Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

5. Έγγραφο προβληματισμού - Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Έγγραφο προβληματισμού - Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030 (2018/2570(RSP))

Οι Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Francesc Gambús, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Udo Bullmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Xabier Benito Ziluaga, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bill Etheridge, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Sirpa Pietikäinen, Kathleen Van Brempt, Gesine Meissner, Maria Heubuch, Jiří Pospíšil, Eric Andrieu, Bogusław Sonik και Mercedes Bresso.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, Maria Grapini, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Arne Lietz, Nicola Caputo, José Blanco López και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνει ο Jyrki Katainen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου