Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2574(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0128/2019

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 20
CRE 13/02/2019 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.16

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0130

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

20. Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Το μέλλον της Συνθήκης INF και ο αντίκτυπος στην ΕΕ (2018/2574(RSP))

Ο George Ciamba (Πρόεδρος του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tunne Kelam, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Bodil Valero, Elmar Brok, Victor Boştinaru, Reinhard Bütikofer, Jeppe Kofod, Indrek Tarand, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Ana Gomes, Michèle Rivasi και Arne Lietz.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Othmar Karas, Νότης Μαριάς, Γεώργιος Επιτήδειος, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Julie Ward, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer.

Παρεμβαίνει ο George Ciamba.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπό της στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0128/2019

—   Clare Moody, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano και Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2019/2574(RSP)) (B8-0129/2019

—   Michael Gahler, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Tunne Kelam και Eduard Kukan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0130/2019

—   Helmut Scholz, Merja Kyllönen, Τάκης Χατζηγεωργίου, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Eleonora Forenza, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Sabine Lösing και Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF) και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0131/2019

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Jozo Radoš, Marietje Schaake και Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνεκούς (INF) και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0132/2019

—   Klaus Buchner, Bodil Valero, Ska Keller, Philippe Lamberts, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé και Michèle Rivasi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το μέλλον της Συνθήκης INF και τον αντίκτυπο στην ΕΕ (2019/2574(RSP)) (B8-0133/2019).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου