Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

4. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Οδηγία της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/128/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καθιέρωση εναρμονισμένων δεικτών κινδύνου (D057839/04 - 2019/2548(RPS) - προθεσμία: 30 Απριλίου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού των φωτεινών πηγών και των χωριστών διατάξεων χειρισμού των φωτεινών πηγών σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (EΚ) αριθ. 244/2009, (EΚ) αριθ. 245/2009 και (EΕ) αριθ. 1194/2012 της Επιτροπής (D059564/02 - 2019/2566(RPS) - προθεσμία: 7 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κανονισμός της Επιτροπής για τη θέσπιση απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για ηλεκτρονικές διατάξεις απεικόνισης σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 642/2009 της Επιτροπής (D059740/02 - 2019/2571(RPS) - προθεσμία: 8 Μαΐου 2019)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου