Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση David Martin - A8-0053/2019
Jude Kirton-Darling, Jiří Pospíšil και Daniel Hannan

Έκθεση David Martin - A8-0048/2019
Eleonora Forenza

Σύσταση David Martin - A8-0054/2019
Jude Kirton-Darling

Έκθεση Antonio López-Istúriz White - A8-0023/2019
Ilhan Kyuchyuk

Έκθεση Cristian Dan Preda - A8-0467/2018
Dominique Bilde και Jasenko Selimovic

Έκθεση Andrey Novakov και Constanze Krehl - A8-0043/2019
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Clara Eugenia Aguilera García, Ana Miranda, Franc Bogovič, Maria Gabriela Zoană, Stanislav Polčák και Maria Lidia Senra Rodríguez

Έκθεση Ramón Jáuregui Atondo - A8-0427/2018
Gerolf Annemans, Ivana Maletić και Jan Zahradil.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου