Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0196(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0043/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0043/2019

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/03/2019 - 18.11

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

6. Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες αυτών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Συνεισηγητές: Andrey Novakov και Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Οι Andrey Novakov και Constanze Krehl παρουσιάζουν την έκθεση.

Παρεμβαίνει η Corina Crețu (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Iris Hoffmann (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Ivana Maletić (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Agnes Jongerius (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Kosma Złotowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN), Tomáš Zdechovský (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Younous Omarjee, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Monika Vana, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, και Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Louis-Joseph Manscour για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Steeve Briois (Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται για ερώτηση με γαλάζια κάρτα), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Ελευθέριος Συναδινός, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Rübig, José Manuel Fernandes και Derek Vaughan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Krzysztof Hetman, José Blanco López, Νότης Μαριάς, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo και Karin Kadenbach.

Παρεμβαίνουν οι Corina Crețu, Andrey Novakov και Constanze Krehl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.2.2019.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.54 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου