Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0196(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0043/2019

Ingivna texter :

A8-0043/2019

Debatter :

PV 13/02/2019 - 6
CRE 13/02/2019 - 6

Omröstningar :

PV 13/02/2019 - 8.14
CRE 13/02/2019 - 8.14
Röstförklaringar
PV 27/03/2019 - 18.11

Antagna texter :

P8_TA(2019)0096
P8_TA(2019)0310

Protokoll
Onsdagen den 13 februari 2019 - Strasbourg

6. Gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och finansiella regler för dessa fonder ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Andrey Novakov och Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Andrey Novakov och Constanze Krehl redogjorde för betänkandet.

Talare: Corina Crețu (ledamot av kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Iris Hoffmann (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Ivana Maletić (föredragande av yttrande från utskottet ECON), Agnes Jongerius (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Kosma Złotowski (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Tomáš Zdechovský (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Iskra Mihaylova för ALDE-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Monika Vana för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, och Steeve Briois för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Louis-Joseph Manscour ställde en fråga ("blått kort") till Steeve Briois (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om en fråga med blått kort), Marc Joulaud, Eric Andrieu, Sławomir Kłosowski, Matthijs van Miltenburg, Martina Michels, Bronis Ropė, Raymond Finch, Olaf Stuger, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Victor Boştinaru, Mirosław Piotrowski, Ivan Jakovčić, Martina Anderson, Dominique Bilde, Eleftherios Synadinos, Marian-Jean Marinescu, Andrea Cozzolino, James Nicholson, Ángela Vallina, Henna Virkkunen, Iratxe García Pérez, Raffaele Fitto, Francisco José Millán Mon, Liliana Rodrigues, Bernd Kölmel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, José Manuel Fernandes och Derek Vaughan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, José Blanco López, Notis Marias, Jordi Solé, Cristian-Silviu Buşoi, Juan Fernando López Aguilar, Ana Miranda, Csaba Sógor, Maria Grapini, Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo och Karin Kadenbach.

Talare: Corina Crețu, Andrey Novakov och Constanze Krehl.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.14 i protokollet av den 13.2.2019.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.54 i avvaktan på omröstningen.)

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Senaste uppdatering: 12 juni 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy