Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0224(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0198/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0198/2018

Συζήτηση :

PV 13/02/2019 - 21
CRE 13/02/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/02/2019 - 10.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0121

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο

21. Θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Franck Proust (A8-0198/2018)

Ο Franck Proust παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Reinhard Bütikofer (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Geoffrey Van Orden (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Roberts Zīle (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Agnes Jongerius, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Joachim Starbatty, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Eleonora Forenza, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Christelle Lechevalier, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Daniel Caspary, Pedro Silva Pereira, Ralph Packet, Paloma López Bermejo, Marcus Pretzell, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Reinhard Bütikofer, Dobromir Sośnierz, Tokia Saïfi, Maria Grapini, Innocenzo Leontini, Christophe Hansen, Aleksander Gabelic, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Michaela Šojdrová, Νότης Μαριάς και Miguel Viegas.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Franck Proust.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.2.2019.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιουνίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου