Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η κατάσταση στην Τσετσενία και η υπόθεση του Oyub Titiev (2019/2562(RSP))

—   Heidi Hautala και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0107/2019

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Dimech Francis Zammit, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0108/2019

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru και Soraya Post, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0109/2019

—   Helmut Scholz, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey και Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία (B8-0112/2019

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0114/2019

—   Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Τσετσενία και την υπόθεση του Oyub Titiev (B8-0117/2019).

II.   Ζιμπάμπουε (2019/2563(RSP))

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Karol Karski, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε (B8-0110/2019

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Florent Marcellesi, Bart Staes, Ernest Urtasun και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0118/2019

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Aleksander Gabelic, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0119/2019

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Mirja Vehkaperä, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0120/2019

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Δημήτριος Παπαδημούλης και Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0122/2019

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0124/2019

—   Cristian Dan Preda, Elmar Brok, David McAllister, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Bogusław Sonik, Milan Zver, Adam Szejnfeld, Michaela Šojdrová, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Antonio López-Istúriz White, Tomáš Zdechovský, Michael Gahler, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere, Ramón Luis Valcárcel Siso, Laima Liucija Andrikienė, Francisco José Millán Mon και Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Ζιμπάμπουε (B8-0125/2019).

III. Υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (2019/2564(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Jana Žitňanská, Ruža Tomašić, Νότης Μαριάς, Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Czarnecki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0111/2019

—   Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Keith Taylor, Molly Scott Cato, Terry Reintke, Linnéa Engström, Judith Sargentini, Florent Marcellesi, Bodil Valero και Ana Miranda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0113/2019

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0115/2019

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato και Margot Parker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0116/2019

—   Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Maria Lidia Senra Rodríguez, Malin Björk, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu, Paloma López Bermejo, Barbara Spinelli, Στέλιος Κούλογλου, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Τάκης Χατζηγεωργίου, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Younous Omarjee και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0121/2019

—   Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0123/2019

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, Elmar Brok, David McAllister, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Jarosław Wałęsa, Tunne Kelam, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Milan Zver, Bogusław Sonik, Adam Szejnfeld, Pavel Svoboda, Lorenzo Cesa, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Ivo Belet, Dubravka Šuica, Sandra Kalniete, Anders Sellström, Seán Kelly, Francis Zammit Dimech, Deirdre Clune, Ivana Maletić, Anna Záborská, Romana Tomc, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών στη Σαουδική Αραβία (B8-0126/2019).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου