Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.


8.1. График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. (гласуване)

График на месечните сесии на Парламента за 2020 г. (2019/2561(RSO): вж. предложението на Председателския съвет (точка 6 от протокола от 11.2.2019 г)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Обявено за одобрено

Следователно, графикът на месечните сесии на Парламента за 2020 г. беше определен, както следва:

- от 13 до 16 януари

- 29 и 30 януари

- от 10 до 13 февруари

- от 9 до 12 март

- от 30 март до 2 април

- 22 и 23 април

- от 11 до 14 май

- 3 и 4 юни

- от 15 до 18 юни

- от 6 до 9 юли

- от 14 до 17 септември

- от 5 до 8 октомври

- от 19 до 22 октомври

- 11 и 12 ноември

- от 23 до 26 ноември

- от 14 до 17 декември

Изказвания

Изказа се Daniele Viotti, който поиска да бъдат проверени някои изказвания от вчерашния дебат с председателя на Министерския съвет на Италия (точка 18 от протокола от 12.2.2019 г) (председателят му отговори, че това ще бъде направено).


8.2. Европейска агенция за контрол на рибарството  ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0084)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.3. Компютризиране на движението и контрола върху акцизните стоки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за компютъризиране на движението и контрола върху акцизните стоки (преработен текст) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0085)

Изказа се Kay Swinburne (докладчик), с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.4. Приложимо право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърлянето на вземания [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0086)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.5. Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране за периода 2021—2027 г. (програма „Перикъл IV“) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0087)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.


8.6. Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0053/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0088)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.7. Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур [2018/0093M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0048/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0089)


8.8. Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур *** (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0054/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0090)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.9. Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)

Доклад съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, друга страна [2018/0095M(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: David Martin (A8-0049/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0091)


8.10. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0092)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


8.11. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Сингапур (резолюция) (гласуване)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Сингапур, от друга страна [2018/0403M(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0093)


8.12. Договор за създаване на транспортна общност *** (гласуване)

Препоръка относно проекта за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на Договора за създаване на транспортна общност [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0094)

Парламентът дава съгласието си за сключване на договора.


8.13. Доклад на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Босна и Херцеговина [2018/2148(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0095)

Изказвания

Cristian Dan Preda (докладчик) внесе устно изменение на параграф 5, което беше възприето.


8.14. Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите [COM(2018)0375 - C8-0230/2018- 2018/0196(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Андрей Новаков и Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0096)

Изказа се Андрей Новаков (докладчик), с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.15. Програма „Правосъдие“ ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Правосъдие“ [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Josef Weidenholzer и Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0097)

Изказа се Josef Weidenholzer (докладчик), с искане въпросът да бъде отнесен до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри искането.


8.16. Състояние на дебата относно бъдещето на Европа (гласуване)

Доклад относно състоянието на дебата относно бъдещето на Европа [2018/2094(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0098)

Изказвания

Ramón Jáuregui Atondo (докладчик), преди гласуването.

Последно осъвременяване: 12 юни 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност