (A8-0310/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0069)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.9. En civilskyddsmekanism för unionen ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen [2017/0309(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Elisabetta Gardini (A8-0180/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och GEMENSAMT UTTALANDE

Godkändes (P8_TA(2019)0070)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.10. Minimikrav för återanvändning av vatten ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten [2018/0169(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Simona Bonafè (A8-0044/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0071)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.11. Godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 167/2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon [2018/0142(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0318/2018)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2019)0072)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.


9.12. Programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag och europeisk statistik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet för den inre marknaden, konkurrenskraft för företag, inklusive små och medelstora företag, och europeisk statistik samt om upphävande av förordningarna (EU) nr 99/2013, (EU) nr 1287/2013, (EU) nr 254/2014, (EU) nr 258/2014, (EU) nr 652/2014 och (EU) 2017/826 [2018/0231(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0052/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades.

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0073)

Parlamentets första behandling avslutades därmed.

Inlägg:

Nicola Danti, före omröstningen.


9.13. Mervärdesskatt: Det slutgiltiga systemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av de detaljerade tekniska bestämmelserna för driften av det slutgiltiga mervärdesskattesystemet för beskattning av handeln mellan medlemsstaterna [2018/0164(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Fulvio Martusciello (A8-0028/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG och ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2019)0074)


9.14. Strategier för integration av romer (omröstning)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Strategier för integration av romer (2019/2509(RSP))

Debatten hade ägt rum den 30 januari 2019 (punkt 27 i protokollet av den 30.1.2019).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Lívia Járóka och Roberta Metsola, för PPE-gruppen, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Dietmar Köster och Ana Gomes, för S&D-gruppen, Branislav Škripek, för ECR-gruppen, Cecilia Wikström, Ivo Vajgl och Fredrick Federley, för ALDE-gruppen, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Ángela Vallina, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva och Kostas Chrysogonos, för GUE/NGL-gruppen, Romeo Franz, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Bart Staes, Jordi Solé, Ernest Urtasun, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Monika Vana och Sven Giegold, för Verts/ALE-gruppen, om behovet av en förstärkt strategisk EU-ram för nationella strategier för integrering av romer efter 2020 och kraftfullare åtgärder mot antiziganism (2019/2509(RSP)) (B8-0098/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0075)

Inlägg:

Anna Maria Corazza Bildt, som lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 3. Detta ändringsförslag beaktades.


9.15. Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet (omröstning)

Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende EU-medborgarskapet [2018/2111(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Maite Pagazaurtundúa (A8-0041/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0076)


9.16. Genomförandet av bestämmelserna i fördraget avseende fördjupat samarbete (omröstning)

Betänkande om genomförandet av bestämmelserna i fördragen avseende fördjupade samarbete [2018/2112(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0038/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0077)

Inlägg

Alain Lamassoure, efter omröstningen, för att påpeka att antagandet av detta betänkande markerade slutet på hans 27 år långa gärning i parlamentet. (Talmannen sällade sig till kammarens spontana hyllning av honom.)


9.17. Genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen (omröstning)

Betänkande om genomförandet av fördragets bestämmelser avseende parlamentets befogenheter att utöva politisk kontroll över kommissionen [2018/2113(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Mercedes Bresso (A8-0033/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0078)


9.18. Genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i EU:s institutionella ram [2017/2089(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Barbara Spinelli (A8-0051/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0079)


9.19. Föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) (omröstning)

Betänkande om ett utkast till Europaparlamentets förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom [2018/2080(INL)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Paulo Rangel (A8-0050/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0080)


9.20. En övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik (omröstning)

Betänkande om en övergripande europeisk industripolitik för artificiell intelligens och robotteknik [2018/2088(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Ashley Fox (A8-0019/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0081)


9.21. Hållbar användning av bekämpningsmedel (omröstning)

Betänkande om genomförandet av direktiv 2009/128/EG om en hållbar användning av bekämpningsmedel [2017/2284(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Jytte Guteland (A8-0045/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0082)


9.22. Genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (omröstning)

Betänkande om genomförandet av direktivet om gränsöverskridande hälso- och sjukvård [2018/2108(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Ivo Belet (A8-0046/2019)

(enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2019)0083)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Rekommendation João Ferreira - A8-0030/2019
Clara Aguilera, Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra - A8-0064/2019
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias, Andrejs Mamikins och Jiří Pospíšil

Betänkande Alain Cadec - A8-0310/2018
Rupert Matthews, Clara Aguilera och Seán Kelly

Betänkande Elisabetta Gardini - A8-0180/2018
Stefano Maullu, Notis Marias och José Inácio Faria

Betänkande Simona Bonafè - A8-0044/2019
Igor Šoltes, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias och Momchil Nekov

Strategier för integration av romerB8-0098/2019
Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Dobromir Sośnierz och Stanislav Polčák

Betänkande Maite Pagazaurtundúa - A8-0041/2019
Adam Szejnfeld och Francis Zammit Dimech

Betänkande Alain Lamassoure - A8-0038/2019
Andrejs Mamikins

Betänkande Barbara Spinelli - A8-0051/2019
Michaela Šojdrová och Andrejs Mamikins

Betänkande Paulo Rangel - A8-0050/2019
Adam Szejnfeld

Betänkande Ashley Fox - A8-0019/2019
Alex Mayer, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Adam Szejnfeld, Seán Kelly och Dobromir Sośnierz

Betänkande Jytte Guteland - A8-0045/2019
Xabier Benito Ziluaga, Rupert Matthews, Michaela Šojdrová, Igor Šoltes, Momchil Nekov och Stanislav Polčák

Betänkande Ivo Belet - A8-0046/2019
Urszula Krupa, Jeroen Lenaers, Pirkko Ruohonen-Lerner och Momchil Nekov.


11. Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop).

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 14.35.)


ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.


13. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


14. Utskottens sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från S&D-gruppen om följande utnämning:

IMCO-utskottet: Lucy Anderson

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framfördes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.


15. Situationen i Syrien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien (2019/2535(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Michel Reimon för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, László Tőkés, Elena Valenciano, Bas Belder, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Barbara Lochbihler, Michał Marusik, Georgios Epitideios, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Francisco José Millán Mon, Enrique Guerrero Salom, Anders Primdahl Vistisen, Michaela Šojdrová, Brando Benifei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Neena Gill, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ana Gomes, György Hölvényi och Eugen Freund, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Julie Ward, Patricia Lalonde, Takis Hadjigeorgiou och Jean-Luc Schaffhauser.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2018 om Bosnien och Hercegovina [2018/2148(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

Cristian Dan Preda redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: David Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Dubravka Šuica för PPE-gruppen, Knut Fleckenstein för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Jean-Luc Schaffhauser, Željana Zovko, Tanja Fajon, Marijana Petir och Josef Weidenholzer.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ivan Jakovčić, Jiří Pospíšil, Sotirios Zarianopoulos, Jasenko Selimovic, Notis Marias och Ivana Maletić.

Talare: Johannes Hahn, George Ciamba och Cristian Dan Preda.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.13 i protokollet av den 13.2.2019.

(Sammanträdet avbröts en kort stund.)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


17. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 17.06.


18. Debatt med Italiens premiärminister Giuseppe Conte om Europas framtid (debatt)

Debatt med Italiens premiärminister Giuseppe Conte om Europas framtid (2019/2533(RSP))

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Talare: Giuseppe Conte (Italiens premiärminister).

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Eleonora Forenza för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, och Steven Woolfe, grupplös.

Talare: Giuseppe Conte.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Lara Comi, Sylvie Guillaume, Bernd Lucke, Ana Miranda, Mario Borghezio, Udo Voigt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Renaud Muselier, Patrizia Toia, Paulo Rangel, Barbara Spinelli, Massimiliano Salini, Daniele Viotti, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Herbert Dorfmann, Marc Tarabella, Salvatore Cicu, Mercedes Bresso, Anna Maria Corazza Bildt och Igor Šoltes.

Talare: Giuseppe Conte.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman


19. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Talmannen påminde om INTA- och ECON-utskottens rekommendationer att inte invända mot de delegerade akter som tillkännagivits i kammaren måndagen den 11 februari 2019 (punkt 5 i protokollet av den 11.2.2019).

Inga invändningar mot dessa rekommendationer hade gjorts inom den tidsfrist på 24 timmar som stadgas i artikel 105.6 i arbetsordningen.

Dessa rekommendationer var därför godkända och skulle offentliggöras i bilagan med antagna texter för nästa dag, onsdagen den 13 februari 2019.


20. Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore *** - Frihandelsavtalet mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore *** - Avtalet om investeringsskydd mellan EU och Singapore (resolution) - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore *** - Avtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Singapore (resolution) (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0053/2019)

Betänkande med ett förslag till en resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Singapore [2018/0093M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0048/2019)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0054/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [2018/0095M(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: David Martin (A8-0049/2019)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

Betänkande med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan [2018/0403M(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

David Martin och Antonio López-Istúriz White redogjorde för sina rekommendationer och betänkanden.

Talare: Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen)

Talare: Seán Kelly för PPE-gruppen, Alessia Maria Mosca för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Anne-Marie Mineur för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Tiziana Beghin för EFDD-gruppen, France Jamet för ENF-gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Karoline Graswander-Hainz, Jan Zahradil, Marietje Schaake, Emmanuel Maurel, Yannick Jadot, William (The Earl of) Dartmouth, Danilo Oscar Lancini, David McAllister, Joachim Schuster, Bill Etheridge, Jacques Colombier, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jude Kirton-Darling, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Christofer Fjellner, Neena Gill, Jarosław Wałęsa och Francisco Assis.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Alojz Peterle, Andrejs Mamikins, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Cristian-Silviu Buşoi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Cecilia Malmström och David Martin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.6 i protokollet av den 13.2.2019, punkt 8.7 i protokollet av den 13.2.2019, punkt 8.8 i protokollet av den 13.2.2019, punkt 8.9 i protokollet av den 13.2.2019, punkt 8.10 i protokollet av den 13.2.2019 och punkt 8.11 i protokollet av den 13.2.2019.


21. Bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000135/2018) från João Pimenta Lopes, för utskottet FEMM, till kommissionen: Backlash för kvinnors rättigheter och jämställdheten i EU (B8-0005/2019)

João Pimenta Lopes utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vilija Blinkevičiūtė, Ruža Tomašić, Ernest Urtasun, Barbara Matera, Anna Hedh, Jordi Solé, Dubravka Šuica och Marijana Petir.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Marek Jurek och Eleonora Forenza.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   João Pimenta Lopes, för utskottet FEMM, om bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (2018/2684(RSP)) (B8-0096/2019);

—   Jadwiga Wiśniewska och Arne Gericke, för ECR-gruppen, om bakslag för kvinnors rättigheter och jämställdhet i EU (2018/2684(RSP)) (B8-0099/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.9 i protokollet av den 13.2.2019.


22. Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000134/2018) från Daniela Aiuto, för utskottet FEMM, till kommissionen: Politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (B8-0006/2019)

Daniela Aiuto utvecklade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Marijana Petir för PPE-gruppen, Biljana Borzan för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jadwiga Wiśniewska, Michaela Šojdrová och Francis Zammit Dimech.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Julie Ward, Notis Marias, Ana Miranda, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz och Dubravka Šuica

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Daniela Aiuto, för utskottet FEMM, om politiska utmaningar och strategier mot cancer hos kvinnor och relaterad samsjuklighet (2018/2782(RSP)) (B8-0097/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.10 i protokollet av den 13.2.2019.


23. Intersexuella personers rättigheter (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000132/2018) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till rådet: Intersexuella personers rättigheter (B8-0007/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000133/2018) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Intersexuella personers rättigheter (B8-0008/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000006/2019) från Malin Björk för GUE/NGL-gruppen, Tanja Fajon och Daniele Viotti, för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld, för ALDE-gruppen, Roberta Metsola och Sirpa Pietikäinen, för PPE-gruppen och Terry Reintke, för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Framtiden för handlingsplanen för hbti-personer (2019-2023) (B8-0014/2019)

Claude Moraes, Anna Maria Corazza Bildt, Malin Björk, Daniele Viotti, Sophia in 't Veld och Terry Reintke utvecklade frågorna.

George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: José Inácio Faria för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Helga Stevens för ECR-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eleonora Forenza och Dobromir Sośnierz.

Talare: Věra Jourová och George Ciamba.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 14.2.2019 och punkt 10.15 i protokollet av den 14.2.2019.


24. Användning av cannabis för medicinska ändamål (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000122/2018) från Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till kommissionen: Användning av cannabis för medicinska ändamål (B8-0001/2019)

Dubravka Šuica utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Guillaume Balas för S&D-gruppen, Urszula Krupa för ECR-gruppen, och Luke Ming Flanagan för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling och Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, om användning av cannabis för medicinska ändamål (2018/2775(RSP)) (B8-0071/2019).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 16.11 i protokollet av den 13.2.2019.


25. Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000012/2019) från Miroslav Mikolášik och Peter Liese för PPE-gruppen, till rådet: Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (2019/2568(RSP)) (B8-0011/2019)

Fråga för muntligt besvarande (O-000013/2019) från Miroslav Mikolášik och Peter Liese för PPE-gruppen, till kommissionen: Förändring av arvsmassan i mänskliga könsceller (2019/2568(RSP)) (B8-0012/2019)

Miroslav Mikolášik utvecklade frågorna.

George Ciamba (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Guillaume Balas för S&D-gruppen, Stanislav Polčák, Soledad Cabezón Ruiz, Marijana Petir och Luigi Morgano.

Talare: Věra Jourová och George Ciamba.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 634.303/OJME).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 00.01.

Klaus Welle

Dimitrios Papadimoulis

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Ademov Asim, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara, Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Ali Nedzhmi, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson Max, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth Richard, Assis Francisco, Atkinson Janice, Auken Margrete, Auštrevičius Petras, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes Cornelis, Bach Georges, Balas Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea Beatriz, Becker Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Bendtsen Bendt, Benifei Brando, Benito Ziluaga Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara, Björk Malin, Blanco López José, Blinkevičiūtė Vilija, Bocskor Andrea, Böge Reimer, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Boni Michał, Borghezio Mario, Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Bours Louise, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Buzek Jerzy, Cabezón Ruiz Soledad, Cadec Alain, Calvet Chambon Enrique, van de Camp Wim, Campbell Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavada Jean-Marie, Cesa Lorenzo, Charanzová Dita, Chauprade Aymeric, Childers Nessa, Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Chrysogonos Kostas, Cicu Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio Gaetano, Collin-Langen Birgit, Collins Jane, Colombier Jacques, Comi Lara, Corazza Bildt Anna Maria, Corbett Richard, Cornillet Thierry, Corrao Ignazio, Costa Silvia, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Cristea Andi, Csáky Pál, Czarnecki Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William, Dati Rachida, De Castro Paolo, Delahaye Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady, De Monte Isabella, Deprez Gérard, Deß Albert, Detjen Michael, Deutsch Tamás, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Didier Geoffroy, Dlabajová Martina, Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert, D'Ornano Mireille, Durand Pascal, Dzhambazki Angel, Eck Stefan, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank, Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Etheridge Bill, Evi Eleonora, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley Fredrick, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Finch Raymond, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Frunzulică Doru-Claudian, Gabelic Aleksander, Gahler Michael, Gál Kinga, Gambús Francesc, García Pérez Iratxe, Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan, Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Giegold Sven, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat María Teresa, Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec Maurin Karine, Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Griesbeck Nathalie, Grigule-Pēterse Iveta, Grossetête Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero Salom Enrique, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gutiérrez Prieto Sergio, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi, Hannan Daniel, Hansen Christophe, Harkin Marian, Harms Rebecca, Häusling Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Herranz García Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hoffmann Iris, Hohlmeier Monika, Hökmark Gunnar, Hölvényi György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta Maria, Hudghton Ian, Huitema Jan, Hyusmenova Filiz, in 't Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan, Jalkh Jean-François, Jamet France, Jáuregui Atondo Ramón, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis, Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kadenbach Karin, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra, Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karlsson Rikke-Louise, Karski Karol, Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kefalogiannis Manolis, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Khan Wajid, Kirton-Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Kouloglou Stelios, Kouroumbashev Peter, Kovács Béla, Kovatchev Andrey, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa Urszula, Kudrycka Barbara, Kuhn Werner, Kukan Eduard, Kuneva Kostadinka, Kuźmiuk Zbigniew, Kyenge Cécile Kashetu, Kyllönen Merja, Kyrkos Miltiadis, Kyuchyuk Ilhan, Lalonde Patricia, Lamassoure Alain, Lambert Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther, Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Le Hyaric Patrick, Leinen Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz Arne, Lins Norbert, Lochbihler Barbara, Loiseau Philippe, Løkkegaard Morten, Lope Fontagné Verónica, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Łybacka Krystyna, McAllister David, McAvan Linda, McClarkin Emma, McGuinness Mairead, McIntyre Anthea, Macovei Monica, Maletić Ivana, Malinov Svetoslav Hristov, Mamikins Andrejs, Mandl Lukas, Mănescu Ramona Nicole, Maňka Vladimír, Mann Thomas, Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marias Notis, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne, Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michel Louis, Michels Martina, Mihaylova Iskra, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José, van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene, Mlinar Angelika, Mobarik Nosheena, Moi Giulia, Moisă Sorin, Molnár Csaba, Monot Bernard, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano Luigi, Morin-Chartier Elisabeth, Mosca Alessia Maria, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Muselier Renaud, Mussolini Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart Javier, Nekov Momchil, Neuser Norbert, Nica Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer Luděk, Niedermüller Péter, Ní Riada Liadh, van Nistelrooij Lambert, Noichl Maria, Novakov Andrey, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht Jan, Omarjee Younous, Ożóg Stanisław, Packet Ralph, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Paksas Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadimoulis Dimitrios, Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Patriciello Aldo, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent, Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati, Pirinski Georgi, Pitera Julia, Plura Marek, Poc Pavel, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Post Soraya, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Procter John, Proust Franck, Punset Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Radev Emil, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo, Rebega Laurenţiu, Reda Julia, Regner Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle, Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike, Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul, Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sakorafa Sofia, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Salini Massimiliano, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Saudargas Algirdas, Schaake Marietje, Schaffhauser Jean-Luc, Schaldemose Christel, Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schöpflin György, Schreijer-Pierik Annie, Schulze Sven, Schuster Joachim, Schwab Andreas, Scott Cato Molly, Scottà Giancarlo, Sehnalová Olga, Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel Birgit, Škripek Branislav, Škrlec Davor, Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor Csaba, Šojdrová Michaela, Solé Jordi, Šoltes Igor, Sommer Renate, Sonik Bogusław, Sonneborn Martin, Sośnierz Dobromir, Spinelli Barbara, Staes Bart, Stanishev Sergei, Štefanec Ivan, Štětina Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin Patricija, Svoboda Pavel, Swinburne Kay, Synadinos Eleftherios, Szájer József, Szanyi Tibor, Szejnfeld Adam, Tajani Antonio, Tamburrano Dario, Tănăsescu Claudiu Ciprian, Tang Paul, Tannock Charles, Țapardel Claudia, Tarabella Marc, Tarand Indrek, Taylor Keith, Telička Pavel, Terricabras Josep-Maria, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tolić Ivica, Tomaševski Valdemar, Tomašić Ruža, Tomc Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Tremosa i Balcells Ramon, Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Urutchev Vladimir, Uspaskich Viktor, Vaidere Inese, Vajgl Ivo, Valcárcel Siso Ramón Luis, Vălean Adina-Ioana, Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vallina Ángela, Vana Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald, Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas, Wałęsa Jarosław, Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Wieland Rainer, Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Winter Babette, Wiśniewska Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zagorakis Theodoros, Zahradil Jan, Zammit Dimech Francis, Zanni Marco, Zanonato Flavio, Zarianopoulos Sotirios, Zdechovský Tomáš, Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana, Złotowski Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Żółtek Stanisław, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz

Befriade från närvaro:

Adinolfi Isabella, Arena Maria, Crowley Brian, James Diane, Le Pen Jean-Marie, Morvai Krisztina, Nicolai Norica, Parker Margot, Spyraki Maria, Torres Martínez Estefanía, Ulvskog Marita

Senaste uppdatering: 12 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy