Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 lutego 2019 r. - Strasburg

8. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej Parlamentu.


8.1. Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r. (głosowanie)

Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu – 2020 r. (2019/2561(RSO): zob. propozycję Konferencji Przewodniczących (pkt 6 protokołu z dnia 11.2.2019)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

Ogłoszono zatwierdzenie

Kalendarz sesji plenarnych Parlamentu Europejskiego na rok 2020 został w związku z tym ustalony w niestępujący sposób:

- 13 - 16 stycznia

- 29 i 30 stycznia

- 10 - 13 lutego

- 9 - 12 marca

- 30 marca - 2 kwietnia

- 22 i 23 kwietnia

- 11 - 14 maja

- 3 i 4 czerwca

- 15 - 18 czerwca

- 6 - 9 lipca

- 14 - 17 września

- 5 - 8 października

- 19 - 22 października

- 11 i 12 listopada

- 23 - 26 listopada

- 14 - 17 grudnia

Wystąpienia

Głos zabrał Daniele Viotti, który zwrócił się o sprawdzenie niektórych wystąpień na wczorajszym posiedzeniu z udziałem prezesa Rady Ministrów Włoch (pkt 18 protokołu z dnia 12.2.2019) (Przewodniczący odpowiedział, że zrobi to).


8.2. Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa (tekst jednolity) [COM(2018)0499 - C8-0313/2018 - 2018/0263(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0037/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0084)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.3. Komputeryzacja przepływu wyrobów akcyzowych i nadzór nad nimi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie komputeryzacji przepływu wyrobów akcyzowych i nadzoru nad nimi (wersja przekształcona) [COM(2018)0341 - C8-0215/2018 - 2018/0187(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Kay Swinburne (A8-0010/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0085)

Głos zabrała Kay Swinburne (sprawozdawczyni) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.4. Prawo właściwe dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prawa właściwego dla skutków przelewu wierzytelności wobec osób trzecich [COM(2018)0096 - C8-0109/2018 - 2018/0044(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Pavel Svoboda (A8-0261/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0086)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.5. Program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro przed fałszowaniem na lata 2021–2027 (program „Perykles IV”) [COM(2018)0369 - C8-0240/2018 - 2018/0194(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Dennis de Jong (A8-0069/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0087)

Pierwsze czytanie w Parlamencie zostało tym samym zakończone.


8.6. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru [07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0053/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0088)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.7. Umowa o wolnym handlu między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Singapuru [2018/0093M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0048/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0089)


8.8. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem *** (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0054/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0090)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.9. Umowa o ochronie inwestycji między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [2018/0095M(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: David Martin (A8-0049/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0091)


8.10. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [15375/2018 - C8-0026/2019- 2018/0403(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0020/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0092)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


8.11. Umowa o partnerstwie i współpracy między UE a Singapurem (rezolucja) (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy o partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Singapuru, z drugiej strony [2018/0403M(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Antonio López-Istúriz White (A8-0023/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0093)


8.12. Traktat ustanawiający Wspólnotę Transportową *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Transportową [13111/2018 - C8-0473/2018- 2018/0282(NLE)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Karima Delli (A8-0022/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0094)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie traktatu.


8.13. Sprawozdanie za rok 2018 dotyczące Bośni i Hercegowiny (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2018 dotyczącego Bośni i Hercegowiny [2018/2148(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Cristian Dan Preda (A8-0467/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2019)0095)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda (sprawozdawca) przedstawił poprawkę ustną do ust. 5. Poprawka została przyjęta.


8.14. Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Zarządzania Granicami i Wiz [COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Współsprawozdawcy: Andrey Novakov i Constanze Krehl (A8-0043/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucono

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0096)

Głos zabrał Andrey Novakov (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.15. Program „Wymiar sprawiedliwości” ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program „Wymiar Sprawiedliwości” [COM(2018)0384 - C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)] - Komisja Prawna - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawcy: Josef Weidenholzer i Heidi Hautala (A8-0068/2019)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2019)0097)

Głos zabrał Josef Weidenholzer (sprawozdawca) z wnioskiem o odesłanie sprawy do właściwej komisji w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdził wniosek.


8.16. Stan debaty nad przyszłością Europy (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące stanu debaty nad przyszłością Europy [2018/2094(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0427/2018)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2019)0098)

Wystąpienia

Ramón Jáuregui Atondo (sprawozdawca), przed głosowaniem.

Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności