Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

13. Δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
CRE

Δίκαιη φορολογία για μια δίκαιη κοινωνία (2017/2560(RSP))

Παρεμβαίνει ο Jeppe Kofod ο οποίος ανοίγει τη συζήτηση κατόπιν προτάσεως της Ομάδας S&D.

Παρεμβαίνουν οι George Ciamba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Dariusz Rosati, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ralph Packet, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martin Schirdewan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Nicolas Bay, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Markus Ferber, Peter Simon, Νότης Μαριάς, Matt Carthy, Molly Scott Cato, Bill Etheridge, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Pirkko Ruohonen-Lerner, Miguel Urbán Crespo, Eva Joly και Piernicola Pedicini.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Stanisław Żółtek, Paulo Rangel, Ana Gomes, Joachim Starbatty, Gunnar Hökmark, Paul Tang, Richard Sulík, Nuno Melo, Evelyn Regner, Ruža Tomašić και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και George Ciamba.

Η συζήτηση περατώνεται.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου